Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žilin - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

dátum pridania: 02.02.15-10:33

Dôležitým krokom každého absolventa strednej školy je rozhodnutie, či ísť na vysokú školu a ak áno, tak kam. Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Vám poskytuje technické vzdelávanie, ktoré je predpokladom dobrého uplatnenia sa v priemyselnej praxi doma aj v zahraničí!

Strojnícka fakulta, ŽU v Žiline

Pri výbere vysokej školy sa študenti často rozhodujú na základe toho, ktoré študijné programy sú do budúcnosti perspektívne, na základe ktorých sa môžu v budúcnosti uplatniť v praxi nielen doma, ale aj v zahraničí. Takéto štúdium im poskytuje aj Strojnícka fakulta, Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá má dlhoročnú tradíciu v technickom vzdelávaní a vedeckom výskume.

Stojnícka fakulta - ŽU v Žiline

Strojnícka fakulta,ŽU v Žiline - charakteristika fakulty

Strojnícka fakulta je významným pilierom Žilinskej univerzity v Žiline, na ktorom sa postavili základy pre profiláciu tisícov inžinierov, zameraných na konštrukciu dopravných strojov a zariadení, nevynímajúc automobily, strojárske technológie a materiály, ako aj ďalšie oblasti dotýkajúce sa automatizácie, energetiky či priemyselného inžinierstva.
Fakulta na základe svojej vedecko-výskumnej činnosti a odbornej spolupráce s domácou a zahraničnou priemyselnou praxou poskytuje univerzitné technické vzdelávanie. Vzdeláva bakalárov, inžinierov a doktorandov, ktorí sú pripravení riešiť inžinierske úlohy rôznej náročnosti.

strojnicka fakulta 

Vedecko-výskumná a vzdelávacia činnosť na fakulte sa orientuje do nasledovných oblastí: strojárstvo, materiálové inžinierstvo, technologické inžinierstvo, konštrukcia strojov a zariadení rôzneho určenia, energetické stroje a zariadenia, obnoviteľné zdroje energií, dopravná a manipulačná technika, priemyselné inžinierstvo, automatizácia výrobných systémov a riadenie technologických procesov, obnova a údržba strojov a zariadení.
V súčasnosti si už zamestnávatelia vyberajú do svojich radov absolventov tých vysokých škôl, s ktorými majú dobrú skúsenosť. Renomé vysokej školy zohráva určite dôležitú úlohu pri získavaní zamestnania a konečne by malo zohrávať dôležitú úlohu aj pri rozhodovaní, čo a kde študovať. To prirodzene podnecuje vysoké školy stále sa zlepšovať vo všetkých dotknutých oblastiach. Tu je vhodné uviesť, že vzhľadom na dobré renomé fakulty je zamestnanosť našich absolventov bezproblémová.

Strojnícka fakulta - ŽU v Žiline

Strojnícka fakulta,ŽU v Žiline - možnosti štúdia

Fakulta v súčasnosti zabezpečuje štúdium v piatich programoch prvého (bakalárske),desiatich programoch druhého (inžinierske) stupňa a deviatich programoch tretieho (doktorandské) stupňa štúdia. Do pedagogickej činnosti fakulty sú zahrnuté aj špecializované školenia v rámci celoživotného vzdelávania, ako aj školenia a odborné kurzy pre potreby priemyslu. V tomto akademickom roku študuje na fakulte vo všetkých formách vysokoškolského štúdia 1260 študentov.

Strojnícka fakulta ŽU v Žiline

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

 • Dopravné stroje a zariadenia

 • Vozidlá a motory

 • Technika prostredia

 • Strojárske technológie

 • Priemyselné inžinierstvo

Strojnícka fakulta - ŽU v Žiline

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

 • Aplikovaná mechanika

 • Údržba dopravných prostriedkov

 • Konštrukcia strojov a zariadení

 • Koľajové vozidlá

 • Spaľovacie motory, letecké motory

 • Technika prostredia

 • Materiálové inžinierstvo

 • Strojárske technológie

 • Automatizované výrobné systémy

 • Priemyselné inžinierstvo

Strojnícka fakulta ŽU v ŽilineStrojnícka fakulta ŽU v Žiline

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

 • Aplikovaná mechanika

 • Energetické stroje a zariadenia

 • Strojárske technológie a materiály

 • Automatizované výrobné systémy

 • Časti a mechanizmy strojov

 • Priemyselné inžinierstvo

 • Medzné stavy materiálov

 • Materiály

 • Koľajové vozidlá

Strojnícka fakulta ŽU v Žiline

Strojnícka fakulta, ŽU v Žiline - prijímacie konanie

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium sa uskutoční formou výberového konania. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas štúdia na strednej škole, účasť na matematickej a fyzikálnej olympiáde v okresnom alebo vyššom kole, pričom sa zohľadňuje typ absolvovanej strednej školy. Prijímacie skúšky sa nekonajú.

Strojnícka fakulta ŽU v Žiline

Bez výberového konania budú prijatí uchádzači, ktorí splnia nasledujúce kritéria:

 • absolventi gymnázií s výučbou matematiky vo všetkých ročníkoch štúdia a s priemerom z matematiky na koncoročných vysvedčeniach najviac 2,5,

 • absolventi SOŠ (strojnícka, hutnícka, elektrotechnická, dopravná, stavebná, chemická) s výučbou matematiky vo všetkých ročníkoch štúdia a s priemerom z matematiky na koncoročných vysvedčeniach najviac 2,0.

Strojnícka fakulta ŽU v Žiline

Viac informácií sa dozviete na našej webovej stránke. Srdečne Vás tiež pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: 10.2.2015!

Strojnícka fakulta ŽU v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline - Strojnícka fakulta

Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 2501
Fax: 041/5652 940
E-mail: dsjf@fstroj.uniza.sk

www.fstroj.uniza.sk

Nájdete nás aj na Facebooku:

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok