Pedagogická fakulta UKF v Nitre - možnosti štúdia v akademickom roku 2017/2018

dátum: 19.08.22-16:06

Milí uchádzači o štúdium, rozhodovanie kam na vysokú školu je dôležitý proces ovplyvňujúci životnú dráhu človeka a jeho výsledok by mal byť odrazom vašich životných ašpirácií založených na záujmoch a schopnostiach interpretovaných v aktivitách a výkonovej sfére v rôznych oblastiach.

Základné informácie o uchádzačov

Štúdium na Pedagogickej fakulte UKF ponúka možnosť získať vzdelanie a to v širokej škále študijných programov a odborov v oblasti pedagogických, taktiež v oblasti športových vied a cudzích jazykov a kultúr. Ponúka kvalitnú profesionálnu edukačnú prácu pedagógov založenú na praxi a výskume národnej a medzinárodnej úrovne, v partnerskom vyučovacom štýle s možnosťou priameho hodnotenia kvality študijných programov, predmetov a činnosti učiteľov. Prioritou vzdelávacieho procesu na PF UKF je okrem rozvíjania konkrétnych profesijných kompetencií, sprostredkovanie všeobecného vzdelania, stimulácia tvorivosti, flexibility, učebných zručností, podpora samostatnosti a angažovanosti tak, aby sa na základe akademických tradícií v slobodnom prostredí mohli vytvárať postoje mladých ľudí k problémom spoločnosti a kultúry.

Pedagogická fakulta UKF Nitra

Prečo študovať na PF UKF v Nitre

Pedagogická fakulta orientuje svoje edukačné a výskumné aktivity na prípravu absolventov programov učiteľstva akademických, umelecko-výchovných, výchovných, profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy napríklad v programoch učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, psychológie, pedagogiky, výtvarného umenia, hudobného umenia, hudobno-dramatického umenia, telesnej výchovy, techniky, či a učiteľstva praktických predmetov. Viac ako päťdesiat ročnú tradíciu má tiež príprava absolventov pre edukačné pôsobenie v materských školách a v primárnom stupni vzdelávania, preto študijné programy predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie patria k programom, o ktoré je z hľadiska počtu uchádzačov už stabilne najväčší záujem.

Pedagogická fakulta UKF Nitra

Fakulta postupne rozšírila svoje portfólio študijných programov a pripravuje odborníkov i v neučiteľských študijných programoch s možnosťou uplatnenia v oblasti interkultúrneho sprostredkovania v štátnej a verejnej správe, v oblasti regionálneho rozvoja, v oblasti športu, výchovy v školských, mimoškolských, podnikových a iných výchovných zariadeniach, v oblasti edukácie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a usiluje sa tiež o vytvorenie priestoru pre štúdium hudby a zvukového dizajnu. Využite možnosť študovať na Pedagogickej fakulte s najnižšou mierou nezamestnaných absolventov na trhu práce!

Pedagogická fakulta UKF Nitra

Akreditované študijné programy

V akademickom roku 2017/2018 otvára PF štúdium v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v dennej a v externej (spoplatnenej) forme:

Študijný program: Anglický jazyk a kultúra
Stupeň: Bc., Mgr.
Forma: denná
Info o programe a katedre: Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

Študijný program: Andragogika
Stupeň: Bc., Mgr.
Forma: denná
Info o programe a katedre: Katedra pedagogiky

Študijný program: Hudba a hudobný dizajn
Stupeň: Bc., Mgr.
Forma: denná
Info o programe a katedre: Katedra Hudby

Študijný program: Pedagogika a vychovávateľstvo
Stupeň: Bc., Mgr.
Forma: denná/externá
Info o programe a katedre: Katedra pedagogiky 
Školné v externej forme štúdia v €: 500

Študijný program: Špeciálna pedagogika pedagogika osôb poruchami učenia
Stupeň: Bc.
Forma: denná/externá
Info o programe a katedre: Katedra pedagogiky
Školné v externej forme štúdia v €: 500

Študijný program: Šport a rekreácia
Stupeň: Bc., Mgr.
Forma: denná
Info o programe a katedre: Katedra telesnej výchovy a športu

Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň: Bc.
Forma: denná/externá
Info o programe a katedre: Katedra pedagogiky
Školné v externej forme štúdia v €: 500

Študijný program: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Stupeň: Mgr
Forma: denná/externá
Info o programe a katedre: Katedra pedagogiky
Školné v externej forme štúdia v €: 500

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (jednopredmetové)
Stupeň: Bc., Mgr.
Forma: denná/externá
Info o programe a katedre: Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Školné v externej forme štúdia v €: 500

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Stupeň:Bc.
Forma: denná
Info o programe a katedre: Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

Študijný program: Učiteľstvo hudobného umenia (jednopredmetové)
Stupeň: Bc., Mgr.
Forma: denná
Info o programe a katedre: Katedra hudby

Študijný program: Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (jednopredmetové)
Stupeň: Bc., Mgr.
Forma: denná
Info o programe a katedre: Katedra hudby

Študijný program: Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
Stupeň: Bc., Mgr.
Forma: denná
Info o programe a katedre: Katedra hudby

Študijný program: Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
Stupeň: Bc., Mgr.
Forma: denná
Info o programe a katedre: Katedra pedagogiky

Študijný program: Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
Stupeň: Bc., Mgr.
Forma: denná

Študijný program: Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
Stupeň: Bc., Mgr.
Forma: denná
Info o programe a katedre: Katedra techniky a informačných technológií

