Daniela Gundová: „Krajské osvetové stredisko je pre všetkých!“

dátum: 20.09.20-12:30

Výstavy, kultúrne podujatia, kurzy, kluby či remeslá – to všetko ponúka obyvateľom Nitrianskeho kraja Krajské osvetové stredisko v Nitre. Známe je nielen svojou hvezdárskou kupolou, ale predovšetkým kultúrno-osvetovou činnosťou. O tejto užitočnej inštitúcii sme sa rozprávali s jej riaditeľkou, pani Danielou Gundovou.

Čo je hlavným poslaním Krajského osvetového strediska (KOS)?
Poslaní KOS je viac. Jedným z nich je vyhľadávanie v obciach a mestách našej územnej pôsobnosti ľudí, ktorí majú vzťah ku kultúre a ktorí sú sami tvorcovia kultúry, či už sú to tanečníci, speváci, výtvarníci, rezbári alebo sa venujú inému druhu umenia. Snažíme sa vyhľadávať a zachovávať tradície a prezentovať ich tak, aby si mladí ľudia pamätali, aké má náš národ zvyky alebo ľudové remeslá, keď staršia generácia vymrie. Do určitej miery aj vypĺňame voľný čas - to platí najmä pre starších ľudí, lebo práve tí majú veľmi málo možností stretávať sa.

Pre koho je KOS otvorené?
Naše stredisko je otvorené pre všetkých: od mamičiek s malými deťmi, cez škôlkarov, žiakov základných a stredných škôl, až po ľudí produktívneho veku. Veľmi častými návštevníkmi sú aj seniori. Najvýraznejšie potešenie vidíme práve u detí, ktoré sem prídu plné očakávaní a odchádzajú šťastné, spokojné. Odnesú si so sebou aj nejaký zážitok z divadelnej, tanečnej či speváckej dielne, ale často si môžu vziať aj nejaký výrobok, ktorý sami vytvorili. Deti to majú veľmi radi, keď môžu so svojím výtvorom odísť a doma sa ním pochváliť.

Ponúkate aj rôzne kurzy. Aké sú a komu sú určené?
Väčšina kurzov, ktoré robíme, sa týkajú hlavne ľudových remesiel a tie majú aj najväčší úspech. Vzhľadom na to, že u nás pracuje grafológ, každoročne organizujeme aj kurz grafológie, ktorý je na Slovensku veľmi špecifický. Našich kurzov sa môže zúčastniť ktokoľvek, sú otvorené širokej verejnosti.

V KOS sa stretávajú aj rôzne kluby. Chodia k vám šachisti, diabetici či fotografi. Môže si otvoriť klub ktokoľvek?
Samozrejme, klub si môže u nás otvoriť ktokoľvek, kto sa niečomu venuje a mal by chuť viesť stretnutia, a tiež pokiaľ klub nie je v rozpore s našimi základnými zásadami. KOS klubové stretnutia zastrešuje organizačne a poskytuje priestor.

Zameranie vašich aktivít je veľmi široké a pestré. Ako to robíte, aby ste udržali dobrú úroveň a kvalitu všetkých aktivít?
Predovšetkým máme tím ľudí, ktorých skutočne môžem nazvať profesionálmi v kultúrno-osvetovej činnosti. Všetci majú vysokoškolské vzdelanie a pravidelne si ho dopĺňajú na rôznych kurzoch, školeniach, seminároch a stretávajú sa s odborníkmi z celého Slovenska. Zodpovedne môžem povedať, že v súčasnosti tu máme zamestnaných ľudí, ktorí majú mimoriadny záujem o túto prácu, čiže nie je to len ich zamestnanie, ale aj hobby. Naša práca sa totiž nedá robiť bez toho, aby to mal človek rád.

Venujete sa aj kultúre pre menšiny. O aké menšiny predovšetkým ide?
Z národnostného hľadiska sa venujeme hlavne maďarskej menšine. Máme veľmi dobre rozvinutú cezhraničnú spoluprácu so župami Komárom- Esztergom a Vesprém, a to predovšetkým v oblasti folklóru a výtvarného umenia. V minulom roku sme sa začali venovať aj slovenskej menšine v Maďarsku: zorganizovali sme niekoľko podujatí u nich aj u nás a chceme v tom pokračovať aj v tomto roku. Medzi menšiny, ktorým sa venujeme, však patria aj ľudia, ktorí majú nejaký zdravotný postih. Keďže prízemie našej budovy je úplne bezbariérové, máme veľmi dobré podmienky organizovať pre nich rôzne podujatia.

A čo rómska menšina?
Máme výbornú spoluprácu so Základnou školou Lok, kde je 80% rómskych detí a chodia k nám pravidelne. Pred Vianocami sme mali nádherné podujatie: pripravili sme pre päťdesiat Rómov tanečnú dielnu a kultúrny program, v ktorom vystupovali len postihnuté deti a dospelí. Našim zámerom bolo, aby si malí Rómovia uvedomili, že aj oni sú vlastne do určitej miery znevýhodnení slabým sociálnym prostredím, z ktorého pochádzajú. Ale tak, ako sa aj zdravotne postihnutí dokážu vypracovať a mnoho vecí naučiť, aj oni môžu niečo takéto dosiahnuť.

Aké sú plány, ciele či sny KOS do roku 2011?
Chceme pokračovať v tradičných podujatiach, ktoré sú už osvedčené a dobré. Ďalej rok 2011 je medzinárodným rokom dobrovoľníctva. Práve obce a mestá majú veľký potenciál ľudí, ktorí majú čas a záujem robiť dobrovoľnícku prácu. Chceli by sme týmto mestám a obciam pomôcť porozumieť, ako majú využívať dobrovoľníctvo, skrášliť prostredie v obci a pripravovať kultúrne podujatia. Zároveň by sme chceli organizovať viac podujatí pre mládež. Chceli by sme mladým poskytnúť aktivity, o ktoré by mali skutočný záujem.

Viac o KOS a ich aktuálnych podujatiach sa dozviete na webstránke www.kosnr.sk!