Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v B - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave - informácie o prijímacích skúškach

dátum pridania: 05.02.13-15:07

Hlavným poslaním fakulty je rozvoj vedeckého poznania v matematike, fyzike a informatike, a poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelania na základe výsledkov vedeckého výskumu.

Matematika a fyzika sa na Univerzite Komenského študujú od založenia Prírodovedeckej fakulty UK v roku 1940. Pôvodne sa študovali ako aprobačné predmety učiteľského štúdia, neskôr tiež ako odbory neučiteľského štúdia. Ďalší odbor - informatika sa na univerzite začal študovať (pod názvom teoretická kybernetika a matematická informatika) od roku 1973. Študijné programy týchto troch odborov sa presunuli na novozaloženú Matematicko-fyzikálnu fakultu UK, ktorá sa oddelila od Prírodovedeckej fakulty UK v roku 1980 a v roku 2000 dostala svoj súčasný názov. Už od svojho založenia sa fakulta rozvíjala ako jedna z najväčších a najviac výskumne orientovaných fakúlt Univerzity Komenského.

 

 

 

Akreditované študijné programy na FMFI UK

Prvý stupeň - bakalárske študijné programy

ŠTUDIJNÝ ODBOR 1.1.1 UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV

ŠTUDIJNÝ ODBOR 4.1.1 FYZIKA A 7.1.1 VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

ŠTUDIJNÝ ODBOR 4.1.1 FYZIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.1.1 MATEMATIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.1.9 APLIKOVANÁ MATEMATIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.1.10 ŠTATISTIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.2.1 INFORMATIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.2.9 APLIKOVANÁ INFORMATIKA

Druhý stupeň - magisterské študijné programy

ŠTUDIJNÝ ODBOR 1.1.1 UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV

ŠTUDIJNÝ ODBOR 4.1.1 FYZIKA A 7.1.1 VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

ŠTUDIJNÝ ODBOR 4.1.1 FYZIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.1.1 MATEMATIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.1.9 APLIKOVANÁ MATEMATIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.1.10 ŠTATISTIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.2.1 INFORMATIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.2.9 APLIKOVANÁ INFORMATIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.2.11 KOGNITÍVNA VEDA

Tretí stupeň - doktorandské študijné programy

ŠTUDIJNÝ ODBOR 4.1.2 VŠEOBECNÁ FYZIKA A MATEMATICKÁ FYZIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 4.1.3 FYZIKA KONDENZOVANÝCH LÁTOK A AKUSTIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 4.1.4 KVANTOVÁ ELEKTRONIKA A OPTIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 4.1.5 JADROVÁ A SUBJADROVÁ FYZIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 4.1.6 FYZIKA PLAZMY

ŠTUDIJNÉ ODBORY 4.1.7 ASTRONÓMIA A 4.1.8 ASTROFYZIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 4.1.9 GEOFYZIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 4.1.10 METEOROLÓGIA A KLIMATOLÓGIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 4.1.11 CHEMICKÁ FYZIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 4.1.12 BIOFYZIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 4.1.13 TEÓRIA VYUČOVANIA FYZIKY

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.1.5 NUMERICKÁ ANALÝZA A VEDECKO-TECHNICKÉ VÝPOČTY

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.1.6 DISKRÉTNA MATEMATIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.1.7 GEOMETRIA A TOPOLÓGIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.1.8 TEÓRIA VYUČOVANIA MATEMATIKY

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.1.9 APLIKOVANÁ MATEMATIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.2.1 INFORMATIKA

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.2.3 TEÓRIA VYUČOVANIA INFORMATIKY

 

Prijímacie konanie


Termíny podania prihlášky:

Bakalárske štúdium: do 28. 2. 2013
Magisterské štúdium: do 15. 4. 2013
Doktorandské štúdium: do 30. 4. 2013
Prestupy: do 31. 5. 2013

Termíny konania prijímacej skúšky:

Bakalárske štúdium: 11.- 12. 6. 2013
Magisterské štúdium: 17.- 18. 6. 2013
Doktorandské štúdium: 28. 6. 2013
Poplatky:

Poplatok za prijímacie konanie: 33 €
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000138327/8180
Variabilný symbol:
• bakalárske a magisterské štúdium: 800
• doktorandské štúdium: 801
Špecifický symbol: číslo občianskeho preukazu (To isté, aké ste uviedli v prihláške, ale bez písmen.)
Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom!


Bakalárske štúdium

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania.
Súčasťou prihlášky je životopis, výpis známok z vysvedčení (v prihláške - týka sa uchádzačov maturujúcich v roku 2013) alebo overené kópie vysvedčení z 1. až 4. ročníka strednej školy (uchádzači maturujúci pred rokom 2013). Uchádzači nalepia na 3. stranu prihlášky doklad o zaplatení poplatku za prijímacie skúšky.
Magisterské štúdium

Absolventi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí ukončia bakalárske štúdium v akademickom roku 2012/2013 a budú sa uchádzať o prijatie na nadväzujúce magisterské štúdium nepodávajú k prihláške výpis vykonaných povinností.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku, k nej doložený doklad o zaplatení 33 € odovzdajú študenti do podateľne.

Absolventi bakalárskeho štúdia na iných fakultách doložia k prihláške:

výpis vykonaných povinností
overenú fotokópiu diplomu a vysvedčenia o štátnych skúškach
životopis
doklad o zaplatení (33 €) nalepiť do prihlášky

Prijímacie konanie - prihlášky na štúdium

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4

Termíny zaslania prihlášok: (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

do 28. 2. 2013 - bakalárske štúdium
do 15. 4. 2013 - magisterské štúdium
do 30. 4. 2013 - doktorandské štúdium

Uchádzači o štúdium na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2013/2014 môžu využívať elektronickú prihlášku systému AIS2. Podanie elektronickej prihlášky zníži možnosť výskytu chýb v AIS2. Uchádzačov žiadame, aby využívali prednostne túto formu podávania prihlášky.

Elektronické podávanie prihlášky bude vyžadovať od študenta tieto kroky:

prečítať si návod; vyplniť elektronickú prihlášku; potvrdiť elektronickú prihlášku; vytlačiť elektronickú prihlášku a príkaz na úhradu (poplatok je možné uhradiť iba bankovým prevodom); odoslať vytlačenú a podpísanú prihlášku s prílohami na horeuvedenú adresu.

Prijatí uchádzači majú možnosť požiadať o pridelenie ubytovania v študentskom domove. Poslucháči našej fakulty sú spravidla ubytovaní v Študentskom domove Ľudovíta Štúra na Starých gruntoch. Časť izieb má pripojenie na Internet. Pre pridelenie ubytovania sú rozhodujúce študijné výsledky dosiahnuté na strednej škole, nutnou podmienkou je vzdialenosť bydliska od sídla školy najmenej 51 km. Stravovanie všetkých študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Učebne, knižnica a ďalšie zariadenia fakulty majú väčšinou bezbariérový prístup. 

Študenti môžu využívať služby knižnice, ktorá je súčasťou fakultného Knižničného a edičného centra. Knižničný fond tvoria: knihy, periodiká, diplomové práce, rigorózne práce, dizertačné práce, audiokazety, CD ROM. V roku 2005 knižnica nakúpi študijnú literatúru pre potreby študentov v hodnote 1 milión Sk. Študenti fakulty majú možnosť pracovať na Internete v počítačových laboratóriách, ktoré sú pripojené na fakultnú počítačovú sieť. Fakultná počítačová sieť je pripojená do siete Sanetu dvoma optickými linkami s rýchlosťami 100 Mbps a 1 Gbps.
 poslať článok mailom  vytlačiť článok