Fakulta zdravotníctva - Katolícka univerzita v - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta zdravotníctva - Katolícka univerzita v Ružomberku - informácie k prijímacím skúškam

dátum pridania: 27.02.13-23:17

Fakulta zdravotníctva Katolíckej umiverzity v Ružomberku aj tento rok otvára brány pre záujemcov o štúdium. Pre všetkých prinášame informácie k prijímacím skúškam

Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2013/2014


Termín podania prihlášky na štúdium bakalárskych študijných programov: do 30. marca 2013, zahraniční uchádzači do 10. apríla 2013
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 40, - €
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000240559/8180
Variabilný symbol: 16002013
Konštantný symbol: 0308


Akreditované bakalárske študijné programy: Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky Udeľovaný titul: bakalár (Bc.)


Plánovaný počet prijatých uchádzačov
OŠETROVATEĽSTVO - denná 120
PÔRODNÁ ASISTENCIA - denná/externá 30/10
URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ - denná/externá 30/15
VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO - denná/externá 20/20
FYZIOTERAPIA - denná/externá 15/10
LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE - denná/externá 15/20

fakulta zdravotnictva ruzomberok

Uplatnenie absolventov:

OŠETROVATEĽSTVO
Absolventi bakalárskeho štúdia nájdu uplatnenie ako odborníci v rámci ambulantnej, ústavnej zdravotnej starostlivosti a v domácom prostredí. Po splnení podmienok prijatia na štúdium môžu pokračovať v štúdiu v rámci dvojročného magisterského štúdia – ošetrovateľstvo.
PÔRODNÁ ASISTENCIA
Absolventi bakalárskeho štúdia nájdu uplatnenie vo všetkých oblastiach starostlivosti (ambulantnej, ústavnej a domácej) o ženu, novorodenca, rodinu a komunitu, v riadení, vo výskume, výchove a vzdelávaní. Sú spôsobilí vykonávať odborný dohľad, poskytnúť odbornú starostlivosť a radu ženám (rodinám) počas gravidity, pôrodu a po ňom, samostatne pomáhať ženám pri fyziologickom pôrode a pri starostlivosti o novorodenca a dojča. Po splnení podmienok prijatia na štúdium môžu pokračovať v štúdiu v rámci dvojročného magisterského štúdia – pôrodná asistencia.
URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Absolventi bakalárskeho štúdia sú spôsobilí vykonávať odborné činnosti zdravotníckeho záchranára v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej  pomoci, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby samostatne alebo v spolupráci s lekárom podľa platných legislatívnych noriem.
VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Absolventi sa uplatnia ako zdravotnícki pracovníci vo všetkých odboroch regionálnych úradov verejného zdravotníctva, v nemocniciach, v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia.
FYZIOTERAPIA
Absolventi sú spôsobilí vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti v lôžkových a ambulantných zariadeniach, rehabilitačných ústavoch, sanatóriách, na pracoviskách liečebnej telesnej výchovy a fyzikálnej terapie, zariadeniach sociálnej starostlivosti, ako aj v rehabilitačno-rekreačnom zariadení typu wellness/fitness, ktoré poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia.
LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE
Absolventi získajú odbornú spôsobilosť na vykonávanie laboratórnych vyšetrovacích metód predovšetkým v laboratóriách klinickej biochémie, mikrobiológie, hematológie a transfúziológie, imunológie a patologickej anatómie štátnych i súkromných zdravotníckych zariadení. Tiež sa môžu uplatniť na pracoviskách hygienickej služby, prípadne vo výskumných zdravotníckych pracoviskách.

fyzioterapia fakulta zdravotnictva ružomberokverejne zdravotnictvo fakulta zdravotnictva ruzomberok


Podmienky prijatia na štúdium:


Denná forma štúdia - získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
- záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
- dobrý zdravotný stav (podľa vyhlášky MZ SR č . 364/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory),
-študijné programy urgentná zdravotná starostlivosť a fyzioterapia – úspešné absolvovanie prijímacej skúšky (Jacíkov test zdatnosti - 25 bodov, plávanie 100 m voľný spôsob - 25 bodov a vedomostný test z predmetov biológia, anatómia a fyziológia človeka v rozsahu stredoškolského učiva - 50 bodov (maximálny počet získaných bodov 100, na úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je nevyhnutné získať minimálne 40 bodov),
- ostatné študijné programy - bez prijímacej skúšky,
- pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky prijímacej skúšky, výsledky stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača.

Podmienky prijatia na externú formu štúdia nájdete tu:


fyzioterpia univerzitavseobecne lekarstvo - univerzita zdravotnictva ruzomberok


Prijímacie skúšky:


Prijímacie skúšky sa konajú v nasledovných termínoch
urgentná zdravotná starostlivosť: 10.-12.6.2013
fyzioterapia 10.-12.6.2013

Všeobecné informácie o prijímacom konaní nájdete tu:

 Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku
Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok
tel.: +421918 722 182 – študijné oddelenie
fax: 044/43 82 931
e-mail: studijne-fz@ku.sk
http://fz.ku.sk

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok