Výstavba studne - Dielňa, záhradka | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Dielňa, záhradka v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Výstavba studne

dátum pridania: 31.07.14-10:14

Voda je súčasťou nášho každodenného života. Jej narastajúca cena je dôvod, kedy väčšina domácností siahne k rozhodnutiu, že je potrebné si zadovážiť studňu. Viete, kedy je potrebný súhlas na stavbu studne? Kde získate informácie ohľadom povolenia výstavby? Kedy je potrebné platiť za odber podzemnej vody?

Problematiku studní rieši Zákon o vodách č. 364/2004 Z. z. § 18 Všeobecné užívanie vôd. Podľa našej legislatívy môže každý na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným. Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne, pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 litrov za minútu a prenosné nádoby. Orgán štátnej vodnej správy môže všeobecné užívanie vôd bez náhrady obmedziť, zmeniť alebo zakázať na základe § 18 odstavca 6 Zákona o vodách. Na vybudovanie jednoduchého vodného zariadenia (napríklad domová studňa s ručným odberom) sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy - toľko slovenské zákonné normy. Prenosné nádoby a studne s výdatnosťou 10 litrov však zrejme ledva postačia na polievanie záhrady, o dodávke vody pre domácnosť alebo záhradné jazierko nemôže byť ani reči. Vtedy už nastupuje riešenie číslo dva - vybudovanie výdatnejšej studne - teda vodnej stavby.


 

Na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby už treba povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Vybudovanie takejto studne je teda pomerne vážnym rozhodnutím podmieneným odbornými posudkami a s náročnou realizáciou. Aby bol v studni dostatok vody, musí optimálne miesto nájsť hydrogeológ, ktorý dobre pozná prostredie, najlepšie aj v blízkom susedstve. Hydrogeológ na základe hydrogeologických máp, geologického podložia, iných vrtov, typu ekosystému a stupňa ochranného pásma určí spôsob akým odmerať podzemnú vodu.

Informácie ohľadne povolenia výstavby si zistíte na príslušnom obecnom úrade. Spolu s projektom, ktorý vypracováva zhotovovateľ studne, je potrebné odovzdať ich na príslušnom obecnom úrade pred začatím prác. Spoplatňovanie odberu podzemných vôd rieši § 79 odst. 2. Poplatky za odbery podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody v množstve presahujúcom 15 000 metrov kubických za kalendárny rok alebo 1250 metrov kubických za mesiac. Z uvedených množstiev vyplýva, že Slovenskému vodohospodárskemu podniku za odbery podzemných vôd neplatí žiadny vlastník rodinného domu, chatky, alebo záhradky.

Postup pri povoľovaní vodných stavieb (studní) pre fyzické osoby ­ občanov:

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu Obvodný úrad životného prostredia v konkrétnom meste (v prípade ak je žiadateľom právnická osoba) alebo Mesto prostredníctvom Mestského úradu (v prípade ak je žiadateľom fyzická osoba).

Prvý krok: ­ Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona

Prílohy:

= 2 x projektová dokumentácia (projekt geologických prác)

= kópia listu vlastníctva

= situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

Druhý krok: ­ Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona

Prílohy:

= 2 x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu

= projektová dokumentácia (jednoduchý projekt studne)

= situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

Tretí krok:  ­ Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody podľa § 26 a § 21 vodného zákona

Prílohy:

= doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva)

= 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou

= rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy

= situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

= ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej

= osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

= doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti

= doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni MsÚ (30 EUR)

Na základe vykonaného vodoprávneho konania, orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu (obec) podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 zákona. Súčasťou tohto rozhodnutia môže byť aj povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona.

Štvrtý krok: návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (správny poplatok 20 EUR)

Prílohy:

= fotokópia stavebného povolenia

= zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom

Firma GEO s.r.o. sa zaoberá:

  • sprostredkovaním obchodu - stroje, materiál pre geológiu

  • vykonávaním, projektovaním a vyhodnocovaním geologických úloh pre hydrogeologický a inžiniersko geologický prieskum

  • vrtné práce, vŕtanie studní podľa banského alebo geologického zákona

  • vykonávanie laboratórnych prác pre geologický prieskum

  • monitorovanie geol. faktorov životného prostredia

  • sanácia geol. prostredia a environmentálnej záťaže + odborný geologický dohľad

  • vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku

Zverte do rúk výstavbu studne odborníkovi, ktorý sa postará o to, aby Vaša studňa bola kvalitná a vždy plná vody.

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok