Zmeny pre účely registrácie na DPH - Kancelária | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kancelária v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Zmeny pre účely registrácie na DPH

dátum pridania: 06.07.09-10:43

Prvého júla 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 258/2009 Z. z. (ďalej len novela zákona o DPH), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH).

Najdôležitejšia zmena sa týka výšky obratu pre účely registrácie podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH a pre účely zrušenia registrácie podľa § 81 ods.1 zákona o DPH, ktorá sa zvyšuje zo sumy 35 000 € na sumu 49 790 €.

Ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat 35 000 € a stala sa platiteľom dane podľa znenia zákona o DPH platného od 1.1.2009, môže požiadať o zrušenie registrácie, ak k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom podala žiadosť o zrušenie registrácie pre daň, nedosiahla obrat 49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Daňový úrad po prijatí žiadosti o zrušenie registrácie pre daň bezodkladne určí platiteľovi dane deň, ktorým prestáva byť platiteľom a týmto dňom zaniká platnosť IČ pre daň a tiež osvedčenia o registrácii pre daň, ktoré je povinný platiteľ dane vrátiť do 10 dní odo dňa, keď prestal byť platiteľom.

Ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat 35 000 € podľa zákona účinného do 30. júna 2009 a nedosiahla obrat podľa novely zákona o DPH a táto osoba podala žiadosť o registráciu do 30. júna 2009, daňový úrad ju nezaregistruje s výnimkou, ak táto zdaniteľná osoba do 15. júla 2009 písomne oznámi daňovému úradu, že jej žiadosť o registráciu pre daň sa má považovať za podanú podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH.

Ak zdaniteľná osoba dosiahla k 30. júnu 2009 výšku obratu 35 000 € podľa znenia zákona o DPH účinného do 30. júna 2009, ale nedosiahla obrat 49 790 € podľa novely zákona o DPH, nie je táto osoba povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. júla 2009.

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok