Fakulta prírodných vied UKF v Nitre - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

dátum pridania: 25.02.10-09:14

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FPV) svoju činnosť ako samostatná vedeckovýskumná vzdelávacia fakulta univerzitného typu začala realizovať v máji 1993. V procese svojho vývoja, opierajúceho sa o viac ako 40-ročné tradície vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít, vyprofilovala svoje zameranie, rozsah i obsah svojej činnosti.

Činnosť fakulty stojí na dvoch základných pilieroch vedeckovýskumnej činnosti a vzdelávacej činnosti. Základným poslaním fakulty je vedecko-výskumná činnosť v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky, výchova a vzdelávanie odborníkov s neučiteľským zameraním v prírodných vedách, matematike a informatike a príprava učiteľov akademických predmetov pre základné a stredné školy.

Prostredníctvom výchovno-vzdelávacej činnosti fakulta záujemcom poskytuje vysokoškolské štúdium v bohatej ponuke jednoodborových a učiteľských bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov – v dennej i v externej forme. Jedenásť atraktívnych bakalárskych študijných programov (Aplikovaná informatika, Biológia, Environmentalistika, Fyzika materiálov, Geografia v regionálnom rozvoji, Chémia životného prostredia, Matematické a informačné metódy v ekonómii, Počítačové modelovanie v prírodných vedách, Sociálna geografia, Štatistika, Technická mineralógia – gemológia) absolventom stredných škôl ponúka široké spektrum možností uspokojiť ich záujem v oblastiach, ktoré trh práce aktuálne požaduje. Učiteľské študijné programy (či už v kombinácii prírodovedných predmetov (biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika a matematika), resp. v kombináciách prírodovedných predmetov s predmetmi iných fakúlt pripravujú učiteľov pre všetky prírodovedné predmety základných i stredných škôl s vyučovacím jazykom  slovenským i maďarským, resp. pracovníkov s  pedagogickým vzdelaním schopných vzdelávať aj v oblastiach mimo rezortu školstva. Fakulta záujemcom o štúdium okrem výborných materiálno-technických podmienok ponúka aj dostatok pozornosti zo strany pedagógov.


 

Vedecko – výskumná činnosť fakulty sa orientuje  na oblasti základného i aplikovaného výskumu. Na fakulte sa riešia medzinárodné a národné výskumné projekty, medzinárodné a národné kultúrno-edukačné projekty, projekty ESF i rozvojové projekty vysokých škôl. Prioritou v oblasti vedeckovýskumnej činnosti je orientácia na biologické odbory (oblasť biotechnológií živočíchov, rastlín a mikroorganizmov), ekologicko-geografické odbory (hodnotenie a tvorba životného prostredia), termofyziku a didaktiku fyziky a matematiky.


Najvýznamnejšie medzinárodné výskumné projekty fakulty sú zamerané na oblasť biomedicíny a biotechnológií živočíchov, ktoré patria medzi priority EU (problematika regulácie pohlavného cyklu, produkcia embryí po oplodnení in vitro a reprogramovanie genómu na rôznych úrovniach). Vzhľadom na internacionálny charakter výskumu, v súčasnosti nie je možné robiť špičkový výskum bez spolupráce so zahraničnými pracoviskami. Na základe našich dosiahnutých výsledkov sme dlhodobo prizývaní zahraničnými pracoviskami na spoluprácu pri riešení konkrétnych vedeckých projektov, ale aj pri vytváraní medzinárodných školiacich pracovísk.


Na FPV spoločne s Centrom výskumu živočíšnej výroby v Lužiankach pôsobia dve centrá excelentnosti, ktoré sú špičkovými pracoviskami realizujúcimi výskum na medzinárodnej úrovni. Získanie prestížneho titulu „centra excelentnosti“ je signálom aj pre našich súčasných i budúcich študentov, že na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre sa uskutočňuje kvalitný výskum, ktorého výsledky sa nestratia ani vo svete. Centrá tak významne prispievajú nielen k zlepšeniu úrovne výskumu, ale v konečnom dôsledku aj ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na UKF v Nitre.

Bližšie informácie o Fakulte prírodných vied UKF v Nitre je možné nájsť na web stránke
http://www.fpv.ukf.sk/

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok