Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bra - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

dátum pridania: 12.03.15-12:17

Fakulta managementu je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1991 sa do histórie vysokého školstva na Slovensku zapísala tým, že bola prvou fakultou, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore Manažment.

Kto sme...?

Zámerom jej zakladateľov bolo vytvoriť na Slovensku fakultu, ktorá by výučbu v študijnom odbore Manažment zabezpečovala takým spôsobom, ako vo svete uznávané Business Schools, ktoré pôsobia na zahraničných univerzitách.

Svoju pozíciu si Fakulta managementu UK úspešne posilňuje prostredníctvom:

 • zamestnávania uznávaných docentov a profesorov,

 • výborne umiestnených absolventov,

 • intenzívnej spolupráce s podnikateľskou a manažérskou praxou,

 • medzinárodných vzťahov (na úrovni fakúlt, ale aj osobností),

 • moderného technického vybavenia,

 • osobitého prístupu k študentom a jedinečnej „firemnej kultúry“.

Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave

Poslaním Fakulty managementu UK je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teórie manažmentu, k rozvíjaniu ktorej fakulta prispieva svojou vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou.

Ako nás vníma okolie…?

Úspechy, ktoré dosahuje Fakulta managementu hlavne z pohľadu hodnotenia vedomostí a schopností jej absolventom nezávislými ratingovými agentúrami a manažérskou praxou sú založené na snahe uplatňovať nové a netradičné formy a metódy výučby, ktoré sa prioritne sústreďujú na rozvíjanie tvorivých schopností, pružnosti a prispôsobivosti jej študentov a absolventov. V rámci študijného odboru Manažment sa kladie dôraz na analyticko-syntetické techniky, komunikačné schopnosti a zručnosti a nové trendy v teórii a praxi manažmentu.
Absolventi fakulty nachádzajú uplatnenie v domácich, zahraničných i nadnárodných spoločnostiach, v poradenských firmách, verejnom sektore a ďalších inštitúciách. Nadobudnuté vedomosti a schopnosti im vytvárajú dôležitú konkurenčnú výhodu pri obsadzovaní atraktívnych pozícií a prejavujú sa v ich kariérnom raste, o čom hovoria aj mnohé z nezávislých hodnotení, ako napr. Young Talents, European Student Barometer, Eduniversal a pod.

Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave

 • Young Talents:

 • Young Talents je hodnotenie absolventov ekonomických a manažérskych fakúlt. Hodnotené boli nielen vedomosti, ale i schopnosti a zručnosti z odboru, jazykovej prípravy a ovládania informačných technológií. Fakulta managementu UK sa stabilne umiestňuje na čelných pozíciách. V rokoch 2006 a 2007, dva roky po sebe sme obsadili prvé miesto.

 •  European Student Barometer:

 • European Student Barometer je najväčším študentským prieskumom realizovaným v Európe. Zúčastňuje sa ho takmer 90 000 študentov z viac ako 550 vysokých škôl v 20 krajinách Európy. V rámci prieskumu študenti fakúlt hodnotia nielen pedagogický proces na fakultách, ale i to, aké má ich fakulta meno, aké má kontakty so zahraničím, kontakty s praxou, úspechy učiteľov, až po kvalitu manažmentu fakulty. Naša fakulta získala od svojich študentov podľa väčšiny kritérií najlepšie hodnotenie spomedzi fakúlt na Slovensku a nadpriemerné hodnotenie i z európskeho pohľadu.

 •  Eduniversal:

 • Nezávislá International Scientific Committe Eduniversal hodnotí takmer 1 000 Business Schools zo 163 krajín sveta. I v tomto prípade bola naša fakulta hodnotená ako najlepšia fakulta na Slovensku v rámci fakúlt s ekonomickou a manažérskou orientáciou.

 •  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 • V rámci rebríčka vysokých škôl, ktorých absolventi zarábajú najviac, sa Fakulta managementu UK v roku 2015 umiestnila na 4. mieste (na 1. mieste v rámci fakúlt s ekonomickým a manažérskym zameraním).

fakutla managementu bratislava

Čo ponúkame…?

V súlade s Bolonskou deklaráciou fakulta rozvíja bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium a podporuje programy mobility študentov uplatňovaním kreditového systému. V bakalárskom i magisterskom stupni štúdia má akreditované študijné programy Manažment a Medzinárodný manažment a v doktorandskom štúdiu študijné programy Manažment a Podnikový manažment. Vo všetkých svojich študijných programoch podporuje výučbu v anglickom jazyku a študijný program Medzinárodný manažment ponúka vo francúzskej aj nemeckej verzii.

Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave

Pre bakalársky a magisterský stupeň ponúka fakulta dve formy štúdia:

 • dennú formu – prijímacie skúšky*,

 • externú formu – bez prijímacích skúšok.

Fakulta managementu UK bude prijímať na 3-ročné externé bakalárske štúdium a 2-ročné externé magisterské štúdium až do zverejnenia Rozhodnutia o výsledkoch komplexnej akreditácie. Následne, po zverejnení rozhodnutia, bude Fakulta managementu UK prijímať uchádzačov na externú formu na predĺženú dobu štúdia.

* Prijímacie skúšky (platí pre dennú formu štúdia):
Prijímacie skúšky na Fakulte managementu UK sú realizované z predmetov:

 • matematika,

 • anglický jazyk,

 • nemecký, resp. francúzsky jazyk pre program Medzinárodný manažment.

Fakulta managementu UK každoročne prijíma na externú formu štúdia aj absolventov bakalárskeho stupňa štúdia iných fakúlt, a to v magisterskom stupni štúdia.

Podmienky prijatia:
Bližšie informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovom sídle fakulty: http://www.fm.uniba.sk/index.php?id=31.

Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave

Prípravný kurz na prijímacie pohovory na denné štúdium:
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu UK organizuje v čase od 21. marca 2015 do 25. apríla 2015 prípravný kurz na prijímacie pohovory z anglického jazyka a z matematiky.
Kurz sa bude konať v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, vždy v sobotu:

 • matematika: 4 hodiny - od 8,00 hod. (5 sobôt),

 • anglický jazyk: 6 hodín - od 12,30 hod. (5 sobôt).

Aké sú prednosti štúdia u nás...?

 • Na Fakulte managementu UK vyučujú docenti a profesori nielen so širokými teoretickými vedomosťami, ale aj s bohatými praktickými skúsenosťami.

 • Vedomosti orientované na súčasnú prax sú zabezpečované aj intenzívnym zapájaním hosťujúcich prednášateľov z praxe do výučbového procesu.

 • Vyučujúci sú vždy otvorení diskusiám so študentmi – aktivita študentov nie je potlačovaná, ale podporovaná.

 • Na rozvoji manažérskych kompetencií sa významne podieľa aj tímová práca študentov, riešenie prípadových štúdií a tréning prezentačných a komunikačných zručností.

Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave

Aké sú profily našich absolventov...?

Absolvent študijného programu I. stupňa štúdia:

 • porozumie a osvojí si základné pojmy, princípy a metódy teórie manažmentu, má základné manažérske poznatky a zručnosti, ovláda procesy riadenia, dokáže riešiť bežné problémy v manažmente,

 • počas štúdia získa poznatky v oblasti riadenia ľudských zdrojov, marketingu, informačných systémov, štatistiky, finančného manažmentu a interpersonálnych zručností, obchodného a pracovného práva,

 • je spôsobilý perfektne komunikovať po anglicky a spravidla aj v ďalšom svetovom jazyku,

 • ovláda prácu s personálnym počítačom a aplikácie využiteľné v manažmente,

 • je schopný aplikovať získané poznatky v praxi vďaka prepojeniu teoretickej výučby s prezentáciami odborníkov z praxe,,

 • je schopný efektívne zastávať prácu v tíme a spracovávať odbornú problematiku,

 • je schopný postihnúť problémy súčasnosti, reflektovať na potreby budúcnosti, flexibilne reagovať a uplatňovať poznatky získané štúdiom, čo dokumentujú pozitívne ohlasy mnohých zamestnávateľov, s ktorými Fakulta managementu UK udržiava kontakty,

 • je schopný orientovať sa v širšom kontexte hospodárskych a politických súvislostí.

Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave

Absolvent študijného programu II. stupňa štúdia:

 • má odborné manažérske schopnosti zručnosti, ktoré vyžaduje práca v riadiacich a odborných útvaroch v nadnárodných spoločnostiach, medzinárodných organizáciách a inštitúciách,

 • je vysokokvalifikovaný na úspešné podnikateľské aktivity v globálnom svete,

 • má poznatky nevyhnutné na efektívne uplatnenie sa na medzinárodnom trhu práce na pozíciách vo vrcholovom manažmente na medzinárodnom trhu práce ako aj na ďalšie štúdium na treťom stupni vysokoškolského štúdia v SR i v krajinách EÚ,

 • má schopnosť synteticky uplatniť znalosti zo všetkých oblastí medzinárodného manažmentu,

 • je spôsobilý na riešenie komplexných problémov v systéme riadenia organizácie,

 • voľbou vhodného bloku sa špecializuje na vybranú funkčnú oblasť manažmentu a získava schopnosť riadiť vybranú aplikačnú oblasť,

 • je schopný orientovať sa v širšom kontexte hospodárskych a politických súvislostí, ktoré majú medzinárodnú dimenziu.

E-learningové štúdium…

Úspechy, ktoré dosahujú naši študenti a absolventi najmä prostredníctvom ich vedomostí a schopností sú založené na snahe fakulty uplatňovať nové a netradičné formy a metódy výučby, ktoré sa prioritne sústreďujú na rozvíjanie tvorivých schopností, pružnosti a prispôsobivosti jej študentov a absolventov.
K tomu má dopomáhať aj vybudovaná elektronická podpora výučbového procesu na fakulte prostredníctvom e-learningu. Snahou je pritom nielen sprístupniť študentom informácie k samoštúdiu, ale aj naučiť ich učiť sa.

Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave

Aké sú ďalšie možnosti štúdia…?

 • Po ukončení magisterského štúdia môžu absolventi vykonať rigoróznu skúšku a po jej vykonaní im Univerzita Komenského udelí titul doktor filozofie (PhDr.).

 • V ponuke je taktiež III. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium (internou a externou formou). Absolventi doktorandského štúdia získajú akademický titul „philosophiae doctor“ (PhD.). Ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti.

Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave

Zahraničné študijné programy…

 • Fakulta managementu UK je v súčasnej dobe zapojená do projektov EÚ, ktoré sú zamerané na vzdelávanie.

 • Až 80 % denných študentov sa dostane aspoň na jeden semester na zahraničnú univerzitu!

Študentská vedecko-výskumná činnosť…

S cieľom motivácie študentov a praktického využívania výsledkov činnosti študentov, ako aj ich verejnej prezentácie, organizuje Fakulta managementu UK súťaž vedecko-výskumnej činnosti študentov „Mladé talenty vede“, na ktorej študenti prezentujú a obhajujú svoje práce. Víťaz fakultného kola postupuje do celoslovenského, prípadne medzinárodného kola ŠVVČ.

Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave

Zaujímavé študentské aktivity...

►Poradenské a Rozvojové Centrum:

 • cvičná poradenská študentská firma,

 • umožňuje študentom využiť a rozvíjať ich potenciál v praxi, a to prostredníctvom integrácie ich znalostí a inovatívnych myšlienok pri riešení konkrétnych problémov podnikateľov.

► AISEC:

 • jedna z 8 pobočiek medzinárodnej organizácie riadenej študentmi na Slovensku, ktorá celosvetovo pôsobí v 107 krajinách, ponúka so svojimi aktivitami na Univerzite Komenského množstvo príležitostí pre cieľavedomých mladých študentov,

► Nexteria:

 • združenie manažérov s priateľským vzťahom k FM UK,

 • aktívne jadro tvorí viac ako 30 ľudí z radov top manažérov a odborníkov, čerstvých absolventov a študentov Fakulty managementu UK.

Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave

Podanie prihlášky na našu fakultu…

Termín podania prihlášky na denné bakalárske štúdium:

 • Posledným dňom na podávanie prihlášok na denné bakalárske štúdium na Fakulte managementu UK na akademický rok 2015/2016 je 31. marec 2015.

 • Uchádzači o štúdium na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický rok 2015/2016 budú môcť využívať okrem tlačenej aj elektronickú prihlášku systému AiS2.

 • K prihláške musí byť doložený doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Výška poplatku je 40 eur.

 • Pozvánku na prijímacie skúšky zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 28 dní pred termínom konania skúšky.

Ďalšie termíny…

Termín podania prihlášky na externé bakalárske štúdium:

 • Posledným dňom na podávanie prihlášok na externé bakalárske štúdium na Fakulte managementu UK na akademický rok 2015/2016 je 31. august 2015.

Termín podania prihlášky na externé magisterské štúdium:

 • Posledným dňom na podávanie prihlášok na externé magisterské štúdium na Fakulte managementu UK na akademický rok 2015/2016 je 31. august 2015.

Bližšie informácie o kritériách prijatia sú zverejnené na webovom sídle fakulty: http://www.fm.uniba.sk/index.php?id=2683.

Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave

Zhrnutie na záver…

 • Sme fakultou, ktorá v rámci programov mobility posiela najviac študentov do zahraničia. Zo zahraničia k nám prichádza tiež veľký počet študentov, a ich počet sa z roka na rok zvyšuje. To umožňuje našim študentom naučiť sa pracovať v medzinárodných tímoch a nazbierať tak cenné skúsenosti do života.

 • Sme fakultou, ktorej absolventi nemajú problém nájsť si dobré zamestnanie a zamestnávatelia stále viac súperia o to, kto skôr uchytí a získa našich úspešných absolventov.

 • Máme akreditované študijné programy na bakalárskom, magisterskom i doktorandskom stupni štúdia.

 • Máme množstvo zmluvných partnerov a kontaktov na zahraničných univerzitách i v manažérskej praxi.

Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave

Užitočné kontakty…

Korešpondenčná adresa:
Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P. O. BOX 95
820 05 Bratislava 25

Študijné oddelenie:
Tel.: 02/50 117 465
E-mail: so@fm.uniba.sk

Oddelenie externého štúdia:
Tel.: 02/50 117 432, 02/50 117 433
E-mail: yveta.kollarova@fm.uniba.sk, vlasta.konecna@fm.uniba.sk

Sekretariát dekana:
Tel.: 02/50 117 526
E-mail:sd@fm.uniba.sk

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok