Vlastníctvo k pozemkom

dátum: 25.09.22-01:26

Vlastníctvo je súbor procesov vzniku a udržiavania vlastnenia nejakej entity alebo entít. Subjekt vlastnenia (vlastníctva) sa nazýva vlastník. Vlastník môže vlastniť akúkoľvek vec (objekt), či už hnuteľnú alebo nehnuteľnú.

Aktuálne sa zameriame na vlastníctvo k pozemkom, ktoré upravuje občiansky zákonník. V prechodnom období rokov 1948 až 1989 bolo pozemkové vlastníctvo zaznávané, práva občanov k pôde deformované a zákony smerovali k tomu, aby sa všetky pozemky stali majetkom štátu. Nové predpisy od roku 1990 prelomili tento režim a osobitne zákon o pôde č. 229/1991 Zb. zakotvil plné právo vlastníka pozemku s pozemkom disponovať, nakladať.

Vlastníctvo k pozemkom

Podľa tohto zákona a to § 2 ods.1 okrem vlastníka majú právo užívať pôdu iné osoby len na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo na základe zmluvy uzavretej s pozemkovým fondom, ak nie je zákonom ustanovené inak, alebo pri náhradných pozemkoch pridelených fyzickej osobe do bezplatného náhradného užívania do vykonania pozemkových úprav na základe zmluvy s touto osobou. Osobitné oprávnenia iných osôb upravujú špeciálne predpisy, najmä aj možnosť obmedziť vlastníka vyvlastnením, vecným bremenom a podobne. Podľa ústavy SR (čl.20) každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.

Vlastníctvo k pozemkom

Základným vzťahom, ktorého objektom je pôda, je vlastnícky vzťah. Je to vzťah medzi ľuďmi, ktorý vyjadruje pomery medzi občanmi (fyzickými osobami), právnickými osobami, organizáciami a štátom. Každý pozemok má u nás svojho vlastníka. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) spolu s ďalšími predpismi vlastníkovi poskytuje široké oprávnenia. Základné ustanovenia aj o pozemkovom vlastníctve sú predovšetkým v ústave. Všeobecné pravidlá o vlastníckom práve zakotvuje bezprostredne OZ v § 123, uvádza: „Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním“, podľa systému tzv. triády, ktorá určuje základné práva vlastníka pozemku, (1) pozemok držať, mať vo svojej moci, (2) pozemok užívať a poberať plody a (3) právo pozemkom disponovať. V § 124 OZ sa uvádza: „ Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.“

Vlastníctvo k pozemkom Vlastníctvo k pozemkom

Celý rad špeciálnych zákonov však upravuje obsah tohto vlastníckeho práva, pokiaľ ide o pozemky. Aj v OZ sú niektoré ustanovenia, ktoré upravujú osobitný režim pre pozemky. Najvýznamnejším zákonom o pôde z aspektu pozemkového vlastníctva a režimu v súčasnom právnom poriadku je zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde v platnom znení a zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v platnom zrnení, ktorí definuje osobitný režim pre prevod poľnohospodárskych pozemkov – jeho podstata spočíva v obmedzení subjektov, ktoré môžu poľnohospodársky pozemok nadobudnúť; v nadväznosti na uvedené obmedzenia zákon upravuje zvláštne procesné postupy (publicita ponuky, overovanie splnenia podmienok).

 

Mgr. Katarína Godová
právnik majetkovoprávnych vzťahov

B.K. Modus s.r.o.
Antona Bernoláka 2170/43
010 01 Žilina

Tel.: 0915 783 700
E-mail: katarinagodova5@gmai.com

www.bkmodus.sk
www.godovak.myorganogold.com