Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - informácie o štúdiu v akademickom roku 2016/2017

dátum pridania: 10.02.16-11:29

Zaujíma ťa, ako funguje svet? Chceš ho meniť a zlepšovať? Nebojíš sa výziev a priťahuje ťa neznámo? Myslíš si, že počítače nám uľahčujú život? Chceš namiesto vyrábania problémov problémy riešiť? Tak poď k nám - Fakulta prírodných vied UKF v Nitre je pre teba ako stvorená!

Prečo študovať vedu?

Štúdium na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre prináša mnoho výhod! Študuj vedu:

... pre vedomosti

 • štúdium vedy ťa naučí exaktne myslieť a neprijímať všeobecne zaužívané dezinformácie

 • štúdiom získaš aktuálne vedomosti zo študovanej oblasti

 • štúdium vedy ti dá sebadôveru a umožní ti exaktne riešiť problémy aj z iných oblastí

 • štúdium vedy ťa naučí hľadať informácie a posudzovať ich relevantnosť

Fakulta prírodných vied UKF Nitra

... pre budúcnosť

 • veda ti umožní vidieť do budúcnosti

 • veda ti umožní pochopiť súvislosti

 • pomocou vedy dokážeš budúcnosť nielen sledovať, ale aj vytvárať

 • štúdiom vedy sa učíš pre pre život a prax

 • po skončení školy máš isté zamestnanie

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

... lebo štúdium je zábava

 • cibríš si mozog - v rámci štúdia riešiš problémy a úlohy a získavaš cenné skúsenosti

 • spoznávaš nových ľudí s rovnakým zameraním, spoločnými záujmami a podobnými cieľmi

 • vďaka študijným pobytom máš možnosť spoznávaš nové krajiny, zvyky a nájsť si priateľov aj v zahraničí

 • vďaka odbornej praxi si môžeš vyskúšať prácu aj na miestach, kam by si sa inak nikdy nedostal

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

Prečo študovať u nás?

Štúdium na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre ti ponúka:

 • Široký záber štúdia - Fakulta ponúka široké spektrum študijných programov, ktoré pokrýva prakticky všetky oblasti prírodných vied. Okrem štandardných vied ako matematika, fyzika, geografia, biológia a chémia, majú na fakulte svoje miesto aj ekológia, ekonomika, informatika a gemológia. Vďaka tomu majú študenti v rámci voliteľných predmetov široké možnosti pre rozvíjanie svojich záujmov.

 • Nadväzujúce programy bakalárskeho a magisterského štúdia - Nie je na každej fakulte štandardom, že študenti po ukončení bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať na rovnakom alebo podobnom študijnom programe na tejto fakulte. U nás ponúkame všetkým úpešným absolventom bakalárskeho štúdia možnosť pokračovať v štúdiu vo svojom odbore aj v magisterskom štúdiu.

 • Moderné prostredie - Za ostatných niekoľko rokov sme využívali eurofondy na modernizáciu zariadení, informačných technológií a internátov pre študentov. Všetky naše priestory sú modernizované a zodpovedajú štandardom 21. storočia. V rámci budovania výskumného centra AgroBioTech sme získali najmodernejšie chemické, biologické a genetické zariadenia.

 • Nestresujeme uchádzačov prijímacími skúškami - Nestresujeme uchádzačov testami na prijímacích skúškach, pretože si myslíme, že krátka indispozícia nemôže diskvalifikovať budúcnosť študenta. Na odbory vyučované na Fakulte prírodných vied berieme len na základe výsledkov zo stredných škôl.

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

 • Individuálny prístup - Vďaka menšiemu počtu študentov oproti "veľkým" univerzitám, je štúdium u nás komornejšie, študenti študujú v menších krúžkoch a pedagógovia majú dostatok času sa im venovať.

 • Odbornú prax - Odbornú prax považujeme za jednu z najdôležitejších súčastí v príprave študenta do života. Práve preto bola do študijných programov pridaná odborná prax už v bakalárskom štúdiu. Študenti si v skutočných firmách i ďalších organizáciách vyskúšajú prácu v odbore a nezriedka sa miesta praxe stanú aj ich prvým zamestnaním.

 • Možnosť stráviť semester v zahraničí - Možnosť stráviť na zahraničnej univerzite niekoľko mesiacov a zistiť ako funguje svet za hranicami patrí medzi neoceniteľné skúsenosti. Každý študent má možnosť zúčastniť sa takéhoto pobytu a nestojí ho to prakticky nič - všetky náklady pokrýva štipendium, ktorého výška je závislá od krajiny, do ktorej cestuje.

 • Štipendium, ktorého výška môže dosiahnuť viac ako 500 EUR ročne - Študenti sú prostredníctvom štipendia motivovaní a odmeňovaní. Na FPV je pre študentov okrem sociálneho štipendia určeného študentom so slabším rodinným zázemím, určené aj prospechové štipendium, ktoré študenti získavajú na základe prospechu - po prvý krát už v prvom semestri na základe výsledkov zo strednej školy! Za ďalšie výsledky v štúdiu a mimoriadne aktivity môže študent ešte získať ďalšie prostriedky v podobe motivačného štipendia.

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

Akreditované študijné programy

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre má akreditované študijné programy vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Bakalárske študijné programy

Na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre môžete študovať tieto bakalárske študijné programy:

 • Aplikovaná informatika

 • Biológia

 • Environmentalistika

 • Fyzika

 • Geografia v regionálnom rozvoji

 • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

 • Technická mineralógia - gemológia

 • Učiteľstvo predmetov dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov: biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety.

Všetky uvedené predmety učiteľstva predmetov je možné v dvojpredmetovom štúdiu voľne kombinovať a to nie len v rámci ponuky Fakulty prírodných vied, ale aj s ľubovoľným predmetom z ponuky ostatných fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

 • Fakulta stredoeurópskych štúdií - učiteľstvo predmetu maďarský jazyk a literatúra

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo predmetov: anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, výchova k občianstvu

 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo predmetov: hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie

Viac o akreditovaných bakalárskych študijných programoch sa dozviete TU.

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

Magisterské študijné programy

Na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre môžete študovať tieto magisterské študijné programy:

 • Aplikovaná informatika

 • Biológia

 • Environmentalistika

 • Fyzika materiálov

 • Geografia v regionálnom rozvoji

 • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

 • Učiteľstvo predmetov – dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov: biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety.

Všetky uvedené predmety učiteľstva predmetov je možné v dvojpredmetovom štúdiu voľne kombinovať a to nie len v rámci ponuky Fakulty prírodných vied, ale aj s ľubovoľným predmetom z ponuky ostatných fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 • Fakulta stredoeurópskych štúdií - učiteľstvo predmetu maďarský jazyk a literatúra

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo predmetov: anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, výchova k občianstvu

 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo predmetov: hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie

Viac o akreditovaných magisterských študijných programoch sa dozviete TU.

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

Doktorandské študijné programy

Na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre môžete študovať tieto doktorandské študijné programy:

 • Environmentalistika

 • Fyzika materiálov

 • Molekulárna biológia

 • Teória vyučovania fyziky

 • Teória vyučovania informatiky

 • Teória vyučovania matematiky

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

Viac o akreditovaných doktorandských študijných programoch sa dozviete TU.

Dôležité termíny

Nezabudni na tieto dôležité termíny:

 • 18. február 2016 Deň otvorených dverí na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre od 9.00 do 15.00.

 • 31. marec 2016Posledný deň na odoslanie papierovej alebo elektronickej prihlášky na bakalárske štúdium na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre.

 • 30. apríl 2016Posledný deň na odoslanie papierovej alebo elektronickej prihlášky na magisterské štúdium na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre.

Podanie prihlášok

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej, alebo papierovej prihlášky na štúdium. Uchádzač môže podať viac prihlášok na rôzne študijné programy, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Fakulta preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky. Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

 • vyplní elektronickú prihlášku,

 • vytlačí elektronickú prihlášku,

 • potvrdí elektronickú prihlášku,

 • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou.

Vyplnenie elektronickej prihlášky sa zabezpečuje prostredníctvom Akademického informačného systému UKF. Vstup do elektronickej prihlášky nájdete TU. 

Fakulta prijíma aj papierové prihlášky v podobe vyplneného tlačiva odporúčaného Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu.

Prihlášky s určenými prílohami sa zasielajú v stanovenom termíne na adresu:

Študijné oddelenie
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Neúplné prihlášky, ako aj prihlášky zaslané po termíne, budú vrátené uchádzačovi.

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

Tak neváhaj a poď študovať k nám!

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda A. Hlinku 1,
949 74 Nitra

Sektetariát dekana
Tel.č.: +421 37 6408 555
Fax: +421 37 6408 556
E-mail: dfpv@ukf.sk

Študijné oddelenie
Tel.č.: +421 37 6408 560, 562, 565, 569
E-mail: sofpv@ukf.sk

www.fpv.ukf.sk/sk

studujvedu.sk

Nájdete nás aj na Facebooku:

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok