hľadať

Profily osobností


viac osobností 
Bleskové rozhovory
viac rozhovorov 
Foto týždňa

Na najväčšom sídlisku v Nitre sa opäť rozložil cirkus.

 

Partneri
 
  
  

 

 

Užitočné linky
 • Vlaky
  (vyhľadávanie vlakového spojenia, online poloha a meškanie vlakov, nákup lístkov cez internet, lanovky)
 • Medzimestské autobusy
  (cestovné poriadky, nákup lístkov cez internet, autobusy do Európy)
 • Prímestské autobusy
  (cestovné poriadky, informácie, obchodné miesta)

 

(poradňa, reklamácie, nebezpečné výrobky)

 

 

(vyhľadávanie LV, katastrálna mapa, elektronické formuláre)

(zistenie bonity pôdy, pôdny portál)

(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby)

(číslovanie stavieb, vystavenie výpisu)

(daňové priznanie, ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

(program, kontakty na pracoviská SIEA)

(podpora bývania, úvery, nenávratné príspevky, zatepľovanie)

vzduch voda na vytápění

(instalace vysoce úsporných  tepelných čerpadel vzduch voda na území ČR a SR na klíč)

  

 

 


Počasie dnes

Teplota: 29°C
Vietor: 2m/s
Smer vetra: JV


nie sú údaje

Mestský úrad Nitra :
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA 
037/65 02 111
0911/990 256
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Telefón: 037/ 6922 911
Fax: 037/ 6580 262
E - mail: info@unsk.sk
Okresný úrad Nitra:
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/ 65 49 111
Polícia:
158, 112
Hasičský a záchranný zbor:
150, 112
Mestská polícia:
159, 112
Zdravotná záchranná služba:
112, 155, 037/7 833 005, 0918 888 653 
Pohotovosť - elektrárne:
0850 111 555, 037/7 763 246
Pohotovosť - plyn:
dispečing -  037/6 518 892, spojovateľka -  037/6 911 111
Pohotovosť - vodárne:
v pracovnej dobe -  037/6 518 756, mimo pracovnej doby -  037/6 513 420
Linka dôvery v Nitre:
037/6 523 222
Útulok pre zvieratá:
0904 207 777, 0902 202 161, 0908 484 770
Dispečing záchrannej leteckej služby- Nitra:
181 55
Záchranná služba:
155, 112, 037/6 504 477
Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia:
037/6 55 74 93
Súťaž

Technická fakulta SPU v Nitre - možnosti štúdia v akademickom roku 2019/2020

dátum pridania: 17.04.19-21:13

Technická fakulta SPU v Nitre, donedávna známa ako Mechanizačná, ponukou akreditovaných štúdijných odborov reaguje na aktuálne podmienky trhu práce. Naši absolventi zvyčajne neklopú na dvere úradov práce, ale mnohé firmy prejavujú o nich záujem už počas štúdia. Dlhodobo sa úspešne uplatňujú aj v atraktívnych manažérskych pozíciách výrobných spoločností a technicky zameraných obchodných firiem v celej SR, dokonca aj v zahraničí.

O fakulte

Základným poslaním Technickej fakulty SPU v Nitre je výchova odborne zdatných prevádzkových technikov a inžinierov. V tejto práci sa fakulta spolieha nielen na skúsený kolektív siedmich desiatok pedagogických pracovníkov, z ktorých takmer polovica je docentov a profesorov, ale aj na spoluprácu s mnohými ďalšími vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

TF SPU NitraTF SPU Nitra

Akreditované študijné programy

Ponuka študijných programov na bakalárskom stupni štúdia

 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

 • Obchodovanie a podnikanie s technikou (študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku)

 • Obchodovanie a podnikanie s technikou (študijný program uskutočňovaný v anglickom jazyku)

 • Obchodovanie a podnikanie s technikou (spoločný študijný program s ČZU v Prahe)

 • Prevádzka dopravných a manipulačných strojov

 • Riadiace systémy vo výrobnej technike

 • Technika pre biosystémy

 • Technika pre odpadové hospodárstvo

 • Výrobné technológie pre automobilový priemysel

 

Ponuka študijných programov na inžinierskom stupni štúdia

 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

 • Poľnohospodárska technika

 • Prevádzka dopravných strojov a zariadení

 • Riadiace systémy vo výrobnej technike

 • Technika pre biosystémy

 

Ponuka študijných programov na doktorandskom stupni štúdia

 • Dopravné stroje a zariadenia

 • Riadiace systémy vo výrobnej technike

 • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby

 • Výrobné technológie

 

Detailnejšie inforácie o daných odboroch nájdete na našej webovej stránke TU.

Technická fakulta SPU v NitreTechnická fakulta SPU v Nitre

Informácie o prijímacom konaní

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prijímacie konanie pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia bude prebiehať formou pohovorov (bez prijímacích skúšok), len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy. Celkovo je plánovaný počet študentov zapísaných na bakalárske študijné programy 300 v dennej forme štúdia a 100 študentov v externej forme štúdia. Na inžinierske programy v dennej forme plánuje fakulta zapísať 200 uchádzačov a v externej forme 100 uchádzačov.

Technická fakulta SPU v NitreTechnická fakulta SPU v Nitre

Dôležité termíny

Termíny podania prihlášok

Pokiaľ chcete ísť študovať na našu fakultu, nezabudnite na tieto dôležité dátumy:

 • termín podania prihlášky: do 30. apríla 2019  

 • I. stupeň štúdia (bakalárske ŠP) - 21. júna 2019 (2.kolo), 15. augusta (3.kolo) - Bližšie informácie nájdete TU

 • II. stupeň štúdia (inžinierske ŠP) - 21. júna 2019 - Bližšie informácie nájdete TU

 • III. stupeň štúdia (doktorandské ŠP) - 14. júna 2019 - Bližšie informácie nájdete TU

   

Termíny prijímacích konaní

Termín konania prijímacieho pohovoru na I. stupeň štúdia:

 • 5. - 6. júna 2019 (1.kolo)

 • 1. júla 2019 (2.kolo)

 • 23. augusta 2019 (3.kolo)

Termín konania prijímacieho pohovoru na II. stupeň štúdia:

1. júla 2019

Termín konania prijímacieho pohovoru na III. stupeň štúdia:

 • 25. júna 2019

 

Technická fakulta SPU v Nitre

Zaplatenie poplatku za prihlášku

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si uchádzač vyberie, a to buď:

pri elektronickej prihláške – POPLATOK sa uhradí bezhotovostne

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK4081800000007000066247
konštantný symbol (KS) 0558
variabilný symbol (VS) 103900
špecifický symbol (ŠS) 103900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)
Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Technická fakulta SPU v Nitre

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK4081800000007000066247
BIC/SWIFT: SPSRSKBA
konštantný symbol (KS) 0558
variabilný symbol (VS) 103900
špecifický symbol (ŠS) 103900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške!

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Technická fakulta SPU v Nitre
Študijné oddelenie
Trieda A. Hlinku č. 2
949 76 Nitra

Technická fakulta SPU v Nitre

Uplatnenie absolventa

Absolvent Technickej fakulty je schopný:

 • systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú a organizačnú problematiku pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobných strojárskych a elektrotechnických procesov a systémov,

 • riešiť problémy riadenia a prevádzkovania strojárskych a elektrotechnických výrob s podporou CAx technológií, metód matematického modelovania, metód simulácie, logistiky a matematickej optimalizácie,

 • vykonávať profesiu výrobný technológ, ovláda všeobecne problematiku technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, výrobných technológií, dokáže zabezpečovať chod výrobno-technologických systémov, zlepšovať ich prevádzkové parametre a riešiť nepredvídané situácie, dokáže riadiť prevádzku jednotlivých zariadení aj prevádzku technologických liniek, dokáže riešiť technologické problémy, pozná bezpečnosť technológií a riziká práce, pozná základy tvorby, štruktúry a charakterizácie materiálov, vie posúdiť kvalitu materiálov a ich ekologické vlastnosti,

 • uplatniť sa nielen v pôdohospodárstve a lesnom hospodárstve, ale aj v bioenergetike, v potravinárstve, doprave, v komunálnej sfére, v technických službách miest a obcí, ako pracovníci vo vývoji, skúšaní a certifikovaní strojov, ako pracovníci servisu zabezpečujú- ceho údržbárske a opravárske služby, ako učitelia odborných predmetov na stredných školách, ale aj v pozícií riadiacich pracovníkov orientovaných na manažment techniky v ďalších odvetviach hospodárstva a technickej infraštruktúry samosprávy,

 • tvoriť, realizovať a riadiť vysoko efektívne integrované systémy s dopravnými strojmi a zariadeniami,

 • samostatne navrhovať a konštruovať dopravné stroje a zariadenia s ohľadom na požiadavky ich funkčnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti,

 • využiť teoretické a praktické poznatky z oblasti informačných a riadiacich systémov s dôrazom na ich aplikáciu vo výrobných procesoch, dokáže analyzovať a riešiť situácie, ktoré môžu nastať pri ich návrhu, tvorbe a aplikácii vo výrobnom procese,

 • prevádzkovať, navrhovať a implementovať vhodné systémy pre konkrétne technické zariadenia a výrobné procesy,

 • prostredníctvom vhodného informačného a/alebo riadiaceho systému zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú, ekonomickú a ekologickú prevádzku výrobného procesu,

 • efektívne navrhovať, optimalizovať, projektovať, riadiť, kontrolovať a prevádzkovať technické prostriedky používané v biosystémoch vo výrobe poľnohospodárskych produktov (rastlinných aj živočíšnych), potravinárstve, využití biomasy pre energetické a iné premyslené využitie,

 • uplatniť sa na trhu práce v pozícií výrobného inžiniera technického zamerania, pripraveného na riadenie výroby, projektovanie výrobných liniek a zabezpečenie ich bezpečnej a spoľahlivej prevádzky v nielen v poľnohospodárstve, ale aj v bioenergetike, v potravinárstve, v technických službách i ako pracovník vo vývoji, skúšaní a certifikovaní strojov, ako i v údržbe a v opravárenstve,

 • využiť získané poznatky a vedomosti pri navrhovaní a projektovaní technických systémov, a to takým spôsobom, že ním navrhnuté systémy spĺňajú požiadavky na technickú racionálnosť, ekologickú bezpečnosť a nezávadnosť voči životnému prostrediu, ekonomickú efektívnosť a hospodárnosť, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

 • použiť primerané teoretické nástroje a praktické postupy pri špecifikovaní, navrhovaní, hodnotení a implementovaní príslušných strojov a zariadení do výrobných systémov, je schopný kriticky analyzovať a aplikovať vhodné technológie, dokáže tieto systémy hodnotiť podľa kritérií technickej, ekonomickej a environmentálnej účinnosti, bezpečnosti práce a ochrany zdravia, je schopný posúdiť rizikové oblasti.

Technická fakulta SPU v Nitre

 

Technická fakulta - prezentačné video 

Študuj techniku, máš budúcnosť!

 

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5588

sodtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk/sk/

Nájdete nás aj na Facebooku:

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.