Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave - najlepšia technická fakulta na Slovensku

dátum pridania: 28.10.15-12:18

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie vychováva už 75 rokov kvalitných odborníkov pre celé spektrum chemického, potravinárskeho, farmaceutického a kozmetického priemyslu, ako aj v mnohých oblastiach záchrany objektov kultúrneho dedičstva a životného prostredia.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 

Atraktivita štúdia je aj v možnosti podieľať sa na interdisciplinárnych projektoch, kde chémia zasahuje do fyzikálnych, biologických a medicínskych vied, aj preto majú naši absolventi také široké možnosti uplatnenia doma aj v zahraničí.
O kvalite a potrebe našich absolventov svedčí aj minimálna nezamestnanosť, pričom fakulta pomáha najlepším študentom pri naštartovaní ich kariéry. Fakulta poskytuje vzdelanie v piatich bakalárskych, jedenástich inžinierskych a šestnástich doktorandských študijných programoch.

Významnou skutočnosťou je, že sa zvyšuje nielen celkový počet študentov, ale aj ich kvalita, rastie počet poslucháčov s výbornými študijnými výsledkami. Mnohí z nich sa združujú v Klube talentovaných študentov Sokrates, ktorý vznikol na fakulte za účelom rozvoja ich tvorivých schopností, a to prostredníctvom atraktívnych vedecko-výskumných aktivít. Klub Sokrates ich spojil do novovytvorenej študentskej komunity podobne disponovaných a orientovaných rovesníkov. Ponúka im kvalitný nadstavbový (samo)vzdelávací systém, ktorý významne rozšíri ich súčasné obzory a efektívnym spôsobom rozvinie osobnostné a profesionálne kvality jednotlivých členov.

Študenti našej fakulty sa pravidelne zúčastňujú zahraničných mobilít v rámci rôznych výmenných programov, najmä programu Erazmus. Aj v tejto oblasti sa počet našich študentov študujúcich minimálne jeden semester na zahraničných univerzitách výrazne zvýšil.

fchpt stu bratislava

Spojenie teórie s praxou

Vzhľadom na ojedinelú pozíciu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie je spolupráca s praxou a riešenie úloh aplikovaného výskumu dôležitou súčasťou nášho vzdelávacieho procesu. Z tohto dôvodu sa veľký počet študentov zúčastňuje na riešení praktických problémov priemyslu, najmä v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti, bakalárskych projektov a diplomových prác. Nie je trúfalosťou povedať, že počet študentov zúčastnených na týchto aktivitách je v Slovenskej republike nadštandardný, a aj z tohto dôvodu je uplatnenie našich absolventov v praxi výrazne jednoduchšie.

Vzdelávacie podmienky

Fakulta sa snaží vytvoriť čo najlepšie vzdelávacie podmienky postupnou obnovou učebných miestností, vybavením laboratórií, zakúpením nových unikátnych prístrojov, s ktorými sa študenti majú možnosť oboznámiť a aj pracovať už počas štúdia.

Najlepšia technická fakulta na Slovensku

Dôležitou podmienkou pre štúdium je, aby fakulta mala kvalitnú knižnicu a aby mal každý študent prístup k učebným textom. Fakulta preto sprístupnila pre svojich študentov digitálnu knižnicu, ktorá umožňuje okamžitý prístup k potrebným učebným textom. V priestoroch knižnice študenti nájdu ďalšie potrebné služby, ako aj miesto na pokojné štúdium a oddych. Aj preto je FCHPT je rankingovými agentúrami /ARRA/ dlhodobo hodnotená ako najlepšia technická fakulta na Slovensku.

Možnosti štúdia v akad. roku 2016/2017

V akademickom roku 2016/2017 otvára FCHPT v dennej forme nasledujúce bakalárske študijné programy:

 • Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

 • Biotechnológia

 • Chémia, medicínska chémia a chemické materiály

 • Chemické inžinierstvo

 • Potraviny, výživa, kozmetika

Prijímacie konanie pre ak. r. 2016/2017:

Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené je obhajobou bakalárskej práce a štátnou skúškou. Externé bakalárske štúdium sa na FCHPT v akademickom roku 2016/2017 neotvára.

Termíny pre 1. kolo prijímacieho konania:

 • podávanie prihlášok: do 31.3.2016

 • prijímacia skúška: prijíma sa bez prijímacej skúšky

 • zasadnutie prijímacej komisie: 21.6.2016

Termíny pre 2. kolo prijímacieho konania:

 • podávanie prihlášok: od 15. apríla do 10. augusta 2016

 • prijímacia skúška: prijíma sa bez prijímacej skúšky

 • zasadnutie prijímacej komisie: 15.8.2016

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z.):

 • elektronická prihláška: 20€

 • papierová prihláška: 50€

Viac informácií o podmienkach prijatia, poplatkoch a prihláškach nájdete TU!

Inžinierske študijné programy:

Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 2 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní: Ing.

Prijímacie konanie pre ak. r. 2015/2016:

Inžinierske štúdium nadväzuje na bakalárske štúdium, je druhým stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené je obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou. Externé inžinierske štúdium sa na FCHPT v akademickom roku 2015/2016 neotvára.

 • Termín podania prihlášky do 31.05.2015

 • Termín konania prijímacej skúšky 17.07.2015

 • Termín zasadnutia prijímacej komisie 23.07.2015

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 10 zákona):

 • 35 € elektronická prihláška

 • 50 € papierová prihláška

 • a pre štúdium v cudzom jazyku

 • 80 € elektronická aj papierová prihláška

Viac informácií o podmienkach prijatia, poplatkoch a prihláškach nájdete TU!

Doktorandské študijné programy:

Forma štúdia: denná aj externá
Dĺžka štúdia: 4 roky (interná forma) alebo 5 rokov (externá forma)
Udelený akademický titul po absolvovaní: PhD.

Viac informácií o doktorandskom štúdiu nájdete TU!

Študuj aj TY na najlepšej technickej fakulte na Slovensku!

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Radlinského 9
812 37 Bratislava

Tel.: +421 918 674 337, +421 918 674 243
E-mail: silvia.zarisova@stuba.sk

www.fchpt.stuba.sk

FCHPT na Facebooku:

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok