Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

dátum pridania: 24.01.17-10:22

Poslaním Fakulty humanitných vied ŽU v Žiline je rozvíjať vzdelanosť, vedu a výskum v duchu všeľudských humanitných tradícií a svojou širokospektrálnou humanitnou profiláciou prispievať ku kreditu Žilinskej univerzity ako kvalitnej výskumnej univerzity. Tak neváhaj a študuj na nej aj ty.

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej FHV UNIZA) je kvalitným pracoviskom a patrí na Slovensku v hodnotení nezávislou agentúrou ARRA medzi popredné fakulty. Súčasný stav fakulty je výsledkom aktívneho a systematického budovania jej štruktúry, študijných odborov, vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti. Aktuálne sa na piatich katedrách realizujú kvalitné študijné programy pre takmer 600 študentov vo všetkých troch stupňoch a v oboch formách štúdia. Absolventi fakulty majú uplatnenie v širokej škále podnikovej praxe, vo výskume, v reklamných agentúrach, knižniciach a archívoch; v oblasti kultúry a vzdelávania. Fakulta cieľavedome podporuje inovácie vo vedeckej, umeleckej a publikačnej činnosti tvorivých zamestnancov. Vychádza z predpokladu, že len na špičkových výsledkoch vo vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti je možné vybudovať kvalitné univerzitné pracovisko.

 

 

Informácia o možnosti štúdia

Formy a dĺžka štúdia:
bakalárske - denné - 3 roky
bakalárske - externé* - 4 roky
magisterské - denné - 2 roky
magisterské - externé* - 3 roky
doktorandské - denné - 3 roky
doktorandské - externé* - 5 rokov
rozširujúce štúdium - externé* - 4 semestre
doplňujúce pedagogické štúdium - externé* - 4 semestre

*spoplatnená forma externého štúdia

 

 


PREDPOKLADANÉ študijné programy pre akademický rok 2017/2018

 
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

mediamatika a kultúrne dedičstvo (D/E**)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu (D)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a matematiky (D)
učiteľstvo matematiky a výchovy k občianstvu (D/E**)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (D/E**)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia (D)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a náboženskej výchovy (D)
učiteľstvo matematiky a hudobného umenia (D/E**)
učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy (D/E**)
učiteľstvo výchovy k občianstvu a náboženskej výchovy (D/E**)
učiteľstvo náboženskej výchovy a hudobného umenia (D/E**)

** externé štúdium je spoplatnené sumou 750 € na jeden akademický rok

 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

mediamatika a kultúrne dedičstvo (D/E**)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu (D)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a matematiky (D)
učiteľstvo matematiky a výchovy k občianstvu (D/E**)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (D/E**)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia (D)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a náboženskej výchovy (D)
učiteľstvo matematiky a hudobného umenia (D/E**)
učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy (D/E**)
učiteľstvo výchovy k občianstvu a náboženskej výchovy (D/E**)
učiteľstvo náboženskej výchovy a hudobného umenia (D/E**)

** externé štúdium je spoplatnené sumou 800 € na jeden akademický rok

 

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

mediamatika a kultúrne dedičstvo (D/E**)

** externé štúdium je spoplatnené sumou 2000 € na jeden akademický rok


Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo svetových jazykov minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva.

Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia.

Prijímacie konanie na všetkých stupňoch štúdia je vyhodnotené nasledovným spôsobom: Prijímacia komisia, na základe výsledkov prijímacej skúšky, určí bodovú hranicu s minimálnym počtom bodov (z celkového počtu bodov) potrebných pre prijatie uchádzača.

 

 


PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.).

Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske štúdium Fakulty humanitných vied ŽU v Žiline pre akademický rok 2017/2018 sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

 

PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.).

Ďalšie podmienky prijímania na magisterské štúdium Fakulty humanitných vied ŽU v Žiline pre akademický rok 2017/2018 sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

 

PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa § 56 ods. 3 (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.).

Ďalšie podmienky prijímania na doktorandské štúdium Fakulty humanitných vied ŽU v Žiline pre akademický rok 2017/2018 sú zverejnené na webovej stránke fakulty.


ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM

Rozširujúce štúdium (ďalej RŠ) je definované podľa § 8 a zákona č. 390/2011Z.z. z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch. Podľa uvedeného zákona rozširujúcim štúdiom pedagogický zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na výkon ďalšej pedagogickej činnosti. Rozširujúce štúdium môže vykonať iba pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 zákona o pedagogických zamestnancoch, alebo si ho doplnil podľa § 8 ods. 1 zákona o pedagogických zamestnancoch.

FHV UNIZA ponúka RŠ anglického jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu, matematiky, hudobného umenia a náboženskej výchovy. Dokladom o úspešnom absolvovaní RŠ je vysvedčenie.


DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

FHV UNIZA poskytuje absolventom II. stupňa vysokoškolského štúdia Doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti (ďalej len "DPŠ") v súlade s § 8b ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len "zákon o pedagogických zamestnancoch").

Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť absolventi, ktorí ukončili študijný program v neučiteľských študijných odboroch.

Doplňujúce pedagogické štúdiu je na FHV UNIZA organizované ako štvorsemestrálne štúdium a na základe platných akreditovaných študijných programoch, ktoré na UNIZA prebiehajú, poskytuje pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie predmetov: ekonomické, dopravné logistické, zamerané na poštové technológie a služby, strojárske, elektrotechnické, informatické, stavebné, bezpečnostné, anglický jazyk a literatúru, matematiku, hudobné umenie, náboženskú výchovu a výchovu k občianstvu.

Podmienkou pre prijatie na doplňujúce pedagogické štúdium je absolvovanie vysokoškolského štúdia na druhom stupni v identickom alebo príbuznom študijnom odbore, pre ktoré FHV UNIZA poskytuje doplňujúce pedagogické štúdium a ktorý presne vymedzí oblasť štúdia. 

 

 

Dôležité informácie a termíny

Deň otvorených dverí: 24.2.2017 o 10:00

Termín podania prihlášky na prijímacie konanie

 

Typ štúdia

podanie prihlášok

 prijímacie konanie

Bc. stupeň štúdia

do 30.4.2017

14.6.-16.6.2017

Mgr. stupeň štúdia

do 30.4.2017

23.6.2017

PhD. stupeň štúdia

do 31.5.2017

21.6.2017

Rozširujúce štúdium

do 30.5.2017

23.6.2017

DPŠ

do 15.9.2017

 


Poplatok za prijímacie konanie:

papierová forma prihlášky: 35,00 €
elektronická forma prihlášky: 35,00 €
rozširujúce štúdium, DPŠ: 30,00 €

- za každú prihlášku treba poplatok uhradiť zvlášť a spolu s požadovanými prílohami zaslať na adresu: Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

 

Na zrealizovanie platby potrebujete nasledovné údaje

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925

variabilný symbol:

10831 – bakalárske štúdium
10832 – magisterské štúdium
10833 – doktorandské štúdium
10834 - rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry/hudobného umenia/matematiky/náboženskej výchovy/výchovy k občianstvu
10895 – doplňujúce pedagogické štúdium

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu, alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvných krajín EHP, území, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajín, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.

Požadované prílohy k prihláškam sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku – následne ju zaslať poštou na vyššie uvedenú adresu do určených termínov!

Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude akceptovaná!


Prezentačné video Fakulty humanitných vied  

  

Ubytovanie a stravovanie študentov

Ubytovanie študentov: ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline
Poplatok za ubytovanie: 41,00 € - 51,00 €/mesačne

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.

Stravovanie: stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline
Poplatok za stravu: od 0,80€ - 2,30€/jedlo

 

Prijatie zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dohodách.

 

 

Podrobné informácie o možnostiach štúdia na FHV v akad. roku 2017/2018 

 

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

studref@fhv.uniza.sk

telefón: 041/513 6101

fax: 041/513 6114

www.fhv.uniza.sk
 poslať článok mailom  vytlačiť článok