Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

dátum pridania: 05.02.13-15:06

Končíte tento rok strednú školu alebo gymnázium a hľadáte zaujímavé štúdium na vysokej škole? Ak vás zaujíma tvorba krajiny, ochrana životného prostredia, záhradníctvo, záhradná architektúra, ak by ste chceli navrhovať záhrady, parky či krajinu, pestovať okrasné či úžitkové rastliny, alebo produkovať kvalitné ovocie, zeleninu alebo víno, využite jedinečnosť študijných programov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vaše rozhodnutie môže ovplyvniť celý Váš život a profesionálne zameranie. Aby ste sa mohli kvalitne rozhodnúť, predstavíme Vám akreditované bakalárske študijné programy, ktoré fakulta ponúka pre akademický rok 2013/2014:

Záhradníctvo (denná a externá forma štúdia)

Krajinné inžinierstvo (denná a externá forma štúdia)

Pozemkové úpravy a geografické informačné systémy (denná forma štúdia)

Zakladanie a údržba športových plôch (denná forma štúdia)

Záhradná a krajinná architektúra (denná forma štúdia)

Biotechnika parkových a krajinných úprav (denná a externá forma štúdia)

 

Dôležité termíny:

08.02.2013— Deň otvorených dverí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, Nitra

28.02.2013— Podanie prihlášky v študijných programoch Záhradná a krajinná architektúra a Biotechnika parkových a krajinných úprav

30.04.2013— Podanie prihlášky v ostatných bakalárskych študijných programoch

18.-19. apríl 2013* - Konanie prijímacej talentovej skúšky

* platí len pre uchádzačov o študijné programy Záhradná a krajinná architektúra a Biotechnika parkových a krajinných úprav

Kontakt: Študijné oddelenie: +421 37 6415412, www.fzki.uniag.sk, dekfzki@uniag.sk

 Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva nitra

Profil absolventa

Záhradníctvo — Absolventi sa uplatňujú ako špecialisti vo všetkých formách záhradníckej výroby a nadväzujúcich spracovateľských jednotkách, v marketingu, v obchode, vo výskume, v školstve, v štátnej správe, v štátnej veterinárnej a potravinárskej správe. Sú kvalifikovaní technickí pracovníci v záhradníckych prevádzkach, v malých a stredných záhradníctvach, konzultanti pre aplikáciu množiteľských technológií, ochrany rastlín, ošetrovanie ovocných a okrasných drevín a viniča.

Krajinné inžinierstvo — štúdium ponúka získanie vedomostí o súbore opatrení pre vytvorenie ekonomicky produkčného krajinného priestoru, estetického, kultúrneho a biologicko-ekologicky vyváženého prostredia, zosúladených so záujmami vodného hospodárstva, lesného hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, s ochranou a zúrodňovaním pôdy, ochranou prírody a krajiny, ochranou a podporou samočistiacich pochodov vo vodách, ochranou ovzdušia ale aj o problematike odpadového hospodárstva, hlavne zhodnocovania odpadov a ich využitie na zvýšenie obsahu organickej hmoty v pôde.

Pozemkové úpravy a geografické informačné systémy — študijný program je zameraný predovšetkým na projektovanie pozemkových úprav s využitím geografických informačných technológií. Ide o identifikáciu vlastníckych a užívateľských vzťahov k pozemkom, tvorbu krajinno-ekologického plánu, projektovanie proti eróznych opatrení, zúrodňovanie a rekultiváciu pôdy, návrh funkčného využívania pôdy a spoločných opatrení na pôdnom fonde v súlade so záujmami ochrany prírody, vodného a lesného hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, územného plánovania a pod., s cieľom vytvorenia podmienok pre trvalo udržateľné využívanie pôdy a rozvoja trhu s pôdou. Absolvent nachádza uplatnenie v inštitúciách štátnej správy ako napr. úrady životného prostredia, pozemkové úrady, lesné úrady, slovenský pozemkový fond, katastrálne úrady, resp. správy katastrov, obecné úrady a pod.

Zakladanie a údržba športových plôch — Absolvent získa teoretické a praktické vedomosti potrebné pre prípravu, realizáciu, prevádzku a údržbu športových plôch. Nadobudne vedomosti zo zakladania, ošetrovania a riadenia vlhkostného režimu športových trávnikov. Pozná stavebné materiály športových plôch a zariadení, substráty športových plôch, organizáciu a technologický postup výstavby, riešenie technickej infraštruktúry ako aj ekonomiku stavieb. Získa teoretické a praktické poznatky z kolektívnych a individuálnych športov, organizovania športových súťaží a špecializáciu vo zvolenom športe. Absolvent má vedomosti z posudzovania vplyvov rôznych činností na životné prostredie, hodnotenia kvality životného prostredia a manažmentu. Absolventi sa uplatňujú ako odborníci pre zakladanie a údržbu plôch určených na športové a rekreačné účely. Môžu sa uplatniť aj pri manažovaní športových zariadení v školstve, v miestnej samospráve, v štátnej správe, v riadiacich, výkonných a manažérskych funkciách.

Záhradná a krajinná architektúra — Absolvent získa poznatky z oblasti prírodovedných a biologických (náuka o rastlinách), výtvarno-umeleckých, architektonicko-urbanistických a územno-plánovacích predmetov s aplikáciou na záhradnú a krajinnú architektúru. Absolvent je schopný vykonávať činnosti súvisiace s organizačnou prácou v útvaroch štátnej správy, v tvorivých krajinno-architektonických tímoch, ako aj v dodávateľských firmách, ktoré sa zaoberajú otázkami riadiacej, plánovacej a projekčnej činnosti s aplikáciou na záhradnú, parkovú a krajinnú architektúru.

Biotechnika parkových a krajinných úprav — Absolvent získa poznatky z oblasti prírodných a technických vied, náuky o krajine výtvarno-estetických a konštrukčno-stavebných predmetov. Pozná históriu, teóriu a nástroje záhradnej a krajinnej tvorby, a tiež sortiment rastlín využiteľných v záhradnej a krajinársko-architektonickej tvorbe, ako aj základné technológie realizácie týchto diel. Absolventi sa uplatnia ako odborníci pre zakladanie a údržbu zelene, v ateliéroch projektových organizácií, v špecializovaných záhradníckych prevádzkach, súkromných firmách, doma i v zahraničí, v obchode, v školstve, v štátnej správe, v riadiacich, výkonných a manažérskych funkciách.

 

Kontakt: Študijné oddelenie: +421 37 6415412, www.fzki.uniag.sk, dekfzki@uniag.sk


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok