Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

dátum: 19.02.20-11:25

Hľadáte profesiu, ktorá je na trhu práce žiadaná a dobre finančne ohodnotená? Pozrite si širokú ponuku odborov zameraných na stavebníctvo, ktoré ponúka Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1 v Nitre.

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1 sa nachádza na ľavom brehu rieky Nitry v meste pod Zoborom. Vzdelávanie v oblasti stavebníctva poskytuje už od roku 1949 a jej história je spätá s národným podnikom Pozemné stavby Nitra.
Škola pokračuje v tradícii prípravy kvalifikovaných odborníkov v stavebných profesiách, ktoré patria v súčasnej dobe na trhu práce medzi nedostatkové odbory. Od roku 2014 naša škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

soš nábrežie mládeže nitra

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1 v Nitre ponúka uchádzačom bohatý výber odborov, v ktorom nájdete štvorročné študijné odbory, trojročné a dvojročné učebné odbory, ale aj dvojročné nadstavbové odbory. Hlavným cieľom našej školy je kvalitne pripraviť žiakov pre potreby trhu práce. Snažíme o prepojenie teórie s praxou, praktickú prípravu žiakov zabezpečujeme na pracoviskách v stavebných firmách.

soš nitra

Študijné odbory: štvorročné

Absolvent študijných odborov je stredoškolsky kvalifikovaný pracovník, ktorý má potrebné vedomosti v oblasti všeobecného vzdelania a príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore.
Vzdelávanie končí po štyroch rokoch maturitnou skúškou. Absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list, je pripravený aj na pomaturitné štúdium a vysokoškolské vzdelávanie najmä v príbuzných študijných odboroch.

Absolvent je pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe a v projekcii. Zároveň je žiak pripravený na kvalifikované vykonávanie manuálnych odborných činností, ktoré súvisia s realizáciou, údržbou a opravami zdravotných inštalácií, ústredného vykurovania a plynovodov . Vie vypracovať projekt jednoduchého stavebného objektu v špecializácii zdravotných inštalácií a ústredného vykurovania podľa platných noriem, účinne využívať výpočtovú techniku v odbore, riešiť základné úlohy zo statiky, voliť vhodné technologické postupy, vybrať vhodné materiály, konať montáž a demontáž potrubí, opravy teplovodných nízkotlakových systémov ústredného vykurovania s kotolňami a strojovňami.
mechanik nitra

Absolvent je pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe a v projekcii. Zároveň je žiak pripravený na kvalifikované vykonávanie manuálnych odborných činností, ktoré súvisia s realizáciou , rekonštrukciou a údržbou stavebných objektov. Vie zobrazovať a kótovať jednoduchý stavebný objekt klasicky aj pomocou výpočtovej techniky v pôdorysoch, rezoch a pohľadoch, používať vhodné stavebné materiály, pracovať s geodetickými pomôckami, spracovať jednoduché rozpočty a stanoviť ceny pre zákazníka, vykonávať základné murárske práce, ručne omietať steny a stropy.
soš stavebná nitra

Absolvent študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej a nábytkárskej výroby priemyselného a individuálneho charakteru. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s konštrukčnou a technologickou prípravou výroby, s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom a predajom, skladovým hospodárstvom a so zabezpečením hospodárskeho chodu výroby. Ovláda základné práce s výpočtovou technikou. Absolvent vie vypracovať výkresovú dokumentáciu, kusovník, typovníkový list a technickú dokumentáciu v odbore.
soš nitra drevárska vyroba

Učebné odbory: trojročné

• 3661 H MURÁR
• 3663 H TESÁR
• 3678 H INŠTALATÉR
• 3675 H MALIAR
• 3688H KOMINÁR
• 3673H KACHLIAR
• 4352 H KLAMPIAR - stavebná výroba
• 2464 H STROJNÝ MECHANIK
• 2435 H KLAMPIAR
• 3355 H STOLÁR
• 3370 H ČALÚNNIK, ČALÚNNIČKA

 

stredná obchodná škola stavebná nitra

študenti soš nábrežie mládeže
Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať a má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Vzdelávanie v učebnom odbore končí po troch rokoch záverečnou skúškou, žiak získa výučný list. Absolventi učebných odborov môžu ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu, čo im umožní získať maturitu.
študenti soš nitra učebné odbory trojročné

 

Učebný odbor dvojročný

Učebný odbor stavebná výroba pripraví žiakov, ktorí dosiahli vek 15 rokov a ukončili štúdium v nižšom ako 9. ročníku základnej školy, so všeobecnovzdelávacím základom a so základnými odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami zo všeobecnej stavebnej náuky tak, aby boli schopní adaptovať a integrovať sa do súčasnej spoločnosti.
Počas prípravy sa oboznámi s montážou a demontážou lešení, skladovaním, prípravou a dopravou stavebného materiálu počas výstavby, s pomôckami, pracovným náradím a jednoduchými stavebnými strojmi a s ostatnými pomocnými dokončovacími stavebnými prácami.

stavebná výroba nitra

 

Nadstavbové štúdium- dvojročné

Absolvent študijného odboru nadstavbového štúdia je kvalifikovaný odborný pracovník pripravený uplatniť sa ako vysokokvalifikovaný robotník a technický zamestnanec.

nadstavbové štúdiumnadstavbové študium

 

Externá forma štúdia:

Táto forma štúdia je určená dospelým, pracujúcim alebo aj nezamestnaným, ktorí riadne ukončili vzdelávanie v trojročných odboroch záverečnou skúškou a teda majú výučný list v profesii, podľa jednotlivých študijných odborov externej formy. Externá forma vzdelávania trvá 3 roky a vyučovanie sa uskutočňuje formou konzultácií a skúšok. Študijné materiály záujemcovia dostávajú od učiteľov alebo ich získavajú prostredníctvom našich webových stránok. Okrem výučného listu sú podmienkou prijatia do tejto formy štúdia 3 roky praxe.

 sos stavebna studijne obory

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra - akcie školy

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1 v Nitre pravidelne organizuje rôzne akcie pre študentov i uchádzačov o štúdium:

den otvorených dverísúťaž na soš nábrežie mládeže
Škola vytvára veľmi dobré podmienky a motivuje žiakov aby sa aktívne zapájali do súťaží odborných vedomostí a praktických zručností v rôznych učebných a študijných odboroch. Výborné výsledky dosahujú naši žiaci na súťažiach odborných vedomostí a praktických zručností kde sa umiestňujú na prvých miestach čo je výsledkom kvalitnej prípravy na výkon daného povolania a odborných činností. Nadaných študentov podporujeme aj v účasti na športových súťažiach.

mimoškolské aktivitysúťaže
 

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

949 01 Nitra

Tel.: 037/7721830 a 037/7721829
E-mail: sousnr@mail.viapvt.sk

 

www.sosnabrmladezenr.edupage.org

Nájdete nás aj na Facebooku: