Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SP - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre - možnosti štúdia v akademickom roku 2018/2019

dátum pridania: 22.01.18-11:01

Aj v budúcom akademickom roku 2018/2019 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre ponúka svojim uchádzačom odborné a praktické študijné programy, ktoré im zaručia odbornú kvalifikovanosť a prípravu na budúce zamestnanie.

Príležitosť pre úspešných

Máte radi prírodu, zvieratá, rastliny, zaujímate sa o výživu ľudí a chcete študovať na univerzite? Príďte teda študovať na Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov na SPU v Nitre! V roku 2015 bola SPU v Nitre zaradená medzi 7 najlepších univerzít na Slovensku a má jedinečné a nezastupiteľné postavenie v rámci slovenského univerzitného školstva. V rámci celej univerzity získala FAPZ najvyššie hodnotenie A.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov na SPU v Nitre

Prídite nás spoznať bližšie
Deň otvorených dverí na FAPZ

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov sa 2. a 16. februára bude pre záujemcov zo stredných škôl organizovať DEŇ OTVÓRENÝCH DVERÍ. Záujemci o štúdium si môžu vypočuť informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na najstaršej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ubytovacích možnostiach a  alternatívach vyžitia voľného času na univerzite a v meste Nitra. Súčasťou Dňa otvorených dverí je aj prehliadka výskumného centra  AgroBioTech, Jazdeckého centra, Univerzitného vivária, Botanickej záhrady, vzorkovníc plodín a zvierat a jednotlivých katedier a laboratórií. Tešíme sa na všetkých záujemcoch.

Zameranie fakulty

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov je najstaršou fakultou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity  v Nitre. Je dôležitým koordinačným centrom biologicko-poľnohospodárskeho výskumu na Slovensku a zároveň centrom výchovy a vzdelávania študentov a vedeckých pracovníkov.

Pripravuje vyučených odborníkov v oblasti tvorby, využití, ochrany i zhodnocovania potravinových zdrojov nielen rastlinného, ale aj živočíšneho pôvodu prostredníctvom rozvíjania, uplatňovania či už biologických, ekologických, technických, no v neposlednom rade, aj ekonomických princípov funkčnosti, rôznych užitočných poznatkov, ktoré sa týkajú udržateľných agroekosystémov. Vedecké poznatky využíva v regulácii:

 • poľnohospodárskych systémov

 • technologických procesov v rastlinnej  i živočíšnej produkcii

 • kvality produkcie

 • v ochrane a využívaní biologickej rozmanitosti životného prostredia

 • ako  aj zdokonaľovaní výživy ľudí

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Vedecko - výskumná činnosť

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov má osobitné postavenie a dlhodobo stabilné miesto v oblasti poľnohospodárskej vedy a výskumu. Zameranie výskumu základných pracovísk fakulty sa premieta do modelovania rastovo - produkčného procesu poľných plodín, vplyvu globálnej zmeny klímy a environmentálnych stresov na rastliny a biodiverzitu prirodzených ekosystémov, technológie pestovania poľných plodín, komplexnú výživu zvierat, poľných plodín a ľudí, ochranu ohrozených druhov flóry a fauny, biologickú ochranu rastlín, vplyv fytochemikálií na vlastnosti poľnohospodárskych produktov, bioindikáciu pôdy, testovanie biostimulátorov na transformáciu rastlinných zvyškov v pôde, metódy hodnotenia a projektovania systémov trvalo udržateľnej rastlinnej a živočíšnej produkcie, reguláciu optimálneho využitia genofondu hospodárskych zvierat a rastlín, vzťahy medzi vlastnosťami živočíšnych a rastlinných surovín a kvalitu potravín. Výstupom vedecko - výskumnej činnosti na fakulte sú publikačné aktivity vedeckého a odborného zamerania, ktoré majú priamy dosah na ďalší rozvoj vedy, študijných programov vyučovaných na fakulte poľnohospodársku prax.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Vzdelávanie

Fakulta ponúka štúdium v troch stupňoch štúdia. Systém štúdia je flexibilný a jednotlivé predmety sú hodnotené kreditmi v súlade so zásadami Európskeho systému prenosu kreditov (European Credit Transfer System – ECTS). Tento systém umožňuje študentom rozširovať si vedomosti výberom predmetov zo všetkých fakúlt SPU v Nitre, ale aj ďalších univerzít doma aj v zahraničí, čo umožňuje lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce. Štúdium sa vo všetkých troch stupňoch štúdia končí štátnou skúškou a obhajobou záverečnej práce. Absolventi získavajú vysokoškolské vzdelanie s udelením príslušného akademického titulu (bakalár, inžinier, philosophiae doctor).

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Prečo študovať na FAPZ?

