Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univer - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

dátum pridania: 11.02.15-09:40

Chceli by ste sa uplatniť v strojárstve, spolupracovať na výrobe automobilov a máte vzťah k počítačovým technológiám? Študijné programy, ktoré ponúka Fakulta špeciálnej techniky, sú ako pre Vás!

Štúdium na Fakulte špeciálnej techniky je určené pre študentov, ktorí sa radi učia novým a praktickým znalostiam z oblasti strojárstva, techniky, automobilov a informačno - komunikačných technológií. Okrem teoretických vedomostí sú súčasťou štúdia aj praktické poznatky, ktoré vie neskôr absolvent uplatniť aj v praxi a dostatočne ho pripravia na budúce zamestnanie. Naši absolventi majú široké uplatnenie v rôznych strojárskych a technických odboroch, nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - ponuka akeditovaných študijným programov 2015/2016

Ponuka bakalárskych akreditovaných študijných programov na akademický rok 2015/2016

 • špeciálna strojárska technika - denná/externá forma štúdia; absolvent dokáže využívať softvérové produkty s CAS/CAE/CAM systémami pri riešení konštrukčných úloh a vytváraní technickej dokumentácie, disponuje znalosťami o používaní tradičných a netradičných materiálov; má znalosti o technologických procesov konštrukcie, výroby a overovaní kvality v strojárskom priemysle; absolvent sa uplatní v oblasti strojárstva, ktoré sa zaoberá konštruovaním, riadením výroby a špeciálnou technikou

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 • servis a oprava automobilov - denná/externá forma štúdia; absolvent má prehľad o najnovších trendoch v oblasti automobilov, má dokonalý prehľad v oblasti konštrukcie, diagnostiky, spoľahlivosti a bezpečnosti automobilov, absolvent ovláda počítačové a tradičné inžinierske zručnosti, dokáže pracovať v tíme konštruktérov a technológov pracujúcich na návrhu a výrobe automobilov

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 • mechanizmy špeciálnej techniky - denná/externá forma štúdia; absolvent disponuje znalosťami z oblasti riadiacich systémov a špeciálnej techniky s použitím informačno - komunikačných technológií pri riadení technologických procesov výroby, má osvojené poznatky v oblasti navrhovania, tvorby a prevádzkovania automatizovaných informačných a riadiacich systémov v strojárskej aj špeciálnej technike

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Podrobné informácie o bakalárskych študijných programoch nájdete tu.

Ponuka inžinierskych akreditovaných študijných programov na akademický rok 2015/2016

 • špeciálna strojárska technika - denná/externá forma štúdia; vhodné pre absolventov bakalárskeho študijného programu so zameraním na strojárstvo, študent sa počas štúdia venuje navrhovaniu funkčných modelov mobilnej techniky a jej komponentov, meraniu, skúšaniu a diagnostike strojov a zariadení, naučí sa riešiť a optimalizovať konštrukčné návrhy, riadiť technologicko - výrobné procesy súvisiace so strojárskou výrobou s využitím tradičných aj netradičných materiálov, konvenčných a nekonvenčnými spôsobmi ich spracovania, absolvent sa môže uplatniť v zamestnaniach ako konštruktér, technológ, procesný inžinier, alebo projektový manažér

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 • údržba špeciálnej mobilnej techniky - denná/externá forma štúdia; vhodné pre absolventov študijných programov so zameraním na strojárstvo; študent nadobúda poznatky o mobilnej technike, o organizovaní jej prevádzky, udržiavania a opráv, študent sa naučí realizácií diagnostiky, vyslobodzovania a zásobovania náhradnými dielmi, nadobúda poznatky o moderných koncepciách a metódach údržby, problematiky spoľahlivosti, simulačného modelovania procesov a aplikácií výpočtovej techniky; absolvent môže pracovať na pozíciách riadiacich manažérov, v oblasti logistiky, opravárenských služieb, opravovaní a servisov motorových vozidiel a pod.

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Podrobné informácie o inžinierských študijných programoch nájdete tu.

Ponuka doktorandských akreditovaných študijných programov na akademický rok 2015/2016

 • strojárske technológie a materiály - denná/externá forma štúdia; pre absolvestov inžinierskeho študijného programu so zameraním na strojárstvo; vhodné pre študentov, ktorí sa chcú venovať vedecko - výskumnej činnosti a podieľať sa na inováciách technológií, vývoji materiálov a ich aplikácií v strojárstve; absolvent môže pracovať vo výskumno - vývojových oddeleniach firiem a podnikov, ústavoch Slovenskej akadémie vied a pod.

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Podrobné informácie o doktorandskom študijnom odbore nájdete tu.

Fakulta špeciálej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - dôležité termíny, školné a poplatky

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY A PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKE, INŽINIERSKE A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIJNÉ PROGRAMY

 • bakalárske študijné programy -  prihlášky treba poslať do 30.4.2015, prijímacie konanie bude dňa 6.5.2015

 • inžinierske študijné programy - prihlášky treba poslať do 15.7.2015, prijímacie konanie bude dňa 22.7.2015

 • doktorandské študiijné programy - prihlášky treba poslať do 15.7.2015, prijímacie konanie bude dňa 31.8.2015

PRIJÍMACIE KONANIE

 • prijímacie konanie na fakultu bude v troch etapách, bez prijímacích pohovorov formou výberového konania na základe dosiahnutých výsledkov počas štúdia na strednej škole a maturitnej skúšky zo strednej školy na I. stupeň štúdia a výsledkov ukončenia bakalárskeho štúdia v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore na II. stupeň štúdia

 • uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré dostane písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium

 • uchádzač na každý študijný program sa prihlási samostatnou prihláškou tzn., že na každej podanej prihláške si vyznačí jeden študijný program

 • poplatok sa uhrádza výlučne bezhotovostným prevodom na účet TnUAD, doklad o zrealizovaní platby treba doložiť do prihlášky. V prípade nekompletnosti vyžadovaných údajov bude prihláška vrátená uchádzačovi a nebude zaradená do databázy prijímacieho konania

ŠKOLNÉ A POPLATKY

 • cena za prijímacie konanie na I. a II. stupeň: 25€

 • cena za prijímacie konanie na III. stupeň: 30€

Školné za extermnú formu štúdia v akademickom roku 2015/2016:

 • študijné programy I. stupňa: 600€

 • študijné programy II. stupňa: 700€

 • študijný program III. stupňa: 900€

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - úspechy a ocenenia našich študentov

Naši študenti sa zapájajú do rôznych projektov, súťaží a zúčastňujú sa vedeckých konferencií. V roku 2014 prebiehala celonárodná súťaž Študentská osobnosť Slovenska. Do súťaže bolo nominovaných celkovo 66 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk v 11 súťažných kategóriách. V súťažnej kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika zvíťazil náš bývalý študent Ing. Martin Ďuriš – absolvent študijného programu Špeciálna strojárska technika z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Náš úspešný absolvent ocenil náplň učiva, ktorá rozšírila jeho schopnosti v 3D modelovaní a znalosti o používaní materiálov v strojárstve, ktoré popri svojej viťaznej práci využil.

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Spoločnosť Kia Motors Slovakia zorganizovala v tomto roku súťaž s názvom KIA Innovation Award pre študentov univerzít a vysokých škôl z celého Slovenska, do ktorej sa zapojili aj naši študenti. Hodnotiacu komisiu a odborníkov z automobilového výrobného závodu KIA najviac oslovil projekt terénneho pásového minivozidla s elektrickým pohonom. Jeho autormi sú študenti Daniel Siekela a Dominik Malec pod vedením pedagóga Ing. Ivana Kopeckého, PhD. z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorí si vybojovali prvé miesto. Študenti sa pri jeho návrhu snažili o nekonvenčný prístup s cieľom zachovať estetickú hodnotu. Vozidlo bude po následnom skonštruovaní využiteľné pri drobných domácich prácach, vo variáciách pre ozbrojené sily, prieskumy a záchranné zložky.

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

Pri parku 19, 911 06 Trenčín
Tel.: 032 740 02 70
E-mail: katarina.zitnanska@tnuni.sk


www.fst.tnuni.sk
Nájdete nás aj na Facebooku:

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok