Daňový bonus od júla zvýšený - Kancelária | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kancelária v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Daňový bonus od júla zvýšený

dátum pridania: 06.07.09-10:36

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 252/2009 Z. z. o úprave súm životného minima upravilo s účinnosťou od 1. júla 2009 nasledovné zmeny.

Suma životného minima sa upravuje každoročne s účinnosťou k 1. júlu bežného kalendárneho roka, a to buď na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu, alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zistených Štatistickým úradom SR. Pri valorizácii súm životného minima sa zohľadňuje nižší koeficient.

V súvislosti s valorizáciou súm životného minima sa daňový bonus podľa § 33 ods. 1 v nadväznosti na § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) zvyšuje rovnakým koeficientom a  za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima.

Daňový bonus podľa § 33 zákona o dani z príjmov, poskytovaný na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s  daňovníkom v  sume 19,32 eura mesačne, sa s  účinnosťou od 1. júla 2009 zvyšuje na sumu 20 eur mesačne, t. j. zvýšenie o sumu 0,6762 eura (19,32 x 3,5% = 0,6762). Ročná suma daňového bonusu za rok 2009 bude 235,92 eura [(6x19,32)+(6x20)].

Zvýšená suma mesačného daňového bonusu sa prvýkrát vyplatí za mesiac júl 2009 pri vyplatení mzdy v auguste 2009.

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica

 

 

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok