Technická fakulta SPU v Nitre - možnosti štúdia v akademickom roku 2019/2020

dátum: 23.10.19-04:35

Technická fakulta SPU v Nitre, donedávna známa ako Mechanizačná, ponukou akreditovaných štúdijných odborov reaguje na aktuálne podmienky trhu práce. Naši absolventi zvyčajne neklopú na dvere úradov práce, ale mnohé firmy prejavujú o nich záujem už počas štúdia. Dlhodobo sa úspešne uplatňujú aj v atraktívnych manažérskych pozíciách výrobných spoločností a technicky zameraných obchodných firiem v celej SR, dokonca aj v zahraničí.

O fakulte

Základným poslaním Technickej fakulty SPU v Nitre je výchova odborne zdatných prevádzkových technikov a inžinierov. V tejto práci sa fakulta spolieha nielen na skúsený kolektív siedmich desiatok pedagogických pracovníkov, z ktorých takmer polovica je docentov a profesorov, ale aj na spoluprácu s mnohými ďalšími vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

TF SPU NitraTF SPU Nitra

Akreditované študijné programy

Ponuka študijných programov na bakalárskom stupni štúdia

 

Ponuka študijných programov na inžinierskom stupni štúdia

 

Ponuka študijných programov na doktorandskom stupni štúdia

 

Detailnejšie inforácie o daných odboroch nájdete na našej webovej stránke TU.

Technická fakulta SPU v NitreTechnická fakulta SPU v Nitre

Informácie o prijímacom konaní

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prijímacie konanie pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia bude prebiehať formou pohovorov (bez prijímacích skúšok), len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy. Celkovo je plánovaný počet študentov zapísaných na bakalárske študijné programy 300 v dennej forme štúdia a 100 študentov v externej forme štúdia. Na inžinierske programy v dennej forme plánuje fakulta zapísať 200 uchádzačov a v externej forme 100 uchádzačov.

Technická fakulta SPU v NitreTechnická fakulta SPU v Nitre

Dôležité termíny

Termíny podania prihlášok

Pokiaľ chcete ísť študovať na našu fakultu, nezabudnite na tieto dôležité dátumy:

Termíny prijímacích konaní

Termín konania prijímacieho pohovoru na I. stupeň štúdia:

Termín konania prijímacieho pohovoru na II. stupeň štúdia:

1. júla 2019

Termín konania prijímacieho pohovoru na III. stupeň štúdia:

 

Technická fakulta SPU v Nitre

Zaplatenie poplatku za prihlášku

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si uchádzač vyberie, a to buď:

pri elektronickej prihláške – POPLATOK sa uhradí bezhotovostne

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK4081800000007000066247
konštantný symbol (KS) 0558
variabilný symbol (VS) 103900
špecifický symbol (ŠS) 103900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)
Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Technická fakulta SPU v Nitre

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK4081800000007000066247
BIC/SWIFT: SPSRSKBA
konštantný symbol (KS) 0558
variabilný symbol (VS) 103900
špecifický symbol (ŠS) 103900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške!

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Technická fakulta SPU v Nitre
Študijné oddelenie
Trieda A. Hlinku č. 2
949 76 Nitra

Technická fakulta SPU v Nitre

Uplatnenie absolventa

Absolvent Technickej fakulty je schopný:

Technická fakulta SPU v Nitre

 

Technická fakulta - prezentačné video 

Študuj techniku, máš budúcnosť!

 

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5588

sodtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk/sk/

Nájdete nás aj na Facebooku: