Technická univerzita vo Zvolene - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Technická univerzita vo Zvolene

dátum pridania: 22.01.15-13:51

Technická univerzita vo Zvolene je špičkovou slovenskou vedeckovýskumnou a vzdelávacou inštitúciou medzinárodného významu. Na základe výsledkov komplexnej akreditácie bola v roku 2009 medzi prvými zaradená medzi elitné slovenské vysoké školy univerzitného typu.

Technická univerzita vo Zvolene - história

História Technickej univerzity vo Zvolene je pevne spätá so vznikom Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, ktorá bola prvou technickou vysokoškolskou inštitúciou v Európe. Rakúska cisárovná Mária Terézia Habsburská rozhodla 13. decembra 1762 o založení Praktickej školy v Banskej Štiavnici, na základoch ktorej potom, svojím dekrétom z apríla 1770, zriadila Banícku akadémiu, čím položila základy technického vysokého školstva v celosvetovom meradle. Ďalším míľnikom v dejinách zvolenskej univerzity bolo zriadenie Lesníckeho ústavu Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici v roku 1807. Tento rok považujeme za rok vzniku lesníckeho vysokoškolského štúdia na Slovensku. Viac o histórii sa dozviete tu.

Technická univerzita vo Zvolene

Dnes je Technická univerzita vo Zvolene špičkovou slovenskou vedeckovýskumnou a vzdelávacou inštitúciou medzinárodného významu. Na základe výsledkov komplexnej akreditácie bola v roku 2009 medzi prvými zaradená medzi elitné slovenské vysoké školy univerzitného typu. V odbornej oblasti svojho zamerania realizuje celý rad náročných vedeckovýskumných projektov, ktorých rezultáty aplikuje do vzdelávacej činnosti, realizovanej modernými metódami, vytvárajúc ucelený systém študijných odborov so širokou a flexibilnou sústavou študijných programov a rôznych foriem štúdia.

Technická univerzita vo Zvolene - štruktúra univerzity

V súčasnosti tvoria korpus univerzity štyri fakulty: Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta ekológie a environmentalistiky a Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky. Štruktúru Technickej univerzity vo Zvolene dopĺňajú aj ďalšie organizačné súčasti a účelové zariadenia, ktoré zabezpečujú, podporujú a posilňujú vedeckovýskumné, výchovno-vzdelávacie, experimentálne i spoločenské aktivity univerzity, a ktoré vďaka svojej ojedinelosti, špičkovej úrovni a dosahovaným výsledkom majú celoštátny i nadnárodný význam. Sú to najmä Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Vysokoškolský lesnícky podnik, Arborétum Borová Hora, Vývojové dielne a laboratóriá, Ústav cudzích jazykov, Ústav telesnej výchovy a športu, Centrum ďalšieho vzdelávania i Centrum informačných technológií. Študentský domov a jedáleň TU vo Zvolene poskytuje študentom ubytovacie služby vysokého štandardu a stravovanie v priebehu celého dňa s možnosťou širokého výberu rôznych jedál.

Technická univerzita vo Zvolene - štúdium

Technická univerzita vo Zvolene v súlade so zásadami demokracie a humanizmu a v súlade s platnými zákonmi vykonáva vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, ktorá nadväzuje na dlhodobú tradíciu lesníckeho a drevárskeho vzdelávania. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečné postavenie so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí, ktorými sú najmä prírodné a technické vedy, ekonómia, manažment a umenie.  Univerzita ponúka akreditované študijné programy v rámci trojstupňového systému vzdelávania:

 • Bakalárske štúdium je obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia I. stupňa a trvá tri roky. Absolvent po vykonaní štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce získava akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“).

 • Inžinierske štúdium – II. stupeň trvá v dennej aj externej forme štúdia 2 roky. Podmienkou je absolvovanie I. stupňa štúdia. Absolvent po vykonaní štátnej skúšky a obhajobe diplomovej práce získava akademický titul „inžinier“ (v skratke „Ing., resp. Mgr. Art.“).

 • Doktorandské štúdium je III. stupňom vysokoškolského štúdia a trvá v dennej forme štúdia 3 roky, v externej forme štúdia 5 rokov. Absolventom doktorandského štúdia po obhajobe dizertačnej práce sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“).

V súčasnosti ponúka Technická univerzita vo Zvolene štúdium v 55 študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a v externej forme. Na Technickej univerzite vo Zvolene môžu študovať občania SR a iných štátov, ktorí splnili podmienky pre prijatie na štúdium a sú zapísaní na niektorú fakultu.

Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene - študijné programy

Študijné programy sú organizované na jednotlivých fakultách, aj ako celouniverzitné študijné programy:

 • Univerzitné študijné programy

 • Študijné programy Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

 • Študijné programy Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

 • Študijné programy Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene

 • Študijné programy Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene

Ďalšie informácie o štúdiu nájdete tu.

Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene - akreditované študijné programy

Technická univerzita vo Zvolene ponúka študentom tieto akreditované študijné programy:

I. stupeň – bakalárske štúdium

Názov študijného programu: ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov 

Termín podania prihlášok do: 31. marca 2015

Poplatok za prijímacie konanie:

 • papierová prihláška 40,00 €

 • elektronická prihláška 35,00 €

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene
Číslo účtu IBAN: SK19 8180 0000 0070 0027 1101
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol:

 • Papierové prihlášky – 81900004

 • Elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom

Konštantný symbol: 0308

Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia je možné pokračovať v inžinierskom stupni.
Technická univerzita vo Zvolene

II. stupeň – inžinierske štúdium

Názov študijného programu: manažment a financovanie lesných podnikov 

Termín podania prihlášok do: 15. júla 2015

Poplatok za prijímacie konanie:

 • papierová prihláška 40,00 €

 • elektronická prihláška 35,00 €

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0027 1101
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

 • papierové prihlášky – 81900004

 • elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom

Konštantný symbol: 0308

Bližšie informácie o prijímacom konaní nájdete tu!

 

Technická univerzita vo Zvolene vo videu:

 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:
Veronika Pántiková
č.t. 045/5206 345
email.: veronika.pantikova@tuzvo.sk

 

Staň sa naším študentom aj TY!

Technická univerzita vo Zvolene

Ul. T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

Tel.: 045/520 61 11, Fax: 045/533 00 27
E-mail: info@tuzvo.sk

www.tuzvo.sk
Nájdete nás aj na facebooku:

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok