Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej B - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici - odborné zdravotnícke vzdelanie

dátum pridania: 21.11.17-13:48

Končíš strednú školu a zaujíma ťa oblasť zdravotníctva? Chcel/a by si sa stať jedným z odborníkov v tomto odbore? Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici je tou správnou voľbou pre teba!

Kvalitné vzdelanie študentom

Fakulta zdravotníctva vznikla 1. júla 2005 ako štvrtá fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Fakulta má ambíciu poskytovať kvalitné vzdelanie študentom v študijných odboroch ošetrovateľstvo, fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. V dlhodobom zámere je to predovšetkým vzdelávanie vo všetkých zdravotníckych odboroch, ktoré budú potrebné vzhľadom na zdravotnícku prax a jej potreby.

fakulta zdravotnictva banska bystricafakulta zdravotnictva banska bystrica

Príprava budúcich odborníkov

Poslaním fakulty je príprava odborníkov:

 • s požadovaným odborným zdravotníckym vzdelaním, ktorí budú nielen teoreticky a prakticky odborne erudovaní, ale budú aj reprezentantmi mravných a etických hodnôt súvisiacich s občianskou zodpovednosťou, demokraciou, humanizmom a toleranciou.

 • rozvoj vedeckého poznania v oblastiach, ktoré sú predmetom štúdia, predovšetkým v ošetrovateľstve, fyzioterapii, urgentnej zdravotnej starostlivosti a laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve

 • príprava absolventov na ich aktívny a profesionálne adekvátny podiel na zdravotnej starostlivosti vo všetkých jej zložkách a ktorí sa budú podieľať na ochrane a podpore zdravia občanov so zameraním na regióny a komunity.

 • fakulta bude akceptovať vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov pri získavaní základnej kvalifikácie v bakalárskom štúdiu smernice Európskej únie, aby ich vzdelanie bolo kompatibilné so vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov v Európe a aby sa mohla uskutočňovať vzájomná výmena študentov

fakulta zdravotníctva fakulta zdravotníctva

Výučba v akreditovaných zariadeniach

Fakulta zdravotníctva poskytuje moderné materiálno- technické vybavenie pre zabezpečenie výuky vo všetkých študijných programoch, ako aj realizáciu praktickej výučbe na akreditovaných výučbových zariadeniach, ktorými sú:

 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Námestie Ludvíka Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica        

 • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Námestie Ludvíka Svobodu 4, P. O. Box 09,  975 17 Banská Bystrica

 • Stredoslovenský ústav srdcovo – cievnych chorôb, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

 • Nemocnica s poliklinikou Lučenec,  III. Pediatrická klinika SZU, Námestie Republiky 14, 984 39 Lučenec

 • Národné rehabilitačné centrum, Slnečná 1, 963 27 Kováčová

 • Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p., Sládkovičova 3/311, 962 37 Kováčová

 • Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku  MO SR, 962 63 Lešť

 • Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno

 • Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast MUDr. Olina Kovácsiková,   P.Tótha 7A, 984 01 Lučenec

 • Záchranná a dopravná zdravotnícka služba, Antolská 11, 851 07 Bratislava

 • Falck Záchranná, a.s., Bačíkova 7, 040 01 Košice

fakulta zdravotnictva banska bystricka

Uplatnenie absolventov

Absolventi našej fakulty sa už tradične veľmi dobre uplatňujú na trhu práce a to  na domácej pôde ako aj v zahraničí. Miera uplatnenia absolventov  študijného programu ošetrovateľstvo je 100% a v ostatných študijných programoch sa uplatní každý druhý absolvent, v závislosti od  pracovných ponúk na trhu práce.

fakulta zdravotnictva banska bystricka

Ocenenia našich študentov

Ocenenia:

Študenti druhého a tretieho ročníka denného bakalárskeho štúdia v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť reprezentujú FZ SZU na domácich a zahraničných súťažiach. Študenti ostatných študijných programov sa pravidelne zúčastňujú rôznych aktivít realizovaných mestom Banská Bystrica, realizujú edukáciu na základných školách a zapájajú sa do študentskej vedeckej odbornej činnosti.

fakulta zdravotnictva

ERAZMUS 

FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici úspešne realizuje výmenné pobyty študentov a mobility pedagógov v rámci projektu ERASMUS a ERASMUS plus. Aktuálna ponuka pobytov sa mení podľa uzatvorených bilaterálnych zmlúv Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Materiálno – technické vybavenie

FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici disponuje dostatkom štandardných prednáškových učební, ako ja odbornými učebňami, ktoré slúžia na realizáciu cvičení v rámci kľúčových odborných predmetov.

Okrem toho súčasťou vybavenia fakulty je:

 1. Bezdrôtové pripojenie do Internetu v celom areáli FZ SZU

 2. Akademická knižnica – študovňa

 3. Elektronická knižnica – študovňa s 24 počítačmi s prístupom do svetových vedeckých knižníc

 4. Jazyková učebňa angličtiny s 11 počítačmi

 5. Jazyková učebňa nemčiny s 8  počítačmi

 6. Internetová študovňa v bloku D s 22  počítačmi

 7. Internetová študovňa v bloku A s 10  počítačmi

 8. Internetové kiosky 5 ks

 9. Učebne s prezentačnou technikou 40 ks , z toho z ozvučením 5 ks.

 10. Učebňa s 3D projekciou.

 11. Malá aula s ozvučením pre 140 poslucháčov

 12. Info panely v budovách FZ SZU 7 kusov

 13. Kopírovacie centrum v priestoroch  Akademickej a Elektronickej knižnice

fakulta zdravotnictva banska bystricka

 Softvérové vybavenie:

 1. MAIS – modulárny akademický informačný systém

 2. E-Learning

 3. Interný youtube

 4. Videokonferenčný systém, ktorý umožňuje sledovať prednášky cez Internet

 5. Knižničný informačný systém

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ pre akademický rok 2018/2019

TERMÍN podania prihlášky: do 28. februára 2018

TERMÍN konania prijímacej skúšky – písomný test: od 11. júna 2018

TERMÍN skúšky telesnej zdatnosti: termíny budú určené podľa počtu uchádzačov a jednotlivých študijných programov

POPLATOK spojený s administráciou prijímacieho konania: 77 €

AKREDITOVANÉ BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, na ktoré bude FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici prijímať študentov pre akademický rok 2018/2019:

- Študijný program Fyzioterapia, denná forma
- Študijný program Ošetrovateľstvo, denná forma
- Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť, denná forma
- Študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, denná forma
- Študijný program Fyzioterapia, externá forma
- Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť, externá forma

AKREDITOVANÉ MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, na ktoré bude FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici prijímať študentov pre akademický rok 2018/2019:

- Študijný program Fyzioterapia, denná forma

PODMIENKY PRIJATIA DO DENNEJ FORMY ŠTÚDIA (Bc.):

- úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
- úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
- v študijných programoch fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť je potrebné úspešne absolvovať skúšku telesnej zdatnosti,
- splnenie predpísaných zdravotných kritérií na výkon povolania sestry, fyzioterapeuta, zdravotníckeho záchranára a zdravotníckeho laboranta.

PODMIENKY PRIJATIA DO DENNEJ FORMY ŠTÚDIA (Mgr.):

- úspešné absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore a programe fyzioterapia,
- úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
- najmenej jeden rok odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom zariadení po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore, čo študent preukáže dokladom najneskôr v deň zápisu na štúdium,
- študijnému odboru zodpovedajúci zdravotný stav.

PODMIENKY PRIJATIA DO EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA (Bc.):

- získaná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v príslušnom odbore
- práca v príslušnom odbore
- riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za prijímacie konanie

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ:

- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška
- prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky (link: elektronická prihláška) a následne vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou
- poplatok za prijímacie konanie je uchádzač povinný uhradiť za každý študijný program, na ktorý sa prihlási a to výhradne bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou!!!)
- poplatok uhradiť na bankový účet SZU:
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, Bratislava
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
variabilný symbol:
1004008404
- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške
- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Ubytovacie možnosti

Polyfunkčný objekt SZU v Banskej Bystrici, Bernolákova ulica č. 8 (len obmedzenému počtu prijatých uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania).

fakulta zdravotnictva banska bystricka

Viac informácií pre uchádzačov o štúdium nájdete tu.

 

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

Telefón: +421 908 866 446, +421 917 496 405

E-mail: patrik.trnka@szu.sk, silvia.stierankova@szu.sk

www.fzszu.sk

Nájdete nás aj na Facebooku

 

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok