Fakulta hospodárskej informatiky - EKONOMICKÁ U - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta hospodárskej informatiky - EKONOMICKÁ UNIVERZITA v Bratislave

dátum pridania: 14.01.16-09:46

Fakulta hospodárskej informatiky má vyše 50 ročnú históriu a poskytuje vzdelanie študentom v špecifických a na Slovensku jedinečných študijných programoch, ktoré sú vyhľadávané zamestnávateľmi pôsobiacimi v medzinárodnej sfére.

Profil fakulty

Štúdium je poskytované na troch úrovniach, pričom prvý stupeň štúdia umožňuje študentom získať základné poznatky z oblasti informatiky, účtovníctva či manažérskeho rozhodovania. Po jeho absolvovaní nadobudne študent vedomosti, ktoré tvoria základ pre štúdium na druhom stupni v oblasti poistnej analýzy, štatistických metód, účtovníctva a riadenia, či informatiky. Tretí stupeň nadväzuje na prvé dva a prehlbuje už nadobudnuté vedomosti.
Cieľom fakulty je hľadať nové možnosti zdokonaľovania a pripravovať svojich absolventov tak, aby boli schopní realizovať nadobudnuté vedomosti najmä praktickom živote, aby:

 • boli orientovaní na prácu so všetkými druhmi sociálnych a ekonomických informácií (ako sú účtovné, štatistické informácie, atď.), vedeli, ako tieto informácie a údaje získať, spracovať, kontrolovať a z nich následne analyzovať sociálne a ekonomické stratégie, vypracovať prognózy, či poskytnúť varianty možných riešení,

 • boli oboznámení s poznatkami potrebnými pre riadenie a rozhodovanie o zverených úsekoch, teda boli manažérmi pre ekonomickú sféru, štátnu a komunálnu správu,

 • využívali účtovníctvo vo vnútornom riadení podniku,

 • ovládali princípy práce s ľuďmi a organizácie činnosti pracovných kolektívov,

 • efektívne využívali možnosti, ktoré poskytuje výpočtová technika.

Študijné programy

Na prvom stupni štúdia ponúkame študijné programy:

 • Hospodárska informatika.

 • Manažérske rozhodovanie.

 • Účtovníctvo.

http://www.fhi.sk/sk/studijny-program/bakalarske-studium/

Na 2. stupni štúdia ponúkame študijné programy:

 • Aktuárstvo.

 • Informačný manažment.

 • Operačný výskum a ekonometria.

 • Štatistické metódy v ekonómii.

 • Medzinárodný finančný manažment.

 • Účtovníctvo a audítorstvo.

 • Účtovníctvo a finančný manažment (v spolupráci s FPM EU v Bratislave).

http://www.fhi.sk/sk/studijny-program/inzinierske-studium/

Na 3. stupni štúdia ponúkame študijné programy:

 • Ekonometria a operačný výskum,

 • Účtovníctvo.

http://www.fhi.sk/sk/studijny-program/doktorandske-studium/

Profil absolventa - hospodárska informatika

Absolventi študijného odboru Hospodárska informatika sú pripravení vykonávať práce ako informatik v podniku, marketingový manažér IT, konzultant, programátor, administrátor počítačových sietí, projektant webových aplikácií, vedecký pracovník v oblasti expertných systémov a umelej inteligencie.

Čo sa naučíš?

 • zvládnuť softvérové nástroje na tvorbu informačných systémov,

 • podieľať sa na tvorbe biznis stratégií podnikov a or

  ganizácií,

 • modelovať ekonomické procesy,

 • vytvárať a implementovať softvér pre rôzne aplikácie vrátane mobilných,

 • využívať potenciál sociálnych sietí pre rozvoj podnikania,

 • zvládnuť otázky bezpečnosti informačných systémov,

 • analyzovať podnikové procesy, projektovať a implementovať informačné systémy pre všetky sféry hospodárstva.

Profil absolventa - Kvantitatívne metódy v ekonómii

Absolventi študijného odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii nachádzajú uplatnenie v manažmente výrobných a nevýrobných podnikov, v bankách, poisťovniach (ako poistní analytici), na burzách, vo vrcholovom manažmente rôznych inštitúcií nevýrobnej sféry, orgánoch a pri riadení vlastných podnikov.

Čo sa u nás naučíš?

 • metódy rozhodovania pri riešení aplikačných úloh v bankovom a finančnom sektore,

 • navrhovať riešenia optimalizácie procesov vo výrobných podnikoch - a to použitím najmodernejších softvérov,

 • aplikovať širokú škálu štatistických metód na podnikovej a národohospodárskej úrovni,

 • vytvárať prognostické modely pre potreby rozhodovania v hospodárskej praxi,

 • identifikovať skupiny zákazníkov alebo výrobkov pre zacielenie predaja,

 • určiť rizikové skóre pre poskytovanie úverových produktov,

 • pripraviť nové poistné produkty pre poisťovne na Slovensku i v zahraničí ,

 • určiť riziko poistných udalostí a nastaviť procesy brániace krachu poisťovne,

 • určiť najvýhodnejšie metódy zhodnotenia voľných peňažných prostriedkov poisťovne.

Profil absolventa - Účtovníctvo

Absolventi študijného odboru Účtovníctvo sa uplatnia v bankách a poisťovniach, v inštitúciách finančného trhu, v konzultačných a audítorských firmách a po splnení určitých podmienok môžu vykonávať činnosť finančných a daňových poradcov, účtovných znalcov a audítorov.

Čo sa u nás naučíš?

 • pripravovať a používať účtovné informácie,

 • špecifikovať, navrhovať a implementovať riešenia problémov účtovníctva, audítorstva, daní a finančného manažmentu,

 • tvoriť metodické usmernenia a predpisy v oblasti účtovníctva a audítorstva,

 • pracovať v tímoch domácich a zahraničných špecialistov v oblasti financií a účtovníctva,

 • uplatniť sa v oblasti štatutárneho auditu, interného auditu a v kontrolných orgánoch štátnej správy.

Čo ešte?

Naši študenti:

 • študujú študijné programy, ktoré sa nerealizujú na inej fakulte na Slovensku,

 • môžu získať dvojitý diplom za absolvovanie študijného programu v nemeckom jazyku,

 • môžu časť štúdia absolvovať v zahraničí s využitím programu Erasmus+, pričom sa im uznajú kredity za skúšky absolvované na zahraničnej univerzite,

 • majú prístup k špecializovaným softvérom, napríklad- SAS, SAP, Oracle, Microsoft, Pohoda, Datev a IDEA i na svojich osobných počítačoch a mobiloch,

 • absolvovaním vybraných predmetov získajú certifikáty SAS,

 • môžu získať motivačné štipendium a extra štipendium pri štúdiu na študijnom programe Hospodárska informatika,

 • môžu sa na organizovaných podujatiach stretnúť sa s potenciálnymi zamestnávateľmi,

 • majú študijné materiály pripravované špeciálne pedagógmi jednotlivých predmetov,

 • k dispozícii je ubytovanie na univerzitných internátoch.

Spolupráca s praxou

Aby sa udržala aktuálnosť ponúkaných poznatkov, spolupracuje fakulta s firmami zo Slovenska i zahraničia a poskytuje priestor na vymieňanie informácií na prednáškach, seminároch či workshopoch.
Napríklad, v spolupráci s firmami Accenture, HP, Microsoft, SAP, SAS, FirstData, IBM, Atos sa pravidelne organizujú prednášky, ktoré sú prínosom pre študentov príslušných študijných programov ale aj pre pracovníkov fakulty.
Audítorské spoločnosti (KPMG, PWC, TPA Horwath, BDO) sa podieľajú na prednáškach z odborných predmetov v študijnom programe Účtovníctvo a audítorstvo a Účtovníctvo a finančné riadenie. Spoločnosti KPMG a Deloitte poskytujú svoje odborné publikácie v oblasti medzinárodných účtovných štandardov.

Študentský parlament

Študentský parlament je reprezentatívny orgán študentov Fakulty hospodárskej informatiky. Tvoria ho jedenásti členovia spomedzi študentov, ktorý majú záujem byť spojením medzi študentmi a vedením fakulty. Sú členmi Akademických senátov a rôznych školských komisií. Členovia študentského parlamentu zastupujú študentov pred vedením fakulty a univerzity, pomáhajú pri riešení každodenných otázok spojených so štúdiom a ubytovaním. Poskytujú študentom informácie potrebné k štúdiu, ako aj zaujímavosti z diania na univerzite. Študentský parlament tiež organizuje kultúrnospoločenské akcie pre študentov, ktoré sa konajú pravidelne každý semester.

Partneri

ACCA, AEGON Životná poisťovňa, a. s., ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s., Deloitte., E.ON Business Services  Slovakia spol. s r.o., Erste Group IT SK, EY, IBM Slovensko spol. s r. o., INFOSTAT, KPMG, KROS a. s., Microsoft Slovakia s. r. o., Národná banka Slovenska, PWC, SAS Slovakia, Slovenská akadémia vied, Slovenská spoločnosť aktuárov, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Tatra banka, a.s., TPA Horwath, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Volkswagen Slovakia.

Informácie o prijímacom konaní:

informácie o poplatkoch a spôsobe prejavenia záujmu – t. j. prihláške: http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/preview-file/EUBA_podmienky_prijatia_2016_2017_www-20873.pdf

 

KONTAKTY

Adresa: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5

Telefón: 00 421 2 6729 5736, 00 421 02 6729 5198

Fax: 00 421 02 6729 5182

E-mail: dekan.fhi@euba.sk

Web: www.fhi.sk

https://www.facebook.com/groups/10385606694

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok