Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove - sloboda, rozmanitosť, poznanie

dátum: 11.08.22-21:38

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity je najväčšou humanitnou a spoločenskovednou fakultou na východnom Slovensku a z hľadiska záujmu o štúdium patrí do prvej desiatky fakúlt v SR. Výsledky komplexnej akreditácie potvrdili, že dlhodobo patrí k slovenskej špičke.

Prečo študovať u nás?

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity dosiahla v komplexnej akreditácii v oblasti humanitných vied najlepšie hodnotenie spomedzi všetkých fakúlt slovenských univerzít Vynikajúce výsledky dosiahla tiež v oblasti spoločenských a behaviorálnych vied a v oblasti historických vied.

 

Tradícia

FF PU v Prešove je druhou najstaršou filozofickou fakultou na Slovensku. Spolu s košickou lekárskou fakultou vytvorila v roku 1959 základ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Filozofická fakulta bola súčasťou tejto univerzity do 1. januára 1997, keď prešovské fakulty založili Prešovskú univerzitu. Korene Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity však siahajú až do roku 1667, v ktorom bolo založené prešovské evanjelické kolégium.

Kvalita vzdelávania

Najlepšou vizitkou školy sú jej úspešní absolventi. FF PU počas svojej existencie vychovala viacero generácií špecialistov, pedagógov, uznávaných vedcov, expertov v rôznych oblastiach spoločenskej praxe. Mnohí z nich dnes pôsobia ako špičkoví odborníci na významných postoch doma i v zahraničí.

Prostredie fakulty FF PU (foto: Jaroslav Ondo)

Pestrá ponuka vzdelania

Fakulta ponúka široké spektrum humanitných a spoločenskovedných študijných programov. V súčasnosti má akreditovaných 35 študijných programov na bakalárskom stupni, 33 programov na magisterskom stupni a 16 programov na doktorandskom stupni. Na fakulte aktuálne študuje cca 2100 študentov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a vyše 150 študentov na doktorandskom stupni štúdia.

Uplatnenie absolventov

Na svoju profesionálnu kariéru sa na FF PU pripravujú prekladatelia a tlmočníci, psychológovia,mediálni pracovníci, archivári a historici, jazykovedci, učitelia a ďalší odborníci. Jedinečné a na Slovensku jediné je štúdium učiteľstva ukrajinského jazyka a literatúry, ako aj štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v študijnom programe ukrajinský jazyk a kultúra v kombinácii.

Prostredie fakulty FF PU (foto: Jaroslav Ondo)

Vedecký výskum

Študenti majú na fakulte možnosť zapojiť sa do výskumu vo viacerých vedných odboroch a aktívne sa zúčastňovať študentských vedeckých konferencií. Okrem riešenia národných a medzinárodných výskumných projektov na pôde fakulty pracujú dve centrá excelentnosti: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti a Centrum ecelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu. Na fakulte pôsobí tiež Katedra bioetiky UNESCO (UNESCO Chair in Bioethics).

Umelecká činnosť

Študenti sa môžu zapojiť do aktivít niekoľkých umeleckých telies fakulty: Študentské divadlo FF, Ženský spevácky zbor IUVENTUS PEDAGOGICA, Vysokoškolský folklórny súbor Torysa, Komorný orchester CAMERATA ACADEMICA, Miešaný spevácky zbor NOSTRO CANTO. Na Filozofickej fakulte PU pôsobia viacerí uznávaní umelci – hudobníci, výtvarníci, spisovatelia.

Možnosti štúdia v zahraničí

Časť svojho štúdia môžu študenti absolvovať pobytom na zahraničných univerzitách, s ktorými má fakulta podpísané bilaterálne dohody umožňujúce študentské mobility a stáže. Desiatky študentov FF PU každoročne vycestujú do Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Srbska, Rumunska, Bulharska, Grécka, Turecka, Talianska, Španielska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Fínska, Švédska, alebo Estónska.

Prostredie fakulty FF PU (foto: Jaroslav Ondo)

Študijné programy

V prípade bakalárskych študijných programov ide výlučne o dennú formu štúdia.

1. Neučiteľské študijné programy

• anglický jazyk a anglofónne kultúry
• archívnictvo
• estetika
• etika
• etika – sociálna práca
• filozofia
• história
• jazykovo-komunikačné štúdiá
• kultúrne dedičstvo
• mediálne štúdiá
• politológia
• psychológia
• ruské štúdiá
• sociálna práca
• stredoeurópske štúdiá
• prekladateľstvo a tlmočníctvo
– anglický jazyk a kultúra v kombinácii
– francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii
– nemecký jazyk a kultúra v kombinácii
– ruský jazyk a kultúra v kombinácii
– ukrajinský jazyk a kultúra v kombinácii
– slovenský jazyk a kultúra v kombinácii (uchádzači budú na tento program prijatí po jeho akreditovaní)

V rámci medzifakultného štúdia je možné študovať v kombinácii s uvedenými prekladateľskými a tlmočníckymi programami tiež maďarský jazyk a kultúru.

2. Učiteľské študijné programy

• anglický jazyk a literatúra (jednopredmetové štúdium)
• slovenský jazyk a literatúra (jednopredmetové štúdium)
• sociálna práca (jednopredmetové štúdium) (uchádzači budú na tento program prijatí po jeho akreditovaní)
• anglický jazyk a literatúra v kombinácii
• dejepis v kombinácii
• estetika v kombinácii
• etická výchova v kombinácii
• filozofia v kombinácii
• hudobné umenie v kombinácii
• nemecký jazyk a literatúra v kombinácii
• ruský jazyk a literatúra v kombinácii
• slovenský jazyk a literatúra v kombinácii
• ukrajinský jazyk a literatúra v kombinácii
• výchova k občianstvu v kombinácii

V rámci medzifakultného štúdia je možné študovať v kombinácii s uvedenými učiteľskými programami tiež učiteľstvo biológie, ekológie, fyziky, geografie, maďarského jazyka a literatúry, matematiky, pedagogiky, rusínskeho jazyka a literatúry, technickej výchovy a telesnej výchovy.

Novú brožúrku s informáciami o študijných programoch nájdete TU!

Základné informácie pre uchádzačov

Tu nájdete všetky potrebné informácie pre Bc. stupeň štúdia (prezenčné štúdium):

Termín podania prihlášky: do 31.3. 2016
Termín konania prijímacej skúšky: 26. – 28. 4. 2016, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov
Tel.č: 051/7570819, 7570830, 7570834, 7570831, fax: 051/7570824
E-mail: philfac@unipo.sk
Printová prihláška: 34,- EUR
Elektronická prihláška: 20,- EUR
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000066503/8180
Číslo účtu v tvare IBAN: SK1581800000007000066503
Variabilný symbol: 101003
Konštantný symbol: 0308
Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
Adresa na zaslanie prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Vyhodnocovanie prijímacieho konania

Uchádzač si môže na FF PU podať maximálne dve prihlášky na štúdium s uvedením jedného študijného programu na každej prihláške. Prijímacie skúšky s osobnou účasťou (talentová skúška, pohovor, test) sa konajú v prípade študijných programov: anglický jazyk a anglofónne kultúry, anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, mediálne štúdiá, sociálna práca, sociálna práca – etika. V ostatných študijných programoch sa prijímacie konanie bude realizovať bez osobnej účasti formou vyhodnotenia výsledkov stredoškolského štúdia. Bližšie informácie o prijímacom konaní nájdete TU.

Deň otvorených dverí

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí Prešovskej univerzity, ktorý sa uskutoční v stredu 10. februára.

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Autor fotografií : J. Ondo

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Ul. 17. novembra č. 1,
080 01 Prešov

Tel.č.: 051/7570 821, 051/7570 835, 051/7570 825
E-mail: erika.adamova@ff.unipo.sk

www.unipo.sk/filozoficka-fakulta

Nájdete nás aj na Facebooku: