Notársky úrad Nitra - JUDr. Iveta Grello - Služby a rôzne | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Služby a rôzne v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Notársky úrad Nitra - JUDr. Iveta Grellová PhD.

dátum pridania: 20.09.19-09:06

Potrebujete právnu radu, overiť listiny či osvedčiť podpis? Notársky úrad JUDr. Iveta Grellová PhD. na pešej zóne v Nitre vykonáva všetky činnosti súvisiace s notárskou praxou.

Notársky úrad JUDr. Iveta Grellová PhD. Nitra

Notár je subjektom, stojacim medzi stranami, ktorý zabezpečuje ochranu ich práv a oprávnených záujmov. Notár má širokú pôsobnosť v oblasti obchodného práva, jeho súčinnosť je potrebná pre založenie a život obchodných spoločností, najmä spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstva.

Notársky úrad JUDr. Iveta Grellová PhD. Nitra

Je rodinným priateľom, na ktorého sa možno s dôverou obracať v majetkoprávnych problémoch všetkého druhu. Je oprávnený najmä zabezpečiť usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, usporiadanie dedičskoprávnych vzťahov a jeho prostredníctvom možno účinne predchádzať sporom v majetkoprávnej oblasti.

Notársky úrad JUDr. Iveta Grellová PhD. Nitra

Notár v zmysle zákona je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho slobodného povolania.

Notársky úrad JUDr. Iveta Grellová PhD. Nitra - služby

Úkony zverené notárovi:

 • konanie o dedičstve

 • činnosť mediátora v mimosúdnom vyporiadaní

 • právne rady právnickým a fyzickým osobám

Notársky úrad JUDr. Iveta Grellová PhD. Nitra

Listinná činnosť:

 • spisovanie závetov, listín o vydedení

 • spisovanie darovacích, kúpnych, zaopatrovacích zmlúv, zmlúv o zrušení podielového spoluvlastníctva, zmlúv o zlúčení a znovurozdelení nehnuteľností a iných zmlúv

 • spisovanie notárskych zápisníc pre exekučné účely

 • spisovanie osvedčení o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

 • spisovanie osvedčení o iných právne významných skutočnostiach (losovanie), zakladanie obchodných spoločností, najmä spoločností s ručením obmedzeným, akciových spoločností a družstiev

 • zmeny v obchodných spoločnostiach

 • vydávanie výpisov z Obchodného registra

 • zastupovanie v katastrálnom konaní

 • registrácia listiny do Notárskeho centrálneho registra listín (túto listinu si potom oprávnená osoba môže vyžiadať z registra na ktoromkoľvek notárskom úrade na území SR)

Notársky úrad JUDr. Iveta Grellová PhD. Nitra

Ostatné činnosti:

 • osvedčovanie správnosti odpisu listín aj do zahraničia

 • osvedčovanie podpisov na všetkých druhoch listín

 • konanie vo veciach úschov (závetov, listín, peňazí a cenných papierov)

Notársky úrad JUDr. Iveta Grellová PhD. Nitra - náplň činnosti notára

Len notár smie vykonávať notársku činnosť, ktorou je:

 • Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

 • Osvedčovanie právne významných skutočností

 • Konanie vo veciach notárskych úschov

 • Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

 • Ďalšie činnosti, zverené do pôsobností notára

Notársky úrad JUDr. Iveta Grellová PhD. Nitra

Štefánikova 6 (2. posch., pešia zóna), 94901 Nitra

Tel.: 037/655 04 30
E- mail: iveta.grellova@notar.sk

www.grellova-notar.sk

 

 

 

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok