Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Tr - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

dátum pridania: 16.02.16-11:53

Chcete študovať perspektívne technické odbory na jednej z najlepších technických fakúlt na Slovensku? Hľadáte spojenie kvalitného vzdelania a odbornej praxe? Fakulta priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vám otvorí dvere k lepšej budúcnosti.

PREČO SI VYBRAŤ NAŠU FAKULTU

Výhody pre študentov:

Študenti Fakulty priemyselných technológií majú výborné možnosti absolvovať odbornú prax, atraktívne tréningové programy a celý rad exkurzií vo výrobných prevádzkach podľa špecializácie. Témy záverečných prác sú zadávané na základe požiadaviek praxe, čím sa vytvára možnosť realizácie získaných výsledkov a vznikajú výborné predpoklady pre uplatnenie absolventov (pozrite si video TU). Študenti získavajú praktické zručnosti v laboratóriách fakulty a v špecializovaných laboratóriách v praxi. Veľkou výhodou je aj lokalizácia fakulty v tesnej blízkosti spoločnosti Continental - najväčšieho zamestnávateľa absolventov fakulty (pozrite si video TU), s novootvoreným Technologickým centrom, ktoré poskytuje unikátne možnosti ich uplatnenia. Inžiniersky program Materiálové inžinierstvo je jedným z najperspektívnejších ŠP v SR. Absolventi fakulty patria medzi 6% najlepšie zarábajúcich absolventov všetkých študijných programov vysokých škôl v rámci Slovenska.

 Fakulta priemyselných technológií v Púchove (FPT)

CHARAKTERISTIKA FAKULTY

Fakulta priemyselných technológií ponúka kvalitné vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v súlade s aktuálnymi požiadavkami priemyselnej praxe. Absolventi fakulty sú preto veľmi žiadaní na trhu práce a majú vynikajúcu perspektívu plnohodnotného uplatnenia v odbore. Fakulta disponuje kvalitným technickým vybavením a laboratórnym zázemím, ktoré zahŕňa 20 špecializovaných a výučbových laboratórií, ateliéry a učebne informačných technológií s najmodernejším vybavením. Fakulta má tiež vlastnú knižnicu odbornej literatúry s modernou študovňou. Ubytovanie a stravovanie študentov zabezpečuje internát priamo v areáli fakulty.

Fakulta priemyselných technológií v Púchove Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove (FPT) je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na priemyselnú prax, a to ako prípravou odborníkov pre jej potreby, tak i štruktúrou štúdia špecializovaného v rámci perspektívnych akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Svojím zameraním predstavuje unikát v rámci SR vo výchove odborníkov v nasledovných oblastiach:

 • POLYMÉRNE MATERIÁLY

 • ANORGANICKÉ MATERIÁLY

 • TEXTILNÉ MATERIÁLY a DIZAJN

 • KOVOVÉ MATERIÁLY

 • ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO

 • NUMERICKÁ ANALÝZA

 • SIMULÁCIA TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV.

fakulta priemyselnych technologii

Vedeckovýskumná činnosť je prioritne zameraná na oblasti:

 • experimentálne hodnotenie fyzikálnych, mechanických a chemických vlastností materiálov,

 • numerická analýza a simulácia technologických procesov

fakulta priemyselnych technologii

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, FORMY ŠTÚDIA

Fakulta priemyselných technológií ponúka kvalitné štúdium v akreditovaných študijných programoch v ŠO 5.2.26 materiály. Študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných vysokoškolských inštitúciách prostredníctvom programu ERASMUS.

Ponuka akreditovaných študijných programov

FPT Púchov

FPT Púchov

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva

 • Materiálové inžinierstvo

 • Materiálová technológia

 • Textilná technológia a návrhárstvo

Absolventi získavajú titul bakalár (Bc.) a môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu priamo na fakulte.

FPT PúchovFPT Púchov

INŽINIERSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Materiálové inžinierstvo, so špecializáciou na oblasti:

 • Fyzikálne inžinierstvo materiálov

 • Anorganické materiály

 • Polymérne materiály

 • Kovové materiály

 • Textilné materiály

 • Environmentálne inžinierstvo

 • Numerická analýza + simulácia technologických procesov

Absolventi získavajú titul inžinier (Ing.).

DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 • Materiály

Absolventi získavajú titul filozofie doktor (PhD.).

Fakulta priemyselných technológií v Púchove Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM

Poplatok za prijímacie konanie: - 17,00 € je nutné uhradiť prevodným príkazom a bankou potvrdenú zrealizovanú platbu vložiť do prihlášky.

KONTAKTNÉ ÚDAJE, BANKOVÉ SPOJENIE:
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000065375/8180
Variabilný symbol: 10502
Špecifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)
Referenčné číslo: 5699 687
Adresa: Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Študentská 2, 911 50 Trenčín

Fakulta priemyselných technológií v Púchove Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Termín prijímacieho konania

 • marec 2016 – talentové skúšky pre študijný program Textilná technológia a návrhárstvo

 • august 2016 – talentové skúšky pre študijný program Textilná technológia a návrhárstvo

 • jún 2016 – doktorandské štúdium

FPT Púchov

Povinné náležitosti prihlášky (Bc. štúdium)

 • riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky

 • fotokópie vysvedčení 1., 2., 3., 4. ročníka (vysvedčenie 4. ročníka musí byť úradom overená fotokópia)

 • úradom overená fotokópia maturitného vysvedčenia (študenti, ktorí maturujú v danom akademickom roku, doručia úradne overené kópie 4. ročníka a maturitného vysvedčenia hneď po ukončení strednej školy)

 • životopis

 • originál dokladu o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky

Povinné náležitosti prihlášky (Ing. štúdium)

 • riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky II. stupňa

 • úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (absolventi FPT fotokópia)

 • úradne overený doklad o absolvovaní štúdia I. stupňa – diplom (absolventi FPT fotokópia)

 • úradne overený dodatok k diplomu - doklad o výpise výsledkov štúdia (absolventi FPT fotokópia)

 • životopis

 • originál dokladu o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky

Fakulta priemyselných technológií v Púchove Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Povinné náležitosti prihlášky (PhD. štúdium)

 • riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky III. stupňa

 • úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (absolventi FPT fotokópia )

 • úradne overený doklad o absolvovaní štúdia II. stupňa - diplom (absolventi FPT fotokópia)

 • úradne overený dodatok k diplomu (doklad o výpise výsledkov štúdia) (absolventi FPT fotokópia)

 • životopis

 • originál dokladu o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky

Fakulta priemyselných technológií v Púchove Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

I. Krasku 491/30,
020 01 Púchov

Tel. študijné odd.: 042/28 51 814, 032/74 00 814

www.fpt.tnuni.sk

Nájdete nás aj na Facebooku:


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok