Fakulta architektúry STU v Bratislave - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta architektúry STU v Bratislave

dátum pridania: 25.02.15-12:53

Fakulta architektúry je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako vrcholná ustanovizeň so vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a projektovou činnosťou v oblasti architektúry, urbanizmu a designu.

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Pedagogická činnosť Fakulty architektúry STU spočíva v zabezpečení širokej odbornej prípravy študentov so zameraním na samostatnú tvorivú umeleckú, projektovú a designérsku činnosť, ako i prípadnú vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a designu pri navrhovaní objektov bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych budov, objektov a ich súborov, pri prestavbe miest, obnove a ochrane pamiatok, pri navrhovaní interiérov, výstav a vo sfére designu, pri plánovaní a projekčnej činnosti v oblasti tvorby krajiny a veľkých územných celkov, výstavby a prestavby sídiel a ich častí pre tvorbu humánneho životného prostredia.

fakulta architektúry stu v bratislave

Vedecká činnosť Fakulty architektúry STU je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a designu. Vedeckú činnosť vykonávajú učitelia, vedeckí pracovníci, študenti doktorandského štúdia, študenti a pracovníci iných organizácií. Pracovníci Fakulty architektúry STU môžu vykonávať projektovú a umeleckú činnosť v oblasti architektúry, urbanizmu a designu na základe príslušných oprávnení.

Fakulta architektúry STU zabezpečuje vyššie formy vzdelávania a výchovy odborníkov z oblasti architektúry, urbanizmu a designu formou celoživotného vzdelávania občanov. Na základe záverečnej skúšky obdržia absolventi kurzov doklad o absolvovaní.

Fakulta architektúry STU svojím širokým pôsobením šíri kultúrno - spoločenskú osvetu v oblasti architektúry a urbanizmu aj mimo Slovenskej technickej univerzity. Je gestorom a iniciátorom konferencií, sympózií, seminárov a tvorivých a odborných stretnutí na rôznych úrovniach v celoštátnom i medzinárodnom meradle. Podieľa sa na zvyšovaní úrovne výtvarno-estetického vedomia verejnosti v oblasti architektúry, urbanizmu a designu. V súvislosti s plnením svojich základných úloh vykonáva Fakulta architektúry STU podnikateľskú činnosti.

Súčasťou FA STU je aj Knižnica, ktorá svojim odborným a vedeckým knižným fondom, informačnou, bibliografickou a dokumentačnou činnosťou vytvára študentom a pracovníkom školy podmienky na úspešné štúdium a vedeckú prácu. Okrem fakultných knižníc STU môžu študenti študovať aj v ďalších knižniciach mesta Bratislavy a Trnavy.
Ubytovanie a stravovanie študentov zabezpečujú ŠTUDENTSKÉ DOMOVY A JEDÁLNE. O zdravie študentov sa starajú lekári v DORASTOVÝCH A ZUBNÝCH AMBULANCIÁCH. Študenti a zamestnanci univerzity majú k dispozícii športové areály - ihriská, telocvične, plavárne, tenisové kurty, fitnes centrá a pod.
Univerzita má svoj vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK, ktorý má 3 zložky - komorný orchester, spevácky súbor a folklórny súbor. Členmi súboru sú prevažne študenti univerzity.

fakulta architektúry stu v bratislave

Fakulta architektúry STU v Bratislave - študijné programy

Fakulta architektúry STU v Bratislave v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch, ktorých absolvovaním sa získava vzdelanie v študijnom odbore.

Fakulta architektúry STU ponúka bakalárske, inžinierske / magisterské aj doktorandské štúdium v odboroch:

  • architektúra a urbanizmus (Bc. + Ing.)

  • dizajn (Bc. + Mgr.)

  • krajinná a záhradná architektúra (iba Bc.)

  • dejiny a teória... (iba PhD.)

Podrobné informácie o študijných programoch sa dozviete TU!

Fakulta architektúry STU v Bratislave - akademický rok 2015/2016

Termíny prijímacieho konania pre akademický rok 2015/2016:

fakulta architektúry stu v bratislave

Prihlášky na štúdium sa podávajú elektronickou formou bez zaručeného elektronického podpisu, použitím akademického informačného systému (ďalej len „AIS“), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium sledovať jej stav v AIS odo dňa jej vyplnenia do dňa skončenia prijímacieho konania.

Elektronická prihláška musí byť z AIS vytlačená, uchádzačom vlastnoručne podpísaná a doručená na adresu fakulty :
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, študijné oddelenie, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava, alebo osobne cez podateľňu fakulty. Fakulta potvrdzuje príjem prihlášky prostredníctvom AIS v e-prihláške.

Telefonický kontakt:

študijné oddelenie: +421 572 76 216, +421 572 76 224, mobil: +421 918 66 5015

E-mail: petranska@fa.stuba.sk, so@fa.stuba.sk.

Na jednej prihláške je možné uviesť len jeden študijný program. Ak sa uchádzač hlási súčasne na viac študijných programov, podáva si na každý program osobitnú prihlášku a uhradí poplatok za každú podanú prihlášku zvlášť.

Informácie o prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte architektúry STU v akademickom roku 2015/2016 nájdete TU!

fakulta architektúry atu v bratislave

Staň sa súčasťou Fakulty architektúry STU v Bratislave aj TY!

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Študijné oddelenie
Námestie Slobody 19
812 45 Bratislava 1

č. tel.: 02/ 572 76 216, 02/ 572 76 224
mobil: 0918 665 015
e-mail:
petranska@fa.stuba.sk
so@fa.stuba.sk

www.fa.stuba.sk

Fakulta architektúry STU na Facebooku:

 

 

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok