SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

dátum: 01.06.20-21:28

Aj vy stojíte práve pred rozhodnutím kam po ukončení základnej školy povedú Vaše kroky? Motivuje ťa vidina slušného zárobku v perspektívnych strojárskych a automobilových firmách, ktoré momentálne vyrastajú v nitrianskom kraji? Máš záujem pracovať priamo pri opravách alebo programovaní výrobných strojov a robotov? Prípadne nie si až tak na techniku, ale pozdáva sa ti pracovať v týchto firmách ako administratívny zamestnanec a ešte stále váhaš akú školu si vybrať?

Predsa Súkromnú strednú odbornú školu polytechnickú DSA, Nitra:

kde v rámci vzdelávania získate vzácne skúsenosti a zručnosti nielen vo viacerých renomovaných firmách, ale aj priamo vo firme Jaguar Land Rover,

kde kvalitná teória i prax sú zárukou úspešnej budúcnosti rovnako pri vysokoškolskom štúdiu ako aj v priestore trhu práce,

kde miera uplatnenia absolventov na trhu práce už dlhodobo presahuje hodnotu 90 %,

kde získate finančné benefity už počas štúdia,

kde sa bez akéhokoľvek spoplatnenia štúdia stávate súčasťou súkromnej európskej siete škôl s neustálym záujmom o zveľaďovanie materiálno-technického  vybavenia a podmienok štúdia.

 SSOŠ polytechnická Nitra

História školy

História SSOŠ polytechnická DSA, Nitra sa spája s položením základných kameňov podniku Plastika, n.p. Nitra v roku 1962. Výrobné zariadenia spoločnosti, z časti dovezené zo zahraničia, sa postupne uvádzali do prevádzky, a tak boli na obsluhu strojov potrební kvalifikovaní pracovníci.  Z toho dôvodu sa v roku 1963 položili základy učňovského strediska.

SOŠ polytechnická Nitra

Charakteristika školy

Naším zriaďovateľom je spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, ktorá patrí do portfólia nemeckej firmy Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft. Spoločnosť DSA chce zachovať kontinuitu výchovno-vzdelávacieho procesu školy a jej hlavným zámerom je ďalšie skvalitnenie materiálno-technických podmienok, kde plánuje počas najbližších piatich rokov investície v hodnote 4 milióny EUR. Pôsobíme ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť CNC technológií.  V roku 2018 sme opätovne obhájili Zlatý certifikát  „Elitná dôveryhodná firma 2018“. Žiakom ponúkame bezplatné štúdium v technických odboroch, počas ktorého môžu  získať mnohé výhody a finančné benefity. Štúdium prebieha formou klasického vzdelávania a v študijnom odbore mechanik mechatronik aj v systéme duálneho vzdelávania  v spolupráci s významnou firmou Jaguar Land Rover. Vyučovanie neustále doplňujeme novými špičkovými technológiami. Firemnej praxi  predchádza kvalitná príprava na pôde školy vo vlastných priestoroch, vybavených  CNC strojmi, simulátormi, interaktívnou technikou a softvérom. Praktická časť štúdia bude prebiehať aj v tréningových halách.

 

Študijné odbory

Žiakom ponúkame študijné odbory, ukončením ktorých získavajú maturitné vysvedčenie a výučný list v danom odbore. Študijné odbory sú vhodné pre dievčatá aj chlapcov. Podmienkou prijatia na študijné odbory je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a  ukončenie 9. ročníka ZŠ.

 

2411 K mechanik nastavovač

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2679 K mechanik mechatronik  - systém duálneho vzdelávania

2697 K mechanik elektrotechnik

 SSOŠ polytechnická Nitra

 

Učebné odbory

 

SSOŠP DSA v Nitre ponúka aj nasledujúce 3-ročné učebné odbory, ukončené vysvedčením a výučným listom s možnosťou motivačného štipendia:

2433 H obrábač kovov

2683 H11 elektromechanik – silnoprúdová technika

6475 H technicko-administratívny pracovník

 

Na všetky učebné odbory nadväzuje 2-ročné nadstavbové štúdium ukončené maturitnou skúškou v oblastiach:

2414 L strojárstvo

2675 L elektrotechnika

6476 L technicko-ekonomický pracovník

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra 

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

Odborná prax

Praktické vyučovanie sa uskutočňuje vo vlastných dieľňach. Tiesú vybavené CNC strojmi a simulátormi na výučbu programovania CNC strojov, ale i strojmi na klasické obrábanie materiálu. Odborná učebňa pre elektrotechnické odbory je vybavená automatizačnou technikou a elektrickým meraním. Vyučovanie prebieha vo viacerých interaktívnych učebniach s modernou didaktickou technikou i softvérom, ale aj u týchto renomovaných  zamestnávateľov: Jaguar Land Rover, Muehlbauer Technologies s.r.o., KARCHER Slovakia, s.r.o. a ďalší.

 odborná prax- SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

prax SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

Teoretické vyučovanie

Teoretické vyučovanie sa koná v 21 učebniach z toho 14 učební je odborných. Časť učební je vybavená interaktívnou technikou. V odbornej učebni zameranej na nemecký jazyk prebieha výučba aj za pomoci Wi-Fi kamery prostredníctvom programu Skype. Žiaci majú možnosť touto formou sa zdokonaľovať v komunikácii priamo s lektorom z Nemecka. Okrem nemeckého jazyka ponúkame aj anglický a ruský jazyk. 

teoretické vyučovanie - SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

teoritické vyučovanie - SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

Súťaže a mimoškolská činnosť

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží a dosahujú v nich vynikajúce výsledky sú to napr.: Zenit v strojárstve, Zenit v elektrotechnike, 3D modelovanie v Solidworks, Spracovanie informácií na počítači, 4x4 Land Rover v školách a rôzne športové súťaže.

Škola má zrekonštruovanú telocvičňu, kde sa uskutočňujú športové súťaže a  naši žiaci pravidelne dosahujú vynikajúce umiestnenia.  Máme k dispozícii posilňovňu a vonkajšie asfaltové ihrisko. Taktiež zabezpečujeme rôzne exkurzie, školské výlety, lyžiarsky a snowboardový výcvik, imatrikulácie, stužkové slávnosti a veľa rôznych mimoškolských akcií. V rámci využitia voľného času poskytujeme žiakom aj rozmanitú ponuku krúžkovej  činnosti.

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

Prijímacie konanie

Uchádzačov prijímame:

bez prijímacej skúšky  - budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne (matematika a slovenský jazyk a literatúra) úspešnosť najmenej 90 %,

na základe vykonania prijímacej skúšky - uchádzač o štúdium absolvuje prijímaciu skúšku z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v uvedenom termíne. Prijímacie skúšky sa uskutočnia písomnou formou z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky. Čistý čas na vypracovanie písomnej skúšky z každého uvedeného predmetu je 60 minút.

Na škole pôsobí aj žiacka školská rada, ktorá sa podieľa na vytváraní lepšieho prostredia a života v škole. Tá tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Členovia žiackej školskej rady organizujú rôzne aktivity, čím sa prehlbuje ich záujem o školu, svojich spolužiakov a pedagogický zbor i mimo vyučovacieho procesu.

Medzi aktivity Žiackej školskej rady mimo iného patrí aj spoluorganizácia imatrikulácií, dobrovoľnícke aktivity a charitatívne zbierky, realizácia športových a kultúrnych podujatí, darovanie krvi, šírenie dobrého mena školy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a iné.

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

Vzdelávacie centrum pre Priemysel 4.0

V novom vzdelávacom centre s rozlohou 200 m2 a kapacitou 24 žiakov  sú v súčasnosti umiestnené mechatronizovaná linka i robotizované pracoviská zamerané na ovládanie robotov. Slúži najmä pre praktickú časť výučby študentov v systéme duálneho vzdelávania v študijnom odbore mechanik - mechatronik.

Na mechatronickej linke sa učia študenti programovať proces pohybu súčiastok na dopravníkovom páse a ovládať riadiaci panel. Špeciálne vyvinuté roboty sú určené pre potreby manipulácie s materiálom a obsluhu strojov. Absolventi duálneho vzdelávania nájdu podľa slov technologického manažéra pre oblasť inovácií v Jaguari Land Rover Tonyho Bainbridgea uplatnenie vo všetkých prevádzkach automobilky od karosárne až po montáž či zabezpečenie kvality a údržbu.

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra


Buďte vždy v obraze o aktuálnom dianí v našej škole vďaka časopisu Spravodaj

Pozrite si prehľad informácií o dianí na našej škole – newsletter. Budeme sa takouto elektronickou formou obracať na Vás pravidelne každý štvrťrok, aby ste boli čo najlepšie informovaní o tom, čím žila naša škola v predchádzajúcich mesiacoch, aké máme ďalšie zámery a zakaždým pripojíme aktuálne informácie.

SOŠ polytechnická Nitra

Aktuálne ako aj ostatné čísla nášho Spravodaju nájdete tu.

 

Staň sa našim študentom a rozvíjaj svoje schopnosti! 

 

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra 

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

Tel.č.: 037/655 04 55

E-mail: ptechskola@mail.t-com.sk 

www.sospnitra.edupage.org

Sme aj na Facebooku