Drevárska fakulta Technickej Univerzity vo Zvol - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Drevárska fakulta Technickej Univerzity vo Zvolene

dátum pridania: 18.01.17-14:13

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene je orientovaná na vysokoškolskú výučbu v širokom spektre drevárskych disciplín, na komplexný výskum a využitie dreva. Je jedinou fakultou s týmto zameraním na Slovensku.

Hlavným poslaním Drevárskej fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch zameraných na spracovanie dreva, tvorbu a konštrukciu nábytku a drevených stavieb, ekonomiku a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu, dizajn nábytku a interiéru a protipožiarnu ochranu a bezpečnosť.

 

DFTUZ

 

Drevárska fakulta (DF) sídli v novodobej budove s modernými posluchárňami, učebňami a laboratóriami, má k dispozícii dielne pre praktickú výučbu, počítačové učebne so softvérovým vybavením a pripojením na internet, je vybavená modernou didaktickou technikou. Do výučby sa postupne zavádzajú progresívne informačné technológie ako CAD, e-learning a virtuálne konferencie. Fakulta je zapojená do medzinárodných výskumných, vzdelávacích a mobilitných projektov, vytvára priestor na študijné alebo pracovné pobyty v zahraničí. Aktívne spolupracuje s partnerskými inštitúciami v stredoeurópskom priestore, Európe i v zámorí. Podrobné informácie o katedrách fakulty a ich aktivitách sú k dispozícií na web stránke DF a v informačnej brožúre o Drevárskej fakulte.

 

DFTUZ

 

Vedeckovýskumná činnosť fakulty je orientovaná na komplexné využívanie drevnej suroviny, technológiu, techniku, protipožiarnu bezpečnosť a ekonómiu. Je zameraná predovšetkým na zhodnotenie dreva, jeho transformáciu na výrobky novej generácie, ktoré tvoria komplexný interiér – životné mikroprostredie človeka. V laboratórnych zariadeniach si študenti môžu priamo odskúšať experimentálnu prácu. Výsledky najnovších výskumov a vývoja sú premietané do prednášaných predmetov. Významné miesto na fakulte má študentská vedecká a odborná činnosť, v ktorej sa pravidelne organizujú medzinárodné súťaže.

 

DFTUZDFTUZDFTUDFTU

 

Dnes študuje na Drevárskej fakulte viac ako 1 600 študentov vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Výučba prebieha podľa novo akreditovaných študijných programov v bakalárskom, inžinierskom/magisterskom a doktorandskom štúdiu. Väčšinu študijných programov je možné absolvovať aj v externej forme.

 

 

Štúdium je založené na kreditovom systéme, ktorý je kompatibilný s European Credit Transfer System (ECTS) a umožňuje študentom okrem povinných predmetov absolvovať povinne voliteľné alebo výberové predmety na doformovanie si ich špecializácie. Podrobné informácie o systéme štúdia sú uvedené na web stránke DF i v príručke Možnosti štúdia na DF TU vo Zvolene v akademickom roku 2017/2018 a informačnom materiáli Sprievodca štúdiom na DF.

 

DFTUZ

 

V rámci medzinárodného programu Erasmus môžu študenti fakulty absolvovať časť štúdia na zahraničnej univerzite a opačne, fakulta hosťuje zahraničných študentov. Erasmus študentom sa môže stať každý riadne zapísaný študent TU vo Zvolene, ktorý ukončil prvý rok štúdia. Minimálna dĺžka študijného pobytu sú 3 mesiace. Štandardná dĺžka pobytu je jeden semester a maximálna dĺžka pobytu je 12 mesiacov.

 

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PONÚKANÉ NA DREVÁRSKEJ FAKULTE


Bakalárske študijné programy (I. stupeň štúdia)  – bakalárske štúdium

•  Študijný odbor: Drevárstvo
_ Spracovanie dreva
_ Tvorba a konštrukcia nábytku
_ Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby

•  Študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku
_ Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu

•  Študijný odbor: Dizajn
_ Dizajn nábytku a interiéru

•  Študijný odbor: Konštrukcie a procesy výroby drevárskych
_ výrobkov
_ Drevené stavby

•  Študijný odbor: Záchranné služby
_ Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

 

Inžinierske študijné programy (II. stupeň štúdia)  – inžinierske/magisterské štúdium

• Študijný odbor: Drevárstvo
_ Drevárske inžinierstvo
_ Tvorba a konštrukcia nábytku
_ Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
_ Production and Utilisation of Wood Products (vyučovaný v
_ anglickom jazyku)

•  Študijný odbor: Konštrukcie a procesy výroby drevárskych
výrobkov
Drevené stavby

•  Študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku
_ Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu

•  Študijný odbor: Dizajn
_ Dizajn nábytku a interiéru

•  Študijný odbor: Záchranné služby
_ Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

 

Doktorandské študijné programy (III. stupeň štúdia) – doktorandské štúdium

•  Študijný odbor: Technológia spracovania dreva
_ Technológia spracovania dreva

•  Študijný odbor: Štruktúra a vlastnosti dreva
_ Štruktúra a vlastnosti dreva

•  Študijný odbor: Konštrukcie a procesy výroby drevárskych
výrobkov
_ Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov

•  Študijný odbor: Záchranné služby
_ Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

 

PONUKA ŠTÚDIA V BAKALÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH V AKADEMICKOM ROKU 2017-2018

 

Dôležité termíny

Študijné programy (denná a externá forma): Spracovanie dreva, Tvorba a konštrukcia nábytku, Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby, Drevené stavby, Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu, Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Termín podania prihlášky: 31. marca 2017

Termín výberového prijímacieho konania (bez účasti uchádzača): 15. jún 2017

 

Informácie o poplatkoch za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie (elektronická / papierová prihláška): 35 € / 40 €

Úhrada poplatku závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:
- pri elektronickej prihláške – poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,
- pri klasickej prihláške (papierový formulár, ktorý ste si zakúpili v ŠEVTe, vytlačili z PortáluVS) poplatok zaplatíte cez internetbanking, príp. bankovým prevodom.

 

Na zrealizovanie vnútroštátnej platby potrebujete nasledovné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

Kód banky: 8180

Účet: 7000271101

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

Variabilný symbol: a) papierové prihlášky – 81200003

b) elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Konštantný symbol: 0308

 

Výška školného pre externé štúdium

Spracovanie dreva 300 €

Tvorba a konštrukcia nábytku 300 €

Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby 300 €

Drevené stavby 300 €

Ekonomika a manažment podnikov DSP 500 €

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť 600 €

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby

 

Podrobné pravidlá a podmienky pre prijatie na DF


Drevárska fakulta TU vo Zvolene

T.G. Masaryka 24

960 53 Zvolen

tel.: 045/5206 345,

fax: 045/5321 811

pantikova@tuzvo.sk

www.tuzvo.sk/df

Navštívte aj náš facebook
 poslať článok mailom  vytlačiť článok