Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave - informácie o prijímacích skúškach

dátum pridania: 07.02.13-14:15

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

 

Akreditované študijné programy
 

  T R PP
         
masmediálna komunikácia D, E Bc. 3,3 65/50
marketingová komunikácia D, E Bc. 3,3 75/70
vzťahy s médiami D, E Bc. 3,3 60/60
aplikované mediálne štúdiá D, E Bc. 3,3 40/40
aplikované mediálne štúdiá D, E Mgr. 2,2 40/40
masmediálna komunikácia D, E Mgr. 2,2 40/40
marketingová komunikácia D, E Mgr. 2,2 40/40
masmediálna komunikácia D, E PhD. 3,5  
marketingová komunikácia D, E PhD. 3,5  

 
Rigorózne konanie: 

  • - masmediálna komunikácia    
  • - marketingová komunikácia     
  • - aplikované mediálne štúdiá

Termín podania prihlášky:

do 29. marca 2013 (Bc., Mgr.)
do 28. júna 2013 (PhD.)


Termín konania prijímacej skúšky na Bc. stupeň štúdia:

10. - 12. júna 2013

Termín konania prijímacej skúšky na Mgr. stupeň štúdia:

23. augusta 2013

Termín výberového konania na PhD. stupeň štúdia:

12. augusta 2013

Poplatok za prijímacie konanie:
40 € - bakalárske štúdium
30 € - magisterské štúdium
35 € - doktorandské štúdium

Elektronické podanie prihlášky:
35 € - bakalárske štúdium
25 € - magisterské štúdium
30 €- doktorandské štúdiumBanka: Štátna pokladnica

Účet: 7000071919/8180

Variabilný symbol: 30007, pre prihlášku podanú elektronicky - 30008

Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN: SK5981800000007000071919
SWIFT: SUBASKBX

 

Školné v študijných programoch externého štúdia:
Na základe opatrenia Ministerstva školstva SR opatrenie z 1. augusta 2012 č. 2012-6519/32834:12-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2013/2014, ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2012, stanovuje rektor UCM na návrh dekanky FMK UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v externej forme štúdia nasledovne:
- Bc. študijné programy - 800 € ročne,
- Mgr. študijné programy - 1 265 € ročne,
- PhD. študijné programy - 1 500 € ročne.

Poplatok za rigorózne konanie: 400 €

Podmienky prijatia na štúdium:  

Koordinátor pre zdravotne postihnutých: Mgr. Juliána Laluhová

Všeobecné údaje o prijímacom konaní:
Na fakultu možno podať len jednu prihlášku. 
Prihlásiť sa môžu aj uchádzači, ktorí budú maturovať v školskom roku 2012/2013 z profilových predmetov maturitou typu C. 
Presun  termínu prijímacej skúšky nie je možný. 
Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať.
Požaduje sa dobrá znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk). 
Od uchádzača sa vyžaduje dobrý zdravotný stav na výkon štúdia. 
Fakulta organizuje  prípravné kurzy pre uchádzačov o štúdium masmediálnej a marketingovej komunikácie v termíne - Bc. stupeň štúdia: január 2013 

Podmienky prijatia na štúdium

Podmienky prijímacieho konanie na akad. rok 2013/2014 na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

- bakalárske študijné programy
- magisterské študijné programy,
- doktorandské študijné programy


Profil absolventa

Bakalárske štúdium masmediálnej komunikácie

Profil absolventa - Absolventi štúdia získajú poznatky o teórii komunikácie, filozofii, estetike, dejinách kultúry. Zoznámia sa s teóriou masmédií, ich systémom a štruktúrou, ekonomikou a manažmentom, jednotlivými oblasťami žurnalistiky a ich vývojom. Majú praktické poznatky o technológii prípravy a tvorby komunikátov informatívnych , kultúrnych, umeleckých. Tieto diela, programy, relácie  budú vedieť sprostredkovať audiovizuálne, auditívne alebo vizuálne, využijúc moderné elektronické médiá, ako sú televízia, rozhlas, internet, video. Taktiež získajú poznatky o mediálnych informačných systémoch. Majú doplňujúce vedomosti z psychológie, sociológie, etiky, politológie a práva. Získavajú rozsiahle jazykové vedomosti a zručnosti v dvoch cudzích jazykoch.

Uplatnenie absolventa - V odboroch mediálnej sféry, v ktorých dominuje komunikácia, vo výrobe mediálnych komunikátov, pri ich príprave, tvorbe a produkcii, v mediálnych inštitúciách, v podnikateľských subjektoch. Absolvent ako všeobecný odborník s teoretickými a praktickými vedomosťami  nájde uplatnenie i všade tam, kde je potrebné riešiť najrozmanitejšie problémy technologicko-výrobného charakteru mediálnej sféry. Má čiastočné predpoklady aj pre tvorivú a riadiacu prácu v mediálnej sfére. Nájde uplatnenie v rôznych funkciách v oblasti prípravy, tvorby a produkcie mediálnych komunikátov. Môže sa podieľať aj na autorskej tvorbe a prezentácii mediálych komunikátov.

 

Bakalárske štúdium marketingovej komunikácie

Profil absolventa - Absolvent študijného programu získa základné ekonomické, filozofické, právne, technické a mediálne poznatky a vedomosti. V aplikačnej rovine hlavne zo základov mediálnej informatiky, marketingu, manažmentu a teórie trhového hospodárstva. Úlohou štúdia je vychovať bakalára zameraného na riešenie úloh v oblasti mediálneho manažmentu a marketingu, v oblasti marketingových a reklamných agentúr s ohľadom na mediálno-marketingové aspekty. Absolvent získa základné poznatky o pôsobení a úlohách marketingovo-mediálneho špecialistu aj v oblasti tvorby marketingovej stratégie mediálnych produktov.

Uplatnenie absolventa - V odboroch mediálno-marketingovej sféry, v ktorých dominuje marketingová komunikácia. Absolvent má schopnosť viesť vlastnú alebo inú firmu, byť členom manažmentu menších celkov. Prakticky ovláda postupy a metódy práce s verejnosťou, marketingu, finančného manažmentu firmy alebo agentúry. Nájde uplatnenie v malých a stredných firmách ako manažér, marketingový pracovník so špecializáciou na mediálne pôsobenie. Absolvent ovláda problematiku využitia počítačov v mediálno-marketingovom prostredí. Dokáže využiť vlastné i cudzie databázy. Môže sa uplatniť aj pri realizácii informačno-marketingových  systémov firiem, agentúr. Absolvent nájde uplatnenie aj v oblasti vládnych, nevládnych, ziskových alebo neziskových organizácií pri tvorbe, výrobe a realizácii reklamných a informačných kampaní. Absolvent môže po krátkom zapracovaní pracovať v každej menšej firme ako manažér, resp. marketingový pracovník. 

 

Bakalárske štúdium media relations (vzťahy s médiami)

Profil absolventa - absolvent študijného programu vzťahy s médiami (media relations) je na 1. stupni štúdia profilovaný ako špecialista na komunikáciu pri vytváraní mediálnych vzťahov, disponuje širokou škálou poznatkov z rôznych vedných disciplín, primárne však z oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie, rozšírených o špecifické predmety študijného programu vzťahy s médiami (media relations), ako aj komunikačnými zručnosťami a schopnosťami. Svoje uplatnenie nachádza vo vydavateľstvách, v redakciách rôznych druhov médií, marketingových a PR (public relations) oddeleniach firiem, inštitúciách pôsobiacich vo verejnom sektore, PR agentúr, mediálnych agentúr, marketingových agentúr, redakčných systémov printových, auditívnych, audiovizuálnych a internetových médií v pozícii experta (špecialistu) na vytváranie dobrých vzťahov s médiami (media relations expert).

 

Bakalárske štúdium aplikované mediálne štúdiá

Profil absolventa: Absolvent študijného programu masmediálne štúdia v študijnom programe aplikované mediálne štúdia - mediálna výchova na 1. stupni štúdia je profilovaný ako odborník na oblasť kompetentného využívania médií a nových komunikačných technológií pre výkon odborných pracovných pozícií a ďalších životných aktivít jednotlivcov v rôznych sférach spoločenskej reality a ako profesionál na realizáciu programov zámerného formovania mediálnej kompetencie jednotlivcov v systéme výchovno-vzdelávacích inštitúcií formálneho i neformálneho charakteru, v systéme mediálnych inštitúcií či inštitúcií z príbuzných spoločenských odvetví.

