Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre - pr - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre - príležitosť pre najlepších

dátum pridania: 27.02.18-10:37

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre je prestížnou fakultou ekonomického zamerania v SR, ktorej cieľom je vzdelávanie a vychovávanie vysokokvalifikovaných a jazykovo schopných odborníkov v oblasti ekonomiky a manažmentu, ktorí budú plnohodnotnou kvalifikovanou pracovnou silou na európskom trhu práce.


Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre zaujíma popredné miesto medzi ekonomickými fakultami na Slovensku

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre zaujíma popredné miesto medzi ekonomickými fakultami na Slovensku. V komplexnej akreditácii vysokých škôl Slovenska v roku 2015 získala hodnotenie A- a už niekoľko rokov je jednou z najlepších fakúlt s ekonomickým zameraním na Slovensku (podľa hodnotenia ARRA 2013, 2014, 2015). Jej poslaním je vychovávať jazykovo schopných odborníkov v oblasti ekonomiky a hospodárskej politiky, manažmentu, vnútorného a medzinárodného obchodu a marketingu, účtovníctva a fi nancií, kvantitatívnych metód, informatiky a environmentálnej ekonomiky a manažmentu.

Jej poslaním je vychovávať jazykovo schopných odborníkov v oblasti ekonomiky a hospodárskej politiky, manažmentu, vnútorného a medzinárodného obchodu a marketingu, účtovníctva a financií, kvantitatívnych metód, informatiky a environmentálnej ekonomiky a manažmentu.

FEMkári na Letnej škole v Číne, ktorej súčasťou bol aj medzinárodný festival v Pekingu. (Júl 2016)

 

Prečo študovať na FEMke?

- Prestížna fakulta ekonomického zamerania v SR, ktorá počas svojej 60-ročnej existencie vychovala viac ako 24 000 absolventov.

 

- Široké spektrum akreditovaných študijných programov na všetkých stupňoch štúdia.

 

- Možnosť študovať v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku.

 - Možnosť štúdia čínskeho jazyka zdarma v rámci Konfuciovej triedy pod vedením lektorov z Číny.

- Možnosť získania dvojitého diplomu v rámci 4 medzinárodných študijných programov:

• Agrarian Trade and Marketing - EURUS AGRI (vrátane študijného pobytu na partnerskej univerzite v Moskve),

• Business Economics (vrátane študijného pobytu na partnerskej univerzite v Krakowe),

• Agrárny obchod a marketing (vrátane študijného pobytu na partnerskej univerzite v Brne).

• International Economics and Development – double degree program (vrátane študijného pobytu na partnerskej univerzite v Londýne)

- Vzdelávanie prepojené na prax doma i v zahraničí (exkurzie, stáže, výberové prednášky významných odborníkov).

Internacionalizácia, kvalita a inovácie sú prioritou vo vzdelávaní (letné školy a intenzívne programy v krajinách V4, Európe a Číne, podpora mladých vedeckých talentov).

- Vysoké uplatnenie študentov na trhu práce.

- Kreditný systém štúdia – študent sa sám rozhoduje o študijnej záťaži, volí si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov.

- Aktívny kultúrny a športový študentský život v krásnom univerzitnom prostredí SPU v Nitre.

Študenti programu EURUS AGRI s prof. Ivetou Ubrežiovou, prodekankou

pre medzinárodné vzdelávacie programy v Moskve. (Február 2018)

 

Ako vyzerá štúdium u nás?

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020


Bakalárske štúdium

Ekonomika podniku

• Manažment podniku

• Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami

• International Business with Agrarian Commodities (št. program vyučovaný v AJ)

• Obchodné podnikanie

• Účtovníctvo

• Kvantitatívne metódy v ekonómii

• Environmentálna ekonomika a manažment

• Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení

 

Inžinierske štúdium

Ekonomika podniku,

• Business Economics (medzinárodný mobilitný št. program s možnosťou získania dvojitých diplomov vyučovaný v AJ v spolupráci s partnerskou univerzitou University of Agriculture in Krakow)

• Manažment podniku

• Agrárny obchod a marketing

• Agrarian Trade and Marketing - EURUS AGRI (medzinárodný mobilitný št. program s možnosťou získania dvojitých diplomov vyučovaný v AJ a RJ, v spolupráci s partnerskou univerzitou Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy)

• Agrárny obchod a marketing (medzinárodný mobilitný št. program s možnosťou získania dvojitých diplomov vyučovanýv SJ v spolupráci s partnerskou Mendelovou univerzitou v Brne)

• International Economics and Development (double degree program vyučovaný v AJ v spolupráci s partnerskou univerzitou Middlesex University London)

• Kvantitatívne metódy v ekonómii

Doktorandské štúdium

Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva

• Ekonomika a manažment podniku

• Agrárny obchod a marketing

• Economics and Management of Agrisector (št. program vyučovaný v AJ)

• Business Economics and Management (št. program vyučovaný v AJ)

• Agrarian Trade and Marketing (št. program vyučovaný v AJ)

 

Dôležité informácie pre uchádzačov o štúdium

Na štúdium na FEM budú BEZ PRIJÍMAČIEK prijatí uchádzači, ktorých študijný priemer zo strednej školy je rovný alebo nižší ako 1,5 (z koncoročných vysvedčení za 1. - 3. ročník a polročného vysvedčenia v 4. ročníku strednej školy) alebo ktorí dosiahnu v teste všeobecných študijných predpokladov v základnej verzii percentil rovný alebo vyšší ako 60.

FEMkárky v Krakowe v rámci inžinierskeho mobilitného programu dvojitých diplomov.  (Február 2018)

 

Dôležité termíny:

Termín podania prihlášky na: I. stupeň štúdia: do 30. apríla 2019

Prijímacie skúšky: 11. - 13. júna 2019

Termín podania prihlášky na II. stupeň štúdia: do 10. júna 2019

Termín zasadnutia výberovej komisie (bez účasti uchádzačov): 17. júla 2019

Termín podania prihlášky na  III. stupeň štúdia: od 1. do 31. mája 2019

Prijímacie skúšky: 12. júna 2019

Elektronickú prihlášku vysokej školy pre I., II. a III. stupeň nájdete na stránke fakulty: www.fem.uniag.sk/sk/prihlasky-na-studium-na-vysoku-skolu/

 

Aktívna účasť FEMkárov na 9. ročníku “Financial Leadership Conference”, Taiwan. (Január 2018)

 

Kde získam podrobnejšie informácie?

 

www.fem.uniag.sk/studium/

 

V prípade otázok k I. a II. stupňu štúdia môžete kontaktovať

študijné oddelenie: Zita Bírová, zita.birova@uniag.sk

Odpovede na otázky týkajúce sa III. stupňa štúdia Vám poskytne: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, zuzana.kapsdorferova@uniag.sk
 poslať článok mailom  vytlačiť článok