Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Tr - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave

dátum pridania: 29.01.15-13:20

Pred koncom štúdia na strednej škole stoja študenti pred dôležitým rozhodnutím – kam na vysokú školu ? Konkurencia je veľká, na výber majú skutočne z mnohých možností. Čo Vám poskytuje práve Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave?

Fakulta sa zameriava na výchovu absolventa univerzitného typu pre širokú oblasť priemyselnej, hlavne strojárskej výroby. Ako jedna z fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vychováva odborníkov - absolventov univerzitného typu vo svojom sídle v Trnave a na výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom, ktorí pre svoju univerzálnosť a dobrú adaptabilitu nachádzajú široké uplatnenie v praxi.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA MTF V TRNAVE

Absolvent má široké možnosti uplatnenia. Podpora procesov informačnými technológiami a ich automatizácia zaznamenávajú obrovský rozmach. Bez dokonalých materiálov by ľudstvo nedokázalo realizovať žiaden zo súčasných technických pokrokov. Ak Vám nie je ľahostajný život budúcich generácií rozšírte rady našich úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili aj u zahraničných výrobcov materiálov (Böhler, Archelor - Mittal, Bekaert). Nedostatok odborných, tvorivých a všestranne vzdelaných technických pracovníkov na trhu práce vyvoláva neustále sa zvyšujúci dopyt po absolventoch študijných programov, vo všetkých oblastiach priemyselnej výroby najmä v súvislosti s príchodom zahraničných investorov, s prudkým rozvojom automobilového priemyslu a technologických parkov. Z toho vyplýva neobmedzené uplatnenie absolventov v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu. Kombinácia technických a manažérskych vedomostí predstavuje výrazný predpoklad k uplatneniu absolventov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zaznamenáva vstupom do EÚ veľkú vážnosť a veľké zmeny a preto absolvent nemá problémy s uplatnením sa v praxi v oblasti integrovanej bezpečnosti.

materialovotechnologicka fakulta trnava

PONÚKAME ŠTÚDIUM NA AKREDITOVANÝCH BAKALÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH:

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • Kvalita produkcie

 • Materiálové inžinierstvo

 • Personálna práca v priemyselnom podniku

 • Počítačová podpora výrobných technológií

 • Priemyselné manažérstvo

 • Výrobné technológie

 • Výrobné zariadenia a systémy

Počas štúdia má študent zabezpečený bezproblémový prístup k odbornej literatúre prostredníctvom fakultnej knižnice, ako aj možnosť využívať elektronické skriptá, samozrejmosťou je wifi pripojenie v rámci celej fakulty. Dochádzajúci študent má zabezpečené ubytovanie a stravovanie v Študentskom domove M. Uhra.
Máš chuť športovať? Žiadny problém – ponúkame ti telocvičňu, posilňovňu, plaváreň.
  Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave   Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave

  Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave   Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave

TERMÍN NA DORUČENIE PRIHLÁŠKY NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

najneskôr do 31. marca 2015

Fakulta prijíma elektronicky vyplnené prihlášky prostredníctvom Akademického informačného systému a doručené na fakultu.

POPLATOK ZA JEDNU PRIHLÁŠKU

35 € - uchádzač hradí platbu bankovým prevodom pred doručením prihlášky na fakultu.

PRIJÍMANIE BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Na bakalárske štúdium sa prijíma bez prijímacej skúšky na základe dosiahnutých študijných výsledkov na strednej škole. Výhodou (nie podmienkou) pre uchádzača je maturita z matematiky, alebo fyziky. Podrobné informácie nájdete v časti prijímacie konanie na www.mtf.stuba.sk.

POTREBNÉ DOKUMENTY K PRIHLÁŠKE NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

 • životopis

 • poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

 • lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške

 • uchádzač, ktorý maturuje v školskom roku 2014/2015 dodá vysvedčenia z posledného roku štúdia a maturitné vysvedčenie ihneď po maturite (originály, resp. overené kópie). Uchádzač, ktorý maturoval pred rokom 2015 spolu s prihláškou doručí na fakultu všetky vysvedčenia (originály, resp. overené kópie)

ČO PONÚKAME

 • Širokú paletu študijných programov (z oblasti materiálov, strojárskych technológií, environmentálneho inžinierstva, informatiky, personálnej práce, manažmentu a kvality)

 • Kvalitnú prípravu, najnovšie poznatky, účasť na riešení vedecko-výskumných úloh, prepojenie teórie s aktuálnymi potrebami praxe

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave    Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave

 • Vybavené počítačové laboratóriá s neobmedzeným prístupom na internet a špecializovaným softvérovým vybavením. Disponujeme modernými high-tech laboratóriami

 • Študijné pobyty na zahraničných vysokých školách v rámci európskych projektov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave

 • Možnosť získať certifikáty oprávňujúce k výkonu znaleckých činností

 • Zapojenie do výskumných projektov fakulty

 • Individuálny rozvoj tvorivých schopností pri zapojení sa do vedeckej a odbornej činnosti v rámci Študentskej vedeckej konferencie

 • Možnosť absolvovania časti štúdia v zahraničí (univerzita, výskumný ústav)

 • Ubytovanie v študentskom domove s možnosťou stravovania a pripojenia na internet. Študenti prijatí do I. roku štúdia majú pridelené ubytovanie prednostne ak vzdialenosť ich bydliska do Trnavy je viac ako 40 km. Fakulta disponuje dvomi internátmi bunkového typu

 • Vynikajúci prístup k študijnej literatúre aj vďaka možnosti využitia elektronických skrípt

 • Bezproblémový prístup k výpočtovej technike, bezplatné wifi pripojenie v priestoroch fakulty a študentského domova

 • Bezplatnú možnosť využitia športovísk (plaváreň, telocvičňa, posilňovňa)

 • Možnosť získať počas štúdia štipendium v rámci vybraného študijného odboru, ako aj prospechové, sociálne, resp. motivačné

 • Možnosť slobodného vyjadrenia názoru prostredníctvom študentských ankiet/Black Boxu

  Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave   Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave

  Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave   Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave

KONTAKT

MTF STU 

Študijné oddelenie
Paulínska 16, 917 24 Trnava
Tel.: +421 906 068 137, +421 918 646 005-009
E-mail: prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk

www.mtf.stuba.sk

Nájdete nás aj na Facebooku:

 

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV A FOTOPORTÁL Z PRIESTOROV FAKULTY NÁJDETE NA:

http://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konanie-na-bakalarsky-stupen-studia.html?page_id=9045
http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/uskutocnil-sa-viii.-rocnik-akcie-den-otvorenych-dveri-2015.html?page_id=11493
http://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/prezentacie-ponukanych-akreditovanych-studijnych-programov.html?page_id=10755
http://foto.mtf.stuba.sk/
 

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok