Technická fakulta SPU v Nitre - možnosti štúdia v akademickom roku 2021/2022

dátum: 06.12.21-04:01

Technická fakulta SPU v Nitre, donedávna známa ako Mechanizačná, ponukou akreditovaných štúdijných odborov reaguje na aktuálne podmienky trhu práce. Naši absolventi zvyčajne neklopú na dvere úradov práce, ale mnohé firmy prejavujú o nich záujem už počas štúdia. Dlhodobo sa úspešne uplatňujú aj v atraktívnych manažérskych pozíciách výrobných spoločností a technicky zameraných obchodných firiem v celej SR, dokonca aj v zahraničí.

O fakulte

Základným poslaním Technickej fakulty SPU v Nitre je výchova odborne zdatných prevádzkových technikov a inžinierov. V tejto práci sa fakulta spolieha nielen na skúsený kolektív siedmich desiatok pedagogických pracovníkov, z ktorých takmer polovica je docentov a profesorov, ale aj na spoluprácu s mnohými ďalšími vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

TF SPU NitraTF SPU Nitra

Akreditované študijné programy

Denné štúdium prezenčnou metódou

Automobilová doprava

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Machinery Trading and Business

Obchodovanie a podnikanie s technikou

Riadiace systémy vo výrobnej technike

Technika pre odpadové hospodárstvo

Výrobné technológie pre automobilový priemysel

Manažérstvo prevádzky techniky

 

Denné štúdium kombinovanou metódou

Automobilová doprava

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Riadiace systémy vo výrobnej technike

 

Detailnejšie informácie o daných odboroch nájdete na našej webovej stránke TU.

Technická fakulta SPU v NitreTechnická fakulta SPU v Nitre

Informácie o prijímacom konaní

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prijímacie konanie pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia bude prebiehať formou pohovorov (bez prijímacích skúšok), len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy. Celkovo je plánovaný počet študentov zapísaných na bakalárske študijné programy 300 v dennej forme štúdia a 100 študentov v externej forme štúdia. Na inžinierske programy v dennej forme plánuje fakulta zapísať 200 uchádzačov a v externej forme 100 uchádzačov.

Technická fakulta SPU v NitreTechnická fakulta SPU v Nitre

Podmienky príjmania uchádzačov o štúdium TU

 

 

Technická fakulta SPU v Nitre

Technická fakulta SPU v Nitre

Uplatnenie absolventa

Absolvent Technickej fakulty je schopný:

Technická fakulta SPU v Nitre

 

Technická fakulta - prezentačné video

!

Študuj techniku, máš budúcnosť!

 

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5588

sodtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk/sk/

Nájdete nás aj na Facebooku: