hľadať

Profily osobností


viac osobností 
Bleskové rozhovory
viac rozhovorov 
Foto týždňa

Na najväčšom sídlisku v Nitre sa opäť rozložil cirkus.

 

Partneri
 
  
  

 

 

Užitočné linky
 • Vlaky
  (vyhľadávanie vlakového spojenia, online poloha a meškanie vlakov, nákup lístkov cez internet, lanovky)
 • Medzimestské autobusy
  (cestovné poriadky, nákup lístkov cez internet, autobusy do Európy)
 • Prímestské autobusy
  (cestovné poriadky, informácie, obchodné miesta)

 

(poradňa, reklamácie, nebezpečné výrobky)

 

 

(vyhľadávanie LV, katastrálna mapa, elektronické formuláre)

(zistenie bonity pôdy, pôdny portál)

(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby)

(číslovanie stavieb, vystavenie výpisu)

(daňové priznanie, ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

(program, kontakty na pracoviská SIEA)

(podpora bývania, úvery, nenávratné príspevky, zatepľovanie)

vzduch voda na vytápění

(instalace vysoce úsporných  tepelných čerpadel vzduch voda na území ČR a SR na klíč)

  

 

 


Počasie dnes

Teplota: 29°C
Vietor: 2m/s
Smer vetra: JV


nie sú údaje

Mestský úrad Nitra :
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA 
037/65 02 111
0911/990 256
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Telefón: 037/ 6922 911
Fax: 037/ 6580 262
E - mail: info@unsk.sk
Okresný úrad Nitra:
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/ 65 49 111
Polícia:
158, 112
Hasičský a záchranný zbor:
150, 112
Mestská polícia:
159, 112
Zdravotná záchranná služba:
112, 155, 037/7 833 005, 0918 888 653 
Pohotovosť - elektrárne:
0850 111 555, 037/7 763 246
Pohotovosť - plyn:
dispečing -  037/6 518 892, spojovateľka -  037/6 911 111
Pohotovosť - vodárne:
v pracovnej dobe -  037/6 518 756, mimo pracovnej doby -  037/6 513 420
Linka dôvery v Nitre:
037/6 523 222
Útulok pre zvieratá:
0904 207 777, 0902 202 161, 0908 484 770
Dispečing záchrannej leteckej služby- Nitra:
181 55
Záchranná služba:
155, 112, 037/6 504 477
Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia:
037/6 55 74 93
Súťaž

Stredná zdravotnícka škola v Nitre - štúdium s istotou zamestnať sa v odbore

dátum pridania: 11.02.19-09:22

Absolventi Strednej zdravotníckej školy v Nitre sú dlhodobo žiadaní na trhu práce a majú spomedzi zdravotníckych škôl v Nitrianskom kraji najnižšiu mieru nezamestnanosti.
(údaj zo septembra 2018 www. cvtisr.sk)

Už 72 rokov škola pripravuje nielen mladých, ale aj dospelých ľudí na zdravotnícke povolania. V histórii školy je zapísaných niekoľko študijných a učebných odborov. Transformácia vzdelávania a požiadavky trhu práce si vyžiadali opätovne zmeny v zdravotníckom vzdelávaní. Od septembra 2019 študijný odbor zdravotnícky asistent nahradí nový študijný odbor praktická sestra. Praktická sestra je členom ošetrovateľského tímu, uplatní sa všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti.

 

V školskom roku 2019/2020 ponúkame štúdium v 4 študijných odboroch a 1 učebnom odbore:

študijný odbor praktická sestra

 • 4-ročné denné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy
 • 2-ročné externé večerné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou

študijný odbor farmaceutický laborant  

 • 4-ročné denné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy

študijný odbor diplomovaný rádiologický asistent  a diplomovaná všeobecná sestra

 • 3-ročné denné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou 

učebný odbor sanitár

 • 1- ročné externé večerné štúdium určené pre absolventov strednej školy.

stredná zdravotnícka škola nitra

stredná zdravotnícka škola nitrastredná zdravotnícka škola nitra

 

Tento školský rok ukončia štúdium prví absolventi pomaturitného štúdia v odbore diplomovaný rádiologický asistent. Je to profesia s nulovou mierou nezamestnanosti, na trhu práce sú žiadaní. Komplexnú prípravu a vstup do praxe im počas štúdia poskytuje prax na špičkových pracoviskách a práca s najmodernejšími zdravotníckymi prístrojmi.

Stredná zdravotnícka škola v Nitre

Škola vzdeláva aj v tzv. nedostatkovom odbore diplomovaná všeobecná sestra. Avšak táto forma pomaturitného 3-ročného štúdia absolventov stredných škôl neláka. Prognóza vývoja na trhu práce v SR spracovaná MPSVaR uvádza, že absolventi odboru diplomovaná všeobecná sestra, v porovnaní s ostatnými stredoškolskými odbormi v Nitrianskom kraji, majú najvyššie uplatnenie na