Študijný program: Učiteľstvo praktickej prípravy
Stupeň: Bc.
Forma: denná/externá
Info o programe a katedre: Katedra techniky a informačných technológií
Školné v externej forme štúdia v €: 500

Študijný program: Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
Stupeň: Bc., Mgr.
Forma: denná
Info o programe a katedre: Katedra telesnej výchovy a športu

Študijný program: Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
Stupeň: Bc., Mgr.
Forma: denná
Info o programe a katedre: Katedra výtvarnej tvorby a výchovy 

Študijný program: Pedagogika
Stupeň: PhD.
Forma: denná, externá
Info o programe a katedre: Katedra pedagogiky
Školné v externej forme štúdia v €: 400

Študijný program: Andragogika
Stupeň: PhD.
Forma: denná/externá
Info o programe a katedre: Katedra pedagogiky
Školné v externej forme štúdia v €: 400

Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň: PhD.
Forma: denná/externá
Info o programe a katedre: Katedra pedagogiky
Školné v externej forme štúdia v €: 400

Študijný program: Pedagogika hudobného a hudobnodramatického umenia
Stupeň: PhD.
Forma: denná/externá
Info o programe a katedre: Katedra hudby
Školné v externej forme štúdia v €: 400

Študijný program: Didaktika technických predmetov
Stupeň: PhD.
Forma: denná,/externá
Info o programe a katedre: Katedra techniky a informačných technológií
Školné v externej forme štúdia v €: 400

Študijný program: Didaktika anglického jazyka a literatúry
Stupeň: PhD.
Forma: denná/externá
Info o programe a katedre: Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Školné v externej forme štúdia v €: 400

Študijný program: Športová edukológia
Stupeň: PhD.
Forma: denná/externá
Info o programe a katedre: Katedra telesnej výchovy a športu
Školné v externej forme štúdia v €: 400
 

Pedagogická fakulta UKF Nitra

Študijné programy Učiteľstvo predmetu (v kombinácii) je možné kombinovať so všetkými akreditovanými predmetmi učiteľstva. Na Pedagogickej fakulte je možné prihlásiť sa na bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva v kombinácii nasledovných predmetov:

Učiteľstvo: pedagogiky, psychológie, telesnej výchovy, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyk a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,

Pedagogická fakulta UKF Nitra

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na vybranej vysokej škole. Podmienky prijatia na štúdium nádjete TU. 

Termíny podania prihlášky

Nezabudnite na tieto dôležité termíny podania prihlášok:

Uchádzačom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami odporúčame kontaktovať Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami pri Pedagogickej fakulte UKF. Viac informácií sa dozviete TU alebo napíšte mail: vbelikova@ukf.sk.

Spôsob podania prihlášky

Na štúdium na PF UKF v Nitre sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením prihlášky v elektronickej forme (prostredníctvom informačného systému UKF). Poplatok je 25,- €. Elektronickú prihlášku nájdeteTU. Alebo pošlite písomnú formu prihlášky. Poplatok je 30,- €. Spôsob platby sa vykonáva bankovým prevodom. Bližšie informácie nájdete TU.

Pedagogická fakulta UKF Nitra

Prijímacie skúšky

Dekan fakulty môže rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky alebo jej časti, pričom ako základné kritérium bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov a v dennej forme výsledky štúdia na strednej škole. Podrobné informácie o obsahu prijímacej/talentovej skúšky nájdete TU. 

Pedagogická fakulta UKF Nitra

Fakulta zabezpečuje štúdium vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, ktorým je možné si doplniť alebo rozšíriť kvalifikačné predpoklady. Vzdelávacie programy v externej forme (spoplatnené):

doplňujúce pedagogické štúdium (2 ročné),

rozširujúce štúdium:

Bližšie informácie nájdete TU.

Pedagogická fakulta UKF Nitra

Vzdelávanie na PF UKF v Nitre

Vzdelávanie na PF UKF v Nitre je založené na Európskom systéme transferu kreditov (ECTS), ktorý zaručuje kompatibilitu s poprednými vzdelávacími inštitúciami a umožňuje mobilitu študentov medzi univerzitami. V súčasnosti má UKF v Nitre podpísaných 48 bilaterálnych dohôd o spolupráci a 106 dohôd s európskymi vysokoškolskými inštitúciami v rámci podprogramu Erasmus. Študenti fakulty majú možnosť zapájať sa do činnosti športových klubov UKF, angažovať sa v Akademickom speváckom zbore, Folklórnom súbore Ponitran, v univerzitnom rádiu, študentskom časopise, vysokoškolskom divadle alebo prezentovať seba a svoju Alma mater na početných akademických, umeleckých, športových ai. podujatiach a súťažiach doma a v zahraničí. 

Pedagogická fakulta UKF Nitra

Vzdelávanie študentov jednotlivých programov prebieha v moderných priestoroch umožňujúcich kvalitnú prípravu študentov jednotlivých programov vybavených informačnými technológiami s wifi pripojením v tesnej blízkosti Univerzitnej knižnice a študentských domovou UKF.

Pedagogická fakulta UKF Nitra

Pracoviská fakulty

Pedagogická fakulta UKF  v Nitre
 

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4,
949 74 Nitra

Tel.č..: +421 37 6408 214, 217
E-mail: dpf@ukf.sk

www.pf.ukf.sk

Nájdete nás aj na Facebooku: