V septembri študentov privítal nový internát Brezový háj

dátum: 29.11.21-19:11

Ubytovaciu kapacitu internátov UKF v Nitre v novom akademickom roku rozšíril Študentský domov Brezový háj. Internát v krásnom prírodnom prostredí, blízko k ostatným objektom UKF i centru mesta, je ultranízkoenergetickou budovou zaradenou do energetickej triedy A1.

Potešujúcou novinkou nového akademického roka 2021/2022 je okrem iného nový Študentský domov Brezový háj. Za dodržania platných protiepidemiologických opatrení sa jeho slávnostné otvorenie v prítomnosti pozvaných hostí zo štátnej správy i samosprávy uskutoční 20. septembra spolu s otvorením nového akademického roka. Internát študentom UKF v Nitre ubytovanie poskytol už od 1. septembra. 
Nový študentský domov sa nachádza na Nábreží mládeže 1 na Chrenovej 1, má ideálnu polohu vzhľadom na dostupnosť ostatných budov UKF, centra mesta, ale aj z hľadiska možností aktívneho trávenia voľného času  - v jeho bezprostrednej blízkosti je brezový háj, neďaleko mestský park, športoviská, divadlo, kino... 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre svojim študentom momentálne ponúka ubytovanie v troch internátoch. Ich celková kapacita je spolu 1 969 miest – z toho ŠD Zobor poskytuje ubytovanie pre 1 179 študentov, v ŠD Nitra možno umiestniť 395 študentov a aktuálne zrekonštruovaný ŠD Brezový háj má kapacitu tiež 395 miest. 
Okrem internátov UKF v Nitre môžu študenti využiť aj ubytovanie v zmluvných zariadeniach našej univerzity – v Školskom internáte pri SOŠ potravinárskej na Cabajskej 10, vo Farskej ubytovni Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre na Fraňa Mojtu 10 a v Hoteli Agroinštitút na Akademickej 4.

internat brezovy haj
 
V novom internáte moderne, účelne a efektívne
Budova dnešného ŠD Brezový háj bola postavená v roku 1964, má dve časti - hospodársku a ubytovaciu. Pôvodne slúžila ako stredoškolský internát Stavebného učilišťa v Nitre. V posledných 15 rokoch bola prakticky nevyužívaná, resp. používaná iba v obmedzenej miere na komerčné účely ako sídlo rôznych firiem a spoločností.
Dôvodom nadobudnutia tejto budovy do majetku univerzity bol zámer zriadiť tu nový študentský domov UKF a tým čiastočne vyriešiť dlhodobý problém nedostatku ubytovacích kapacít pre študentov univerzity. Napríklad v rokoch 2012 mala naša škola len 1 715 ubytovaných študentov, pričom  2 114  žiadostí študentov o ubytovanie nemohla uspokojiť.  V roku 2018 bol tento pomer 1 592 : 955.

„Som preto veľmi rád, že k existujúcim internátom našej univerzity v tomto akademickom roku 2021/2022 pribudol Študentský domov Brezový háj. Po rozsiahlej rekonštrukcii objektov a jeho energetických systémov, ktorá v etapách prebiehala od roku 2014 až doteraz, a po kompletnom interiérovom vybavení vieme dnes uspokojiť viacej študentov a poskytnúť im ubytovanie v moderne, účelne a vkusne zariadenom študentskom domove. Nový internát spĺňa tie najvyššie nároky nielen z hľadiska funkčnosti či estetiky, ale aj z pohľadu efektívnosti vynakladania prostriedkov na jeho fungovanie,“ skonštatoval rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
Ešte v roku 2017 si UKF nechala vypracovať energetický audit, ktorým sa vyhodnotila aktuálna spotreba energií v rámci Študentského domova Brezový háj a spoločenskej prístavby Študentského domova Zobor. Cieľom bolo navrhnúť vhodné úsporné opatrenia a vyhodnotiť ich vplyv v ekonomickej a environmentálnej oblasti.
„Predchádzajúce vedenie univerzity dalo vypracovať projekt Zníženie energetickej náročnosti budov UKF. Schválením finančnej podpory a následnou realizáciou úprav s cieľom zefektívnenia hospodárenia s energiami sa Študentský domov Brezový háj zaradil do energetickej triedy A1 a získal označenie ultranízkoenergetická budova,“ doplnil rektor UKF.
 
Etapy rekonštrukcie budovy
UKF v Nitre objekt dnešného ŠD Brezový háj do svojho majetku nadobudla v marci 2012 od Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hodnotu budovy spolu s pozemkami vo výške 2,572 milióna eur riešila univerzita s pôvodným vlastníkom čiastočne zámenou za objekt bývalej univerzitnej knižnice na Javorovej ulici v hodnote 972-tisíc eur a zvyšných 1,6 milióna eur na dofinancovanie poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR UKF v Nitre z dotácie zo štátneho rozpočtu.
Univerzita následne začala pripravovať plán rekonštrukcie budovy – bola obstaraná a pripravená projektová dokumentácia, stavbu sa podarilo presadiť do Vládou SR schváleného Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2019 - 2021 s rozpočtovým nákladom 6,2 milióna eur.
V prvej etape rekonštrukcie budovy sa využili čiastočne dotácie zo štátneho rozpočtu, zo štrukturálnych fondov EÚ aj vlastné zdroje. V rokoch 2014 - 2015 prebehla rekonštrukcia v celkovom objeme 845-tisíc eur: zahŕňala rekonštrukciu kuchyne, výmenu okien a vonkajších dverí a  výmenu dvoch kondenzačných kotlov. V roku 2018 sa realizovalo zateplenie strešného plášťa v hospodárskom bloku, rekonštrukcia vykurovacej sústavy a rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie spolu v hodnote 946-tisíc eur. Na tento účel sa podarilo získať dotáciu z MF SR v rámci projektu na obnovu študentských domovov vysokých škôl vo výške 700-tisíc eur.
Posledná realizácia stavebných úprav ŠD Brezový háj v rokoch 2019 – 2021 bola spolufinancovaná z  projektu „Zníženie energetickej  náročnosti budov UKF v Nitre“, ITMS kód 310041U599, v rámci výzvy OPKZP- PO4-SC431-2018-48 operačného programu „Kvalita životného prostredia“. Ako povedala Ing. Ľudmila Lampertová z Investičného oddelenia UKF, zhotoviteľ  diela - ELLIO spol. s r. o., Nitra - vzišiel zo súťaže verejného obstarávania. Celková cena stavebného diela je 5 802 444 eur. Významný podiel na financovaní mala finančná podpora z dotácie zo štátneho rozpočtu v objeme 3,063 milióna eur, ktorú poskytli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo financií SR. Na dofinancovanie boli zabezpečené prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ aj vlastné zdroje univerzity.

Aké izby a za koľko?
Posledná etapa rekonštrukcie internátu prebiehala v rokoch 2019 – 2021. Opravy sa začali v auguste 2019, koncom júla tohto roka finišovali stavebné práce, zariadenie nábytkom a ďalšie potrebné vybavenie objektu bolo ukončené v auguste 2021. 
„Všetky práce podľa plánu sme stihli tak, aby od začiatku akademického roka bol internát pripravený na nástup študentov na ubytovanie – bývanie na študentskom domove bolo umožnené od 1. septembra 2021,“ vysvetľuje Mgr. Peter Hrobár, riaditeľ Študentských domovov UKF v Nitre a vzápätí nám podrobne predstavuje nový internát. 
„Študentský domov Brezový háj s kapacitou 395 osôb má jedno podzemné podlažie a osem nadzemných podlaží. Pre študentov sú k dispozícii 2- a 3-posteľové izby. V prvom podzemnom podlaží sa nachádza 5 ubytovacích buniek primárne určených pre študentov doktorandského štúdia a 1 ubytovacia bunka s bezbariérovou izbou pre zdravotne znevýhodnených študentov. Ubytovaciu bunku tvoria dve 2-posteľové izby, ktoré majú spoločné sociálne zariadenie a kuchynku s chladničkou.“
Na každom z ôsmich nadzemných podlaží  je 19 izieb. Dvojposteľové izby sú s balkónom (okrem jednej izby) a 3-posteľové izby sú bez balkónu. Každá izba je vybavená novým nábytkom, umývadlom a chladničkou. Na každej chodbe nadzemných podlaží sa nachádza jedna kuchynka a dve spoločné sociálne zariadenia s dostatočným počtom spŕch, umývadiel a toaliet.
„Mesačná cena za ubytovanie bola pri doktorandskej dvojlôžkovej izbe stanovená na 72 € mesačne, pri študentskej dvojlôžkovej izbe na 55,20 € mesačne a pri študentskej trojlôžkovej izbe na 52,20 € mesačne,“ uvádza Mgr. Hrobár ceny, ktoré študenti zaplatia za ubytovanie v novom ŠD Brezový háj. 
Bývanie na internáte musí uspokojiť aj ďalšie nároky pravidelného študentského života. Samozrejmosťou sú preto aj študovne, kuchyňa, veľká jedáleň pre študentov a zamestnancov, bufet a tiež práčovňa pre potreby študentov. „V celom objekte internátu majú študenti k dispozícii aj vysokorýchlostné internetové pripojenie prostredníctvom wifi siete,“ doplnil riaditeľ ŠD UKF v Nitre.

Prednosti ŠD Brezový háj
Podľa slov Ing. Ľudmily Lampertovej z Investičného oddelenia UKF budova internátu prešla v rokoch 2019 – 2021 komplexnou rekonštrukciou ubytovacieho a hospodárskeho bloku.
„Pod komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou rozumieme zateplenie obvodových konštrukcií a strešných plášťov, výmenu všetkých rozvodov a inštalácií (voda, elektro inštalácie, vykurovanie, štruktúrovaná kabeláž), vybúranie omietok a podláh a zhotovenie nových, vybúranie starých sociálnych zariadení a vybudovanie nových s osadením nových zariaďovacích predmetov, osadenie nových osobných výťahov, inštalovanie moderných bezpečnostných a protipožiarnych systémov, zriadenie solárneho systému ohrevu TÚV, vybudovanie novej samostatnej trafostanice a prípojky nízkeho napätia a rekonštrukciu areálovej kanalizácie. V neposlednom rade je to zariadenie novým nábytkom a inštalácia výkonnej wifi siete v celom objekte, ktoré prispejú k vysokému komfortu ubytovaných,“ uviedla Ing. Lampertová.
Študenti, ktorým ŠD Brezový háj poskytuje ubytovanie i stravovanie, sa v novotou voňajúcich priestoroch iste cítia komfortne a príjemne. Rovnakou mierou k tomu prispieva aj okolie internátu. 
„Je situovaný v krásnom prostredí brezového hája neďaleko rieky Nitry, ktoré je vhodné na šport a relax, s ideálnou polohou vzdialenosti medzi fakultami PF a FPV, v bezprostrednom dotyku širšieho centra mesta, s dobrým napojením na dopravu MHD i na cestnú infraštruktúru. Takisto v blízkosti dvoch nákupných centier - OC MAX a Living Park, ktoré je tesne pred dokončením,“ zdôvodnila Ing. Lampertová prednosti ubytovania v ŠD Brezový háj. 

Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií, foto: Ľ. Lamperová (rekonštrukcia), P. Hrobár (exteriér)