FAZP má mnoho výhod:

 • je to prestížna fakulta, ktorá sa stala rozvojovou základňou univerzity, jej vznik a činnosť je organicky spätá s vývojom novodobej histórie poľnohospodárskej výroby a rozvoja vidieka,

 • poľnohospodárstvo a výroba kvalitných domácich potravín má veľkú budúcnosť a potenciál,

 • fakulta ponúka široké spektrum akreditovaných študijných programov na všetkých stupňoch štúdia,

 • študenti bakalárskeho aj inžinierskeho stupňa majú možnosť absolvovať časť štúdia a praxe v zahraničí,

 • fakulta ponúka rozšírené možnosti štúdia v zahraničí, zvýšené možnosti medzinárodných mobilít, uznávanie štúdia a diplomov v zahraničí,

 • vzdelávanie je prepojené na prax doma i v zahraničí (exkurzie, stáže, výberové prednášky významných odborníkov),

 • v rámci Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku možnosť získavať praktické skúsenosti rozširujúce teoretické poznatky,

 • fakulta uplatňuje v dennej forme štúdia flexibilný systém (kreditný systém štúdia) s možnosťou tvorby vlastného učebného plánu podľa individuálnej predstavy o vlastnej profilácii,

 • v priebehu štúdia môžu študenti absolvovať atraktívne predmety (jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, včelárstvo, výcvik psov) doplňujúce pedagogické štúdium, možnosť získať vodičské oprávnenie,

 • fakulta ponúka perspektívne uplatnenie na trhu práce v pozíciách odborných pracovníkov štátnej správy, manažérov komerčných firiem a poľnohospodárskej prvovýroby, riadiacich pracovníkov (program Rozvoja vidieka SR na podporu mladých farmárov),

 • fakulta ponúka aktívny kultúrny a športový študentský život v krásnom univerzitnom prostredí SPU v Nitre,

 • možnosť ubytovania až v 4 študentských domovoch v blízkosti areálu univerzity.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Bakalárske študijné programy

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre Vám ponúkame štúdium týchto bakalárskych študijných programov:

Inžinierske študijné programy

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre Vám ponúkame štúdium týchto inžinierskych študijných programov:

Doktorandské študijné programy

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre Vám ponúkame štúdium týchto doktorandských študijných programov:

 • všeobecná živočíšna produkcia

 • špeciálna živočíšna produkcia

 • všeobecná rastlinná produkcia

 • špeciálna rastlinná produkcia

 • agrochémia a výživa rastlín

 • fyziológia plodín a drevín

 • ochrana rastlín,výživa

Uplatnenie absolventov

Fakulta svojimi študijnými programami pripravuje poľnohospodárskych inžinierov schopných riadiť produkciu potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu pri zohľadnení environmentálnych požiadaviek, rozvíjať mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva a rozvoj vidieka, riadiť vedeckú výživu ľudí a uplatňovať biologické poznatky pre potreby spoločnosti.

poľnohopodárstvo nitra

Manažment rastlinnej výroby – absolvent sa uplatňuje v riadiacich, odborných a manažérskych funkciách v poľnohospodárskych podnikoch rôznych foriem, v biologických službách pre agropotravinársky komplex, vo vedeckovýskumných inštitúciách a poľnohospodárskom školstve.

Manažment živočíšnej výroby – absolvent sa uplatní v poľnohospodárskych podnikoch družstevného, štátneho a súkromného charakteru vlastníctva zameraných na výrobu živočíšnych produktov, v riadiacich a organizačných funkciách, ako špecialista v plemenárskych organizáciách, v chovateľských zväzoch, v podnikoch krmovinárskeho a spracovateľského priemyslu, v biologických službách, v riadiacich poľnohospodárskych útvaroch štátnej správy, ako aj v poľnohospodárskom výskume a školstve.

Špeciálne chovateľstvo – absolventi nájdu uplatnenie ako riadiaci pracovníci a špecialisti vo všetkých typoch podnikateľských subjektov v oblasti špeciálnych odvetví chovateľstva, vo zverniciach, zooparkoch a v zoologických záhradách, v organizáciách poskytujúcich služby a poradenstvo pre uvedené chovy, orgánoch ochrany prírody, inštitúciách pôsobiacich v oblasti obchodu s exotickými a chránenými druhmi zvierat, a pod.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov spu nitra

Všeobecné poľnohospodárstvo – absolvent programu má možnosť uplatnenia sa v technicko-hospodárskej oblasti poľnohospodárskych podnikov zameraných na rastlinnú alebo živočíšnu produkciu, v technologickom procese poľnohospodársko-potravinárskych podnikov a v samostatnom podnikaní v oblasti agropotravinárskeho komplexu spôsobom farmového hospodárstva, vo výskume a v školstve, v útvaroch RPIS a ochrany životného prostredia.

včelárstvo nitra

Výživa ľudí – absolvent má možnosť uplatniť sa v štátnych aj súkromných potravinárskych podnikoch, vo vedeckých ustanovizniach a výskumných ústavoch, v komerčných a charitatívnych organizáciách, v organizáciách zabezpečujúcich kontrolu a ochranu potravín, v oblasti marketingu, výchovy a reklamy, v konzultačných strediskách správnej výživy a na úseku ochrany spotrebiteľa.

Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka – absolventi sú pripravení tak, aby našli uplatnenie ako vrcholoví riadiaci a výkonní pracovníci vo všetkých typoch podnikateľských subjektov rezortu pôdohospodárstva, inštitúciách štátnej správy a samosprávy, najmä v inštitúciách usmerňujúcich rozvoj vidieka a regiónov, v regionálnych agentúrach životného prostredia, v inštitúciách zaoberajúcich sa rozvojom vidieckeho cestovného ruchu, v poľnohospodárskych subjektoch a súkromných farmách.

Hipológia - absolvent bakalárskeho študijného programu hipológia dokáže analyzovať problémy a tvorivo uplatňovať biologické, technické a technologicko-ekonomické poznatky v oblasti manažmentu chovu zvierat. Má hlboké poznatky o biologických vlastnostiach koní, o genetických a fyziologických aspektoch chovu, o hygiene, výcviku a využití koní, o ich výžive a kŕmení. V praxi uplatňuje nové programy rozvoja chovu koní využívajúce rôzne spôsoby testovania ich výkonnosti a využitia vo vzťahu k moderným liečebným metódam prostredníctvom hiporehabilitácie.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov spu nitra

Genetické technológie v agrobiológii – uplatnenie absolventa programu je v oblasti tvorby nových genotypov rastlín a hospodárskych zvierat metódami genetických technológií, rozmnožovaní rastlín a živočíchov, záchrane a ochrane biologickej rozmanitosti rastlín a živočíchov a riešenia agro-environmentálnych problémov biologickej bezpečnosti.

Agroekológia – absolventi dokážu realizovať výrobné postupy zamerané na odstraňovanie, resp. znižovanie negatívnych dopadov poľnohospodárskych aktivít na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré súčasne aj umožňujú ekonomicky životaschopné a udržateľné viacfunkčné poľnohospodárstvo, produkciu zdravých poľnohospodárskych produktov s vysokou kvalitou, minimom výskytu rezíduí pesticídov a cudzorodých látok. Absolventi programu majú znalosti o základných legislatívnych nástrojoch ochrany životného prostredia poľnohospodárskej krajiny. Sú schopní zavádzať environmentálne manažérske systémy v poľnohospodárskych podnikoch a agropotravinárskom priemysle. Uplatnia sa v riadiacich funkciách v poľnohospodárskych a agropotravinárskych podnikoch, inštitúciách štátnej správy a samosprávy.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov spu nitra

Špeciálne chovateľské odvetvia – absolventi sa uplatnia ako riadiaci a odborní pracovníci v subjektoch zameraných na chov drobných a záujmových zvierat, v zoologických záhradách, v chovateľských zväzoch a združeniach. Uplatnenie nájdu aj ako podnikatelia v oblasti chovu a marketingu.

Výživa a ochrana rastlín – absolvent získa vysokoškolskú kvalifikáciu na vykonávanie vedúcich funkcií vo výrobných podnikoch a v riadiacej sfére, ďalej na pracoviskách ÚKSÚP, okresných správach výživy a ochrany rastlín, fytokaranténnych inšpekciách a na hraničných vstupných miestach, v oblasti distribúcie agrochemikálií, v oblasti vedy a výskumu a školstva.

Výživa zvierat a krmivárstvo – absolvent sa uplatní sa ako výživár krmivárskych firiem zabezpečujúcich výrobu kŕmnych zmesí, koncentrátov a kŕmnych aditív, pri optimalizácií receptúr, ako hlavný inžinier technológie výroby, vo výživárskom poradenstve ako súkromný podnikateľ alebo zástupca výrobnej, alebo distribučnej firmy, výživár veľkokapacitných fariem živočíšnej výroby, vedúci alebo majiteľ výživárskych laboratórií, vo výskume a školstve.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov spu nitra

Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi

Pre prácu so zdravotme postihnutými študentmi kontaktuje: doc. Ing. Klára Vavrišínová,CSc., Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU Nitra, tel.: 037/6414800, e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.sk

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov spu nitra

Dôležité informácie

Na štúdium FAZP budú uchádzači o štúdium prijatí BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK! 

Termíny podania prihlášok

Nezabudnite na tieto dôležité dátumy:

Termín podania prihlášky na I. stupeň štúdia: do 30. 04. 2018. Prijímacie pohovory: 04. - 05. 06. 2018.

Termín podania prihlášky na II. stupeň štúdia: do 15. 06. 2018. Prijímacie konanie: 29. 06. 2018.

Termín podania prihlášky na III. stupeň štúdia: do 31. 05. 2018. Prijímacie skúšky: 15. 06. 2018.

Elektronickú prihlášku na I., II. a III. stupeň štúdia na SPU nádjete na stránke fakulty TU

V prípade otázok kontaktujte naše študijné oddelenie:

Ing. Helena Bojdová, Eva Sabová

Tel.č.: 037/ 64 15 543

E-mail: Helena.Bojdova@uniag.sk , Eva.Sabova@uniag.sk

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Trieda A. Hlinku 2,

949 76 Nitra,

037/641 5514, 037/641 5496,

dekfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk

Nájdete nás aj na Facebooku
 poslať článok mailom  vytlačiť článok