Technická fakulta SPU v Nitre - možnosti štúdia - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Technická fakulta SPU v Nitre - možnosti štúdia v akademickom roku 2021/2022

dátum pridania: 17.04.19-21:13

Technická fakulta SPU v Nitre, donedávna známa ako Mechanizačná, ponukou akreditovaných štúdijných odborov reaguje na aktuálne podmienky trhu práce. Naši absolventi zvyčajne neklopú na dvere úradov práce, ale mnohé firmy prejavujú o nich záujem už počas štúdia. Dlhodobo sa úspešne uplatňujú aj v atraktívnych manažérskych pozíciách výrobných spoločností a technicky zameraných obchodných firiem v celej SR, dokonca aj v zahraničí.

O fakulte

Základným poslaním Technickej fakulty SPU v Nitre je výchova odborne zdatných prevádzkových technikov a inžinierov. V tejto práci sa fakulta spolieha nielen na skúsený kolektív siedmich desiatok pedagogických pracovníkov, z ktorých takmer polovica je docentov a profesorov, ale aj na spoluprácu s mnohými ďalšími vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

TF SPU NitraTF SPU Nitra

Akreditované študijné programy

 

Detailnejšie informácie o daných odboroch nájdete na našej webovej stránke TU.

Technická fakulta SPU v NitreTechnická fakulta SPU v Nitre

Informácie o prijímacom konaní

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prijímacie konanie pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia bude prebiehať formou pohovorov (bez prijímacích skúšok), len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy. Celkovo je plánovaný počet študentov zapísaných na bakalárske študijné programy 300 v dennej forme štúdia a 100 študentov v externej forme štúdia. Na inžinierske programy v dennej forme plánuje fakulta zapísať 200 uchádzačov a v externej forme 100 uchádzačov.

Technická fakulta SPU v NitreTechnická fakulta SPU v Nitre

Podmienky príjmania uchádzačov o štúdium TU

 

 

Technická fakulta SPU v Nitre

Technická fakulta SPU v Nitre

Uplatnenie absolventa

Absolvent Technickej fakulty je schopný:

 • systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú a organizačnú problematiku pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobných strojárskych a elektrotechnických procesov a systémov,

 • riešiť problémy riadenia a prevádzkovania strojárskych a elektrotechnických výrob s podporou CAx technológií, metód matematického modelovania, metód simulácie, logistiky a matematickej optimalizácie,

 • vykonávať profesiu výrobný technológ, ovláda všeobecne problematiku technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, výrobných technológií, dokáže zabezpečovať chod výrobno-technologických systémov, zlepšovať ich prevádzkové parametre a riešiť nepredvídané situácie, dokáže riadiť prevádzku jednotlivých zariadení aj prevádzku technologických liniek, dokáže riešiť technologické problémy, pozná bezpečnosť technológií a riziká práce, pozná základy tvorby, štruktúry a charakterizácie materiálov, vie posúdiť kvalitu materiálov a ich ekologické vlastnosti,

 • uplatniť sa nielen v pôdohospodárstve a lesnom hospodárstve, ale aj v bioenergetike, v potravinárstve, doprave, v komunálnej sfére, v technických službách miest a obcí, ako pracovníci vo vývoji, skúšaní a certifikovaní strojov, ako pracovníci servisu zabezpečujú- ceho údržbárske a opravárske služby, ako učitelia odborných predmetov na stredných školách, ale aj v pozícií riadiacich pracovníkov orientovaných na manažment techniky v ďalších odvetviach hospodárstva a technickej infraštruktúry samosprávy,

 • tvoriť, realizovať a riadiť vysoko efektívne integrované systémy s dopravnými strojmi a zariadeniami,

 • samostatne navrhovať a konštruovať dopravné stroje a zariadenia s ohľadom na požiadavky ich funkčnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti,

 • využiť teoretické a praktické poznatky z oblasti informačných a riadiacich systémov s dôrazom na ich aplikáciu vo výrobných procesoch, dokáže analyzovať a riešiť situácie, ktoré môžu nastať pri ich návrhu, tvorbe a aplikácii vo výrobnom procese,

 • prevádzkovať, navrhovať a implementovať vhodné systémy pre konkrétne technické zariadenia a výrobné procesy,

 • prostredníctvom vhodného informačného a/alebo riadiaceho systému zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú, ekonomickú a ekologickú prevádzku výrobného procesu,

 • efektívne navrhovať, optimalizovať, projektovať, riadiť, kontrolovať a prevádzkovať technické prostriedky používané v biosystémoch vo výrobe poľnohospodárskych produktov (rastlinných aj živočíšnych), potravinárstve, využití biomasy pre energetické a iné premyslené využitie,

 • uplatniť sa na trhu práce v pozícií výrobného inžiniera technického zamerania, pripraveného na riadenie výroby, projektovanie výrobných liniek a zabezpečenie ich bezpečnej a spoľahlivej prevádzky v nielen v poľnohospodárstve, ale aj v bioenergetike, v potravinárstve, v technických službách i ako pracovník vo vývoji, skúšaní a certifikovaní strojov, ako i v údržbe a v opravárenstve,

 • využiť získané poznatky a vedomosti pri navrhovaní a projektovaní technických systémov, a to takým spôsobom, že ním navrhnuté systémy spĺňajú požiadavky na technickú racionálnosť, ekologickú bezpečnosť a nezávadnosť voči životnému prostrediu, ekonomickú efektívnosť a hospodárnosť, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

 • použiť primerané teoretické nástroje a praktické postupy pri špecifikovaní, navrhovaní, hodnotení a implementovaní príslušných strojov a zariadení do výrobných systémov, je schopný kriticky analyzovať a aplikovať vhodné technológie, dokáže tieto systémy hodnotiť podľa kritérií technickej, ekonomickej a environmentálnej účinnosti, bezpečnosti práce a ochrany zdravia, je schopný posúdiť rizikové oblasti.

Technická fakulta SPU v Nitre

 

Technická fakulta - prezentačné video

!

Študuj techniku, máš budúcnosť!

 

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5588

sodtf@uniag.sk

www.tf.uniag.sk/sk/

Nájdete nás aj na Facebooku:

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok