Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trna - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave - študuj na najlepšej pedagogickej fakulte na Slovensku

dátum pridania: 02.02.15-10:27

Patríš medzi tých, ktorí vždy obdivovali prácu svojich vyučujúcich? Baví ťa práca s deťmi a chcel/a by si viac vedieť o predmetoch, ktoré ťa vždy zaujímali na základnej či strednej škole? Štúdium na Pedagogickej fakulte v Trnavskej univerzite v Trnave ti splní tvoje sny!

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave - komplexné učiteľské vzdelávanie

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity je v súčasnosti jednou z piatich fakúlt Trnavskej univerzity, z ktorých ako jediná poskytuje učiteľské vzdelávanie. Garantuje a zabezpečuje komplexné vzdelávanie učiteľov pre základné a stredné školy v jednotlivých akreditovaných študijných programoch. Zabezpečuje takisto neučiteľské vzdelávanie v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva.

pedagogicka fakulta trnavska univerzita v trnavepedagogicka fakulta trnavska univerzita v trnave

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave - najlepšia fakulta na Slovensku

Nezávislá akademická rankingová a ratingová agentúra - ARRA každoročne predkladá hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl , ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za predchádzajúci rok. Naša fakulta je v tomto hodnotení už niekoľko rokov na prvom mieste! Toto umiestnenie svedčí o kvalitnom vzdelávaní, ktoré poskytujeme našim študentom. Ak aj ty chceš študovať na najlepšej pedagogickej fakulte, pridaj sa k nám!

pedagogicka fakulta trvnaska univerzita v trnavepedagogicka fakulta trvnaska univerzita v trnave

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave - ponuka bakalárskych študijných programov

V akademickom roku 2015/2016 otvárame nasledujúce študijné odbory:

 • sociálna pedagogika a vychovávateľstvo - poskytuje široké možnosti cieľového uplatnenia absolventov na trhu práce a to v oblasti neformálnej a záujmovej výchovy a vzdelávania, výchovnej prevencie, výchovného poradenstva, sociálnej starostlivosti, viac info nájdete tu

 • predškolská a elementárna pedagogika - absolvent je pripravený pôsobiť ako učiteľ v inštitúciách predškolskej výchovy a vzdelávania a vychovávateľ v zariadeniach voľnočasových aktivít detí mladšieho školského veku, je pripravený na nadväzujúce magisterské štúdium v študijných programoch príslušného študijného odboru, viac info nájdete tu

 • animácia výtvarného umenia - je nový študijný program, ktorý vzniká na základe aktuálnych podnetov z praxe., okrem širokého uplatnenia vo verejnej správe je absolvent tohto štúdia špecificky disponovaný na vykonávanie práce animátora výtvarného umenia v rôznych kultúrnych a edukačných inštitúciách a zariadeniach, viac info nájdete tu

pedagogicka fakulta trnavska univerzita v trnavepedagogicka fakulta trnavska univerzita v trnave

Ďalej otvárame odbor učiteľstvo v kombinácií predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra v kombinácií s jedným vybraným predmetom - anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, biológia, informatika, náboženská výchova (katolícka), výtvarná výchova, etická výchova, viac info tu

 • anglický jazyk a literatúra v kombinácií s jedným vybraným predmetom - matematika, nemecký jazyk a literatúra, chémia, fyzika, informatika, výtvarná výchova, etická výchova, viac info tu

 • nemecký jazyk a literatúra v kombinácií s jedným vybraným predmetom– matematika, informatika, biológia, náboženská výchova (katolícka), viac info tu

 • matematika v kombinácií s jedným vybraným predmetom – biológia, fyzika, informatika, chémia, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, náboženská výchova (katolícka), etická výchova, viac info tu

 • biológia v kombinácií s jedným vybraným predmetom – slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, fyzika, matematika, informatika, chémia, etická výchova,  výtvarná výchova, viac info tu

 • informatika v kombinácií s jedným vybraným predmetom - matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, biológia, náboženská výchova (katolícka), viac info tu

 • výtvarná výchova v kombinácií s jedným vybraným predmetom - biológia, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra

 • etická výchova v kombinácií s jedným vybraným predmetom - biológia, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk a literatúra

 • fyzika v kombinácií s jedným vybraným predmetom - biológia, anglický jazyk a literatúra, informatika

 • chémia v kombinácií s jedným vybraným predmetom - matematika, biológia, anglický jazyk a literatúra

 • náboženská výchova v kombinácií s jedným vybraným predmetom - matematika, slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, informatika

pedagogicka fakulta trnavska univerzita v trnavepedagogicka fakulta trnavska univerzita v trnave

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave - informácie o prijímacom konaní

Na všetky bakalárske študijné programy, okrem programov animácia výtvarného umenia a učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácií s vybraným predmetom, sa prijíacie skúšky nekonajú. Prijímanie sa uskutoční na základe výsledkov, ktoré uchádzači dosiahli z profilových predmetov na výročných vysvedčeniach za 1.- 3. ročník na strednej škole. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženia úradne overeného koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a maturitného vysvedčenia. Na program animácia výtvarného umenia a učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácií s vybraným predmetom sa konajú prijímacie skúšky overujúce talent a prehľad uchádzača v umeleckej špecializácii.

pedagogicka fakulta trnavska univerzita v trnave

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave - ponuka magisterských študijných programov

V akademickom roku 2015/2016 otvárame nasledujúce študijné odbory:

 • sociálna pedagogika a vychovávateľstvo - denné štúdium dvojročné - 50 študentov, externé štúdium dvojročné - spoplatnené - 100 študentov

 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - denné štúdium dvojročné - 50 študentov, externé štúdium dvojročné - spoplatnené - 60 študentov

 • pedagogika výtvarného umenia - denné štúdium dvojročné - 20 študentov

 • učiteľské odbory v kombinácií predmetov - denné štúdium dvojročné - 140 študentov

Základné podmienky o prijatí na magisterské štúdium a podrobných informáciách o odboroch nájdete tu.

pedagogicka fakulta trnavska univerzita v trnave

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave - ponuka doktorandských študijných programov

Dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2015/2016 v študijných programoch doktorandského štúdia:

 • pedagogika - denná aj externá forma

 • školská pedagogika - denná aj externá forma

 • teória chemického vzdelávania - denná aj externá forma

 • teória biologického vzdelávanie - denná aj extera forma

Informácie o podmienkach na prijatie na doktorantské štúdium nájdete tu.

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave - dôležité termíny a popatky

Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium je do 28. februára 2015. Poplatok za papierovú prihlášku je 33 EUR a poplatok za elektronickú prihlášku je 33 EUR. Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium je do 10. 6. 2015. Poplatok za prijímacie konanie je 33 EUR. Ďalšie informácie o termínoch jednotlivých formách stúdií nájdete tu.
pedagogicka fakulta trnavska univerzita v trnave

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave - propagačné video

Pozrite si video z našej univerzity:

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

 

Priemyselná 4 , P. O. BOX 9, 918 43 Trnava
Tel: + 421 33 551 60 47
E-mail: lubica.cepkova@truni.sk (študijné oddelenie)

 

www.pdf.truni.sk
Nájdete nás aj na Facebooku:

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok