Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave

dátum: 19.08.22-16:37

Pred koncom štúdia na strednej škole stoja študenti pred dôležitým rozhodnutím – kam na vysokú školu ? Konkurencia je veľká, na výber majú skutočne z mnohých možností. Čo Vám poskytuje práve Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave?

Fakulta sa zameriava na výchovu absolventa univerzitného typu pre širokú oblasť priemyselnej, hlavne strojárskej výroby. Ako jedna z fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vychováva odborníkov - absolventov univerzitného typu vo svojom sídle v Trnave a na výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom, ktorí pre svoju univerzálnosť a dobrú adaptabilitu nachádzajú široké uplatnenie v praxi.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA MTF V TRNAVE

Absolvent má široké možnosti uplatnenia. Podpora procesov informačnými technológiami a ich automatizácia zaznamenávajú obrovský rozmach. Bez dokonalých materiálov by ľudstvo nedokázalo realizovať žiaden zo súčasných technických pokrokov. Ak Vám nie je ľahostajný život budúcich generácií rozšírte rady našich úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili aj u zahraničných výrobcov materiálov (Böhler, Archelor - Mittal, Bekaert). Nedostatok odborných, tvorivých a všestranne vzdelaných technických pracovníkov na trhu práce vyvoláva neustále sa zvyšujúci dopyt po absolventoch študijných programov, vo všetkých oblastiach priemyselnej výroby najmä v súvislosti s príchodom zahraničných investorov, s prudkým rozvojom automobilového priemyslu a technologických parkov. Z toho vyplýva neobmedzené uplatnenie absolventov v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu. Kombinácia technických a manažérskych vedomostí predstavuje výrazný predpoklad k uplatneniu absolventov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zaznamenáva vstupom do EÚ veľkú vážnosť a veľké zmeny a preto absolvent nemá problémy s uplatnením sa v praxi v oblasti integrovanej bezpečnosti.

materialovotechnologicka fakulta trnava

PONÚKAME ŠTÚDIUM NA AKREDITOVANÝCH BAKALÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH:

Počas štúdia má študent zabezpečený bezproblémový prístup k odbornej literatúre prostredníctvom fakultnej knižnice, ako aj možnosť využívať elektronické skriptá, samozrejmosťou je wifi pripojenie v rámci celej fakulty. Dochádzajúci študent má zabezpečené ubytovanie a stravovanie v Študentskom domove M. Uhra.
Máš chuť športovať? Žiadny problém – ponúkame ti telocvičňu, posilňovňu, plaváreň.
  Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave   Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave

  Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave   Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave

TERMÍN NA DORUČENIE PRIHLÁŠKY NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

najneskôr do 31. marca 2015

Fakulta prijíma elektronicky vyplnené prihlášky prostredníctvom Akademického informačného systému a doručené na fakultu.

POPLATOK ZA JEDNU PRIHLÁŠKU

35 € - uchádzač hradí platbu bankovým prevodom pred doručením prihlášky na fakultu.

PRIJÍMANIE BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Na bakalárske štúdium sa prijíma bez prijímacej skúšky na základe dosiahnutých študijných výsledkov na strednej škole. Výhodou (nie podmienkou) pre uchádzača je maturita z matematiky, alebo fyziky. Podrobné informácie nájdete v časti prijímacie konanie na www.mtf.stuba.sk.

POTREBNÉ DOKUMENTY K PRIHLÁŠKE NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

ČO PONÚKAME

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave    Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave

  Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave   Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave

  Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave   Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave

KONTAKT

MTF STU 

Študijné oddelenie
Paulínska 16, 917 24 Trnava
Tel.: +421 906 068 137, +421 918 646 005-009
E-mail: prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk

www.mtf.stuba.sk

Nájdete nás aj na Facebooku:

 

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV A FOTOPORTÁL Z PRIESTOROV FAKULTY NÁJDETE NA:

http://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konanie-na-bakalarsky-stupen-studia.html?page_id=9045
http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/uskutocnil-sa-viii.-rocnik-akcie-den-otvorenych-dveri-2015.html?page_id=11493
http://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/prezentacie-ponukanych-akreditovanych-studijnych-programov.html?page_id=10755
http://foto.mtf.stuba.sk/