Stredná zdravotnícka škola v Nitre - UŽ VIEŠ AKÚ STREDNÚ ŠKOLU SI VYBERIEŠ?

dátum: 25.06.22-06:01

Absolventi Strednej zdravotníckej školy v Nitre sú dlhodobo žiadaní na trhu práce a majú spomedzi zdravotníckych škôl v Nitrianskom kraji najnižšiu mieru nezamestnanosti.
(údaj zo septembra 2020 www. cvtisr.sk)

Škola pripravuje nielen mladých, ale aj dospelých ľudí na zdravotnícke povolania už viac ako 70 rokov. V histórii školy je zapísaných niekoľko študijných a učebných odborov. Podľa zostaveného rebríčka agentúrou INEKO, ktorá informuje o dosiahnutých výsledkoch žiakov patríme z vyše 300 stredných odborných škôl medzi školy s vynikajúcimi výsledkami žiakov na Slovensku (2. miesto) a v Nitrianskom kraji (1. miesto).

 

Ponúkame štúdium v 4 študijných odboroch a 1 učebnom odbore:

študijný odbor praktická sestra/zdravotnícky asistent

prijímacie skúšky z predmetov:

študijný odbor farmaceutický laborant  

prijímacie skúšky z predmetov:

študijný odbor diplomovaný rádiologický asistent  a diplomovaná všeobecná sestra

učebný odbor sanitár

stredná zdravotnícka škola nitra

stredná zdravotnícka škola nitrastredná zdravotnícka škola nitra

 

Škola vzdeláva aj v tzv. nedostatkovom odbore diplomovaná všeobecná sestra. Avšak táto forma pomaturitného 3-ročného štúdia absolventov stredných škôl neláka. Prognóza vývoja na trhu práce v SR spracovaná MPSVaR uvádza, že absolventi odboru diplomovaná všeobecná sestra, v porovnaní s ostatnými stredoškolskými odbormi v Nitrianskom kraji, majú najvyššie uplatnenie na trhu práce. Všetci uchádzači o štúdium sú vítaní, prihlášky na štúdium môžu zaslať do 31. júla. Štúdium v tomto odbore zodpovedá normám v krajinách Európskej únie. Absolventi študijného odboru majú zabezpečené automatické uznanie získanej
kvalifikácie kdekoľvek v Európe. Diplomovaná všeobecná sestra môže získať licenciu a pracovať samostatne v súlade s platnými predpismi. V rámci kariérneho
rastu sa v praxi môže ďalej vzdelávať v programoch špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy.

Pomaturitné vyššie odborné štúdium diplomovaný rádiologický asistent pripravuje žiakov na výkon profesie rádiologický technik. Je to profesia s nulovou mierou nezamestnanosti, absolventi odboru sú žiadaní na trhu práce. Komplexnú prípravu a vstup do praxe im počas štúdia poskytuje prax na špičkových pracoviskách a práca s najmodernejšími zdravotníckymi prístrojmi.

Stredná zdravotnícka škola v Nitre


Žiaci dosahujú v celonárodných testoch výborné výsledky, zúčastňujú sa vedomostných a športových súťaží. Za úspechom žiakov sa okrem samotného úsilia žiakov, skrýva dlhodobá snaha vedenia a pedagógov školy o zvyšovanie kvality výučby. Pedagógovia pravidelne absolvujú vzdelávania so zameraním na metódy výučby, motiváciu, zúčastňujú sa na konferenciách. Aktívne spolupracujú s MZ SR a sú autormi celoštátnych odborných učebníc pre zdravotnícke školy.
Žiaci majú v škole vytvorené podnetné prostredie s modernými pomôckami, predovšetkým na výučbu odborných predmetov.

stredná zdravotnícka škola nitra

Stredná zdravotnícka škola v Nitre učebneStredná zdravotnícka škola v Nitre vybavenie

Stredná zdravotnícka škola v Nitre Stredná zdravotnícka škola v Nitre vybavenie učební

Žiaci počas štúdia majú k dispozícii e-learningový portál s učebným materiálom vo forme prezentácií, elektronických kníh a svoje vedomosti si môžu overovať z pohodlia domova prostredníctvom riešenia elektronických testov a úloh. Databázu úloh a testov využívame na elektronické overovanie vedomostí žiakov. Škola je zapojená do projektu s názvom Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy 2020, na ktorý sme získali 440 000 €. Využité budú na IKT, pomôcky, vzdelávanie PZ a mimoškolskú činnosť. Škola patrí medzi certifikované školy NÚCEM s licenciou na elektronickú formu externej časti maturitnej skúšky. Každoročne si žiaci môžu vybrať formu maturity. Záujem o elektronickú formu podporuje aj rýchly prístup k neoficiálnym výsledkom testu. Žiaci sa aktívne zapájajú do riešenia SOČ s postupom do celoštátnej prehliadky. Na súťažiach získavajú cenné skúsenosti, ktoré mnohí z nich využijú v pokračujúcom štúdiu na
vysokej škole.
 
Škola je cvičnou školou pre študentov/budúcich učiteľov UKF v Nitre, ktorí na našej škole pod dohľadom erudovaných pedagógov realizujú pedagogickú prax.
Získali sme certifikát Škola priateľská k deťom, ktorý udeľuje UNICEF Slovensko. Cieľom projektu je vytvoriť v škole bezpečné prostredie, kde sa žiaci cítia dobre, sebaisto a chodia do školy s radosťou. Škola priateľská k deťom učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Vypracovali sme etický kódex žiaka a učiteľa. V napĺňaní stanovených kritérií nám pomáha vzdelávanie pedagógov a žiakov so zameraním na nenásilnú komunikáciu.  Žiaci sa aktívne podieľajú na organizovaní rôznych aktivít v škole aj mimo nej, podporujeme ich zodpovednosť, spoluprácu a samostatnosť. Svoje organizačné schopnosti využívajú pri prípravách školského plesu a imatrikuláciách pre prvákov. Otvorený dialóg s vedením školy, presadzovanie záujmov a požiadaviek žiakov zabezpečuje aktívna Žiacka školská rada.


Škola sa, ako jedna z prvých v kraji, zapojila do projektu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu (DofE). Do projektu sa môžu zapojiť tí žiaci, ktorí chcú posilniť svoju zodpovednosť a vytrvalosť, prekonávať sami seba a získavať nové zručnosti. Stanovujú si individuálne ciele v štyroch oblastiach: šport, rozvoj talentu, dobrovoľníctvo a expedícia. Do programu je zapojených 9 pedagógov, každoročne sa zvyšuje počet zapojených žiakov. Každoročne si vytrvalí žiaci prevezmú ocenenia za dosiahnutie cieľov na bronzovej, striebornej úrovni. Mnohí z nich pokračujú v plnení stanovených cieľov a snažia sa splniť podmienky na získanie ocenenia na zlatej úrovni.

stredná zdravotnícka škola nitra

Podporujeme jazykové zručnosti žiakov v rôznych projektoch. Medzinárodný projekt Educate Slovakia prináša žiakom každoročne možnosť komunikácie s anglicky hovoriacimi študentmi z rôznych krajín. Počas pandémie komunikácia zahraničných stážistov a lektorov ANJ prebiehala online formou. Odborné stáže v zdravotníckych zariadeniach v Srbsku, Českej republike realizujeme v rámci projektu Erasmus+. Odborné zahraničné stáže prinášajú okrem posilnenia jazykovej vybavenosti žiakov, samostatnosť, flexibilitu a nové poznatky z multikultúrnych krajín. Prvky multikultúrneho ošetrovateľstva a rasovej znášanlivosti poskytujú žiakom cenné skúsenosti pre našu meniacu sa spoločnosť.


Pohybovú aktivitu mladých podporujeme zážitkovou formou počas vyučovania i mimo neho. Plávanie, tanec, korčuľovanie, ale aj netradičné formy športu obohacujú ponuku s cieľom podporiť zdravý životný štýl. Pozitívny vzťah k športu a podpora zo strany pedagógov pravidelne prináša ovocie, v podobe získaných ocenení z rôznych športových súťaží.

 

stredná zdravotnícka škola nitra

Nadanie a talent jednotlivcov aktívne vyhľadávame. Pedagógovia školy podporujú žiakov na ceste za menšími i väčšími úspechmi v literárnych, recitačných, jazykových súťažiach a olympiádach. Tvorivosť žiaci prezentujú na výtvarných a fotografických súťažiach, ako aj pri práci s multimédiami. Ponuka súťaží je pravidelne aktualizovaná a dostupná pre žiakov.  Odborné vedomosti a zručnosti si žiaci overujú predovšetkým na súťažiach prvej pomoci na Slovensku aj v ČR. Zúčastňujú sa na rôznych podujatiach ako figuranti, naposledy na Majstrovstvách vo vyslobodzovaní organizovaných hasičmi.

stredná zdravotnícka škola nitra

Zameriavame sa aj na skvalitnenie environmentálneho programu školy. Naša škola je zapojená do projektu Enviroprojekt 2020, ktorého hlavnou myšlienkou je podpora a rozšírenie existujúceho environmentálneho programu a budovanie návykov u žiakov smerujúcich k ochrane životného prostredia. Zbierame osem komodít, kontaktujeme firmy, ktoré nám zabezpečujú odvoz plastov, papiera, za ktorý získavame toaletný papier a papierové utierky, zbierame vrchnáčiky z plastových fliaš pre konkrétne deti, šatstvo odovzdávame charite. Na batérie, elektroodpad, vypísané perá a žiarivky máme zberné nádoby. Snažíme sa budovať u žiakov environmentálne cítenie a formovať ich postoje, pretože problémy životného prostredia sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života.


 V rámci podnikateľskej činnosti organizujeme vzdelávacie programy pre verejnosť, pedagogických zamestnancov a zdravotníckych pracovníkov: Kurz prvej pomoci, Neodkladná podpora životných funkcií,  Opatrovateľský kurz,  Kurz opatrovania detí, Starostlivosť o seniorov, Bezpečnosť detí  a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.
 
Žiaci a pedagógovia školy sa pravidelne zúčastňujú na bezpríspevkových odberoch krvi napríklad Študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi, kde odhodlaní darujú to najcennejšie - svoju krv tým, čo to najviac potrebujú.


studenstska kvapka krvi stredna zdravotnicka skola nitra

 

Štúdiom v zdravotníckych študijných odboroch žiaci nadobudnú vedomosti a zručnosti dôležité pre život – neučili sa ich zbytočne, či už sa budú venovať zdravotníckej profesii alebo si vyberú iné povolanie. Zriaďovateľom školy je Nitriansky samosprávny kraj.

 

Stredná zdravotnícka škola

logo stredna skola zdravotnicka nitra

Farská 23, 950 50 Nitra

E-mail: sekretariat@szsnitra.sk


Tel: 037/79 30 002

0903 520 891 

 www.szsnitra.sk

Nájdete nás aj na Facebooku