Uplatnenie absolventa: Absolventi nachádzajú uplatnenie ako redaktori alebo iní špecialisti pôsobiaci v mediálnych inštitúciách, špeciálne v rámci prípravy a tvorby edukatívnych produktov (časopiseckých článkov, televíznych, rozhlasových programov), edukatívnych webových stránok a ďalších edukatívnych online médií; ako poradcovia a konzultanti z oblasti médií v rámci podnikového a firemného vzdelávania, tvorcovia a lektori kurzov ďalšieho vzdelávania zamestnancov v rámci podnikového a firemného vzdelávania z oblasti médií; pedagogickí asistenti alebo učitelia mediálnej výchovy alebo príbuznej oblasti pre predprimárny, základný a stredný stupeň vzdelávania; odborní pracovníci, poradcovia pre oblasť využívania médií a nových komunikačných médií pôsobiaci v špecializovaných vzdelávacích inštitúciách, knižniciach, študijno-informačných strediskách, resp. mediatékach; metodici, lektor, konzultant z mediálnej výchovy, resp. mediálneho vzdelávania pôsobiaci v inštitúciách neformálneho vzdelávania detí, mládeže a dospelých, seniorov (regionálnych a miestnych kultúrnych a osvetových centrách, informačných a poradenských centrách mládeže, centrách voľného času, mediálnych centrách); metodici a lektori programov kontinuálneho a ďalšieho (krátkodobého) vzdelávania pedagogických pracovníkov z oblasti médií, resp. mediálnej výchovy v rámci špecializovaných inštitúcií (metodicko-pedagogických centier, Štátneho pedagogického ústavu, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania) a iných poskytujúcich ďalšie vzdelávanie pedagogickým a odborným zamestnancom v rámci prehĺbenia kvalifikácie a kariérneho postupu.

 

Magisterské štúdium masmediálnej komunikácie

Profil absolventa - Študijný odbor má interdisciplinárny charakter, ktorého základom sú teória kultúry, estetika, teória a dejiny zvoleného odboru a teória umeleckých druhov a žánrov. Od tretieho ročníka sa začína profilácia absolventa odboru masmediálne štúdiá, ktorá sa vo vyšších ročníkoch prehlbuje v oblasti vedeckých poznatkov a dramaturgickej, režijnej, mediálno-psychologickom pôsobení, v komunikácii vedeckej, internetovej a multimediálnej. Súčasťou profilu absolventa je štúdium verbálnych a komunikačných technológií, autorskej tvorby, sebaprezentácie. Učitelia fakulty kladú dôraz na flexibilnosť a všestrannosť absolventov. Absolventi sa naučia metódam mediálnej práce tak, aby boli schopní pracovať aj v teoretických ústavoch alebo v tvorivých umeleckých kolektívoch rôznych médií. Vo  výučbe katedry úzko spolupracujú s ústavmi akadémie, ostatnými fakultami UCM a mediálnym prostredím. Na výučbe sa podieľajú aj významní odborníci z praxe a využívajú sa aj technicko-technologické zaradenia mediálnych inštitúcií.

Uplatnenie absolventa - Absolventi nachádzajú uplatnenie v oblasti výskumu, tvorby, výroby a využitia mediálnych produktov. Ďalej sa uplatňuje v oblasti tvorby a prezentácie mediálnych produktov, v procese ich manažérskej prípravy, ako aj teoretickej analýzy podstaty a výsledkov mediálnej komunikácie a mediálneho pôsobenia. Absolventi majú predpoklady aj pre prácu v mediálnych, tlačovo-informačných odboroch a oddeleniach rôznych inštitúcií mediálneho prostredia, na školách aj univerzitch. Osobitný dôraz sa kladie na komplexnosť vzdelania, na to, aby absolvent získal predpoklady pre samostatné tvorivé pôsobenie v oblasti mediálnej sféry, prípadne pre vedenie inštitúcií mediálnej sféry. Pri vhodnom výbere študijného zamerania sa môžu absolventi uplatniť aj v oblasti vedeckej, technickej, umeleckej a pedagogickej.

 

Magisterské štúdium merketingovej komunikácie

Profil absolventa - Znalosti absolventa programu marketingová komunikácia integrujú poznatky moderných informačných technológií s poznaním trhu a komunikačnými schopnosťami. Majú preto interdisciplinárny charakter. Podmieňujú zákonitosti pretvárania komunikačno-marketingových stratégií na úžitkové hodnoty. Absolvent pozná podstatu tvorby mediálnej kampane a komunikačnej stratégie, ovláda technológie ako internet, teletext, direct mail a iné. Má poznatky o podstate mediálno-marketingových pochodov, o vedecky zdôvodnených postupoch v oblasti propagácie a reklamy aj s prihliadnutím na ich teóriu, produkciu a manažovanie.Absolvent má vedomosti a schopnosti založené na širokom teoreticko-technologickom základe ako sú komunikačné systémy, ekonomická a mediálna analýza, psychológia komunikačných procesov. Získa prehľad a schopnosť využívať metódy tvorivej a tímovej práce. Profil absolventa dotvárajú poznatky a schopnosti prakticky využívať metódy a postupy mediálneho manažmentu, marketingu, riadenia tvorivých procesov.

Uplatnenie absolventa - Absolventi sa  na trhu práce úspešne uplatnia ako všestranní odborníci v malých, stredných a veľkých mediálno-marketingových inštitúciách a agentúrach.  Absolventi ovládajú potrebné mediálno-marketingové operácie, sú schopní kvalifikovane riadiť proces tvorby a umiestňovania produktov rôzneho druhu na trhu. Absolvent sa uplatní ako marketingovo-mediálny špecialista, tvorca marketingových stratégií v mediálnom, ale aj nemediálnom prostredí, marketingový špecialista a pracovník v oblasti public relations, manažér mediálnych inštitúcií. Môže pracovať aj v oblasti výskumu ekonomicko-marketingových procesov.

 

Magisterské štúdium aplikované mediálne štúdiá

Profil absolventa: Absolvent študijného programu masmediálne štúdia v študijnom programe aplikované mediálne štúdia - mediálna výchova na 2. stupni štúdia je profilovaný ako odborník na oblasť kompetentného využívania médií a nových komunikačných technológií pre výkon odborných pracovných pozícií a ďalších životných aktivít jednotlivcov v rôznych sférach spoločenskej reality a ako profesionál na realizáciu programov zámerného formovania mediálnej kompetencie jednotlivcov v systéme výchovno-vzdelávacích inštitúcií formálneho i neformálneho charakteru, ale aj v rámci systému mediálnych inštitúcií či inštitúcií z príbuzných spoločenských odvetví. Absolvent nadobudne prehĺbenú odbornú, metodickú a didaktickú spôsobilosť uplatniteľnú predovšetkým v rámci pedagogickej, lektorskej, metodickej a poradensko-konzultačnej profesijnej činnosti z mediálnej výchovy, resp. mediálneho vzdelávania v systéme celoživotného vzdelávania.

Uplatnenie absolventa: absolventi odboru mediálne štúdiá nájdu uplatnenie ako redaktori alebo iní špecialisti pôsobiaci v mediálnych inštitúciách, špeciálne v rámci prípravy a tvorby edukatívnych produktov (časopiseckých článkov, televíznych, rozhlasových programov), edukatívnych web stránok a ďalších edukatívnych online médií; projektoví vývojári z mediálnej oblasti; manažéri mediálnych projektov; poradcovia a konzultanti z oblasti médií v rámci podnikového a firemného vzdelávania; tvorcovia a lektori kurzov ďalšieho vzdelávania zamestnancov v rámci podnikového a firemného vzdelávania z oblasti médií; metodici a lektori programov kontinuálneho a ďalšieho (krátkodobého) vzdelávania pedagogických pracovníkov z oblasti médií resp. mediálnej výchovy v rámci špecializovaných inštitúcií (metodicko-pedagogických centier, Štátneho pedagogického ústavu, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania) a iných poskytujúcich ďalšie vzdelávanie pedagogickým a odborným zamestnancom v rámci prehĺbenia kvalifikácie a kariérneho postupu; poradcovia, konzultanti pre oblasť médií, mediálne vzdelávanie, mediálne kompetencie resp. mediálnu gramotnosť v širokom spektre verejných inštitúcií; metodici, lektori, konzultanti z mediálnej výchovy, resp. mediálneho vzdelávania pôsobiaci v inštitúciách neformálneho vzdelávania detí, mládeže, dospelých, seniorov (regionálnych a miestnych kultúrnych a osvetových centrách, informačných a poradenských centrách mládeže, centrách voľného času, mediálnych centrách); učitelia mediálnej výchovy resp. predmetov podobného zamerania pre predprimárny, primárny, sekundárny a terciálny stupeň vzdelávania; experti na diagnostiku a reguláciu médií pôsobiaci v špecializovaných inštitúciách; tvorcovia edukačných a didaktických pomôcok pôsobiacich vo vydavateľstvách a špecializovaných inštitúciách.

 

Doktorandské štúdium masmediálnej komunikácie

Profil absolventa - Absolvent odboru masmediálne štúdiá v študijnom programe masmediálna komunikácia na 3. stupni získa širokú škálu teoretických poznatkov z daného odboru. Vzhľadom k tomu, že štúdium je profilované multidisciplinárne, bude absolvent vybavený širokou škálou teoretických poznatkov z oblasti filozofie, sociológie, práva, slovesnej a umeleckej tvorby so zameraním na médiá. Východiskom edukačných postupov sú teoretické poznatky z oblasti sociálnej a masmediálnej komunikácie. Dôraz sa kladie na vytváranie praktických zručností a schopností, ktoré absolventovi umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do sociálnych a masmediálnych systémov. Absolvent študijného programu masmediálna komunikácia má možnosť oboznámiť sa s metodológiou vedeckej práce, získať najnovšie poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania a samostatnou vedecko-výskumnou prácou rozširuje súčasnú úroveň poznania v teórii a praxi masmediálnej komunikácie. Ďalej si osvojí zásady samostatnej  i tímovej vedeckej práce, vedecké formulovanie problému a jeho cieľov, systémové aspekty nových riešení, ako aj dôsledky vedeckej práce a prezentáciu výsledkov

Uplatnenie absolventa - Absolvent sa môže uplatniť v odboroch mediálnej sféry, v ktorých dominuje masmediálna komunikácia. Nájde uplatnenia v oblasti vedy,  výskumu, vysokoškolského  vzdelávania,  ako aj v oblastiach teoretickej analýzy podstaty a výsledkov mediálnej komunikácie a mediálneho pôsobenia. Ďalej sa môže uplatniť v oblastiach tvorby, výroby a využitia mediálnych produktov, ako aj teoretickej analýzy podstaty a výsledkov mediálnej komunikácie a mediálneho pôsobenia. Vzhľadom k zameraniu študijného programu získa predpoklady pre samostatné tvorivé pôsobenie v oblasti mediálnej sféry.

 

Doktorandské štúdium marketingovej komunikácie

Profil absolventa - Absolvent študijného programu marketingová komunikácia na 3. stupni štúdia získa širokú škálu teoretických poznatkov z oblasti filozofie, sociológie, marketingu, manažmentu a marketingovej komunikácie. V oblasti aplikovaných vied sa predpokladá osvojenie kategoriálneho a pojmového aparátu komunikačných vied, teórie marketingovej komunikácie, sociológie a marketingových komunikačných stratégií. Okrem teoretických vedomostí sa predpokladá rozvoj schopnosti samostatného kritického myslenia o marketingovej komunikácií, zvládnutie metodiky výskumu  a získanie praktických zručností v strategickom koordinovaní mediálnych komunikátov. Východiskom edukačných postupov sú najnovšie teoretické poznatky z oblasti masovej a marketingovej komunikácie, ako aj najnovšie interpretačné stratégie. Dôraz sa kladie na vytváranie zručností a schopností, ktoré absolventovi umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do sociálnych a marketingových komunikačných systémov. Poslucháč bude schopný komparácie najrozličnejších typov mediálnych informácií. Absolvent študijného programu marketingová komunikácia sa bližšie oboznámi s problematikou  a s metodickými koncepciami súčasnej vedy. Samostatnou vedeckou prácou rozširuje súčasnú úroveň poznania v teórii a praxi marketingovej komunikácie a úroveň marketingovej reflexie. Ďalej získa zručnosti v pragmatike komunikácie vo vedeckom spoločenstve ako aj mimo neho

Uplatnenie absolventa - Absolvent doktorandského štúdia študijného programu marketingová komunikácia má možnosť efektívnejšie pracovať v oblasti, ktorá úzko súvisí s témami a zameraním jeho doktorandského štúdia a dizertačnej práce. Zároveň mu je umožnené aktívne a zodpovedne sa podieľať na riešení vedecko-výskumných úloh, ktoré môžu byť prínosom pre marketingové inštitúcie, ekonomické organizácie, PR a reklamné agentúry, v ktorých vykonáva svoju profesnú prax. Doktorand môže byť taktiež prínosom tímom pôsobiacim vo sférach územnej samosprávy a vyšších územných celkov.

 

Informácie o prijímacom konaní

Tel.: 033/5565 101, 5565 102, 5565 145, 5565 424

Fax: 033/5565 421

E-mail: fmkucm@ucm.sk 
Web: http://fmk.ucm.sk

 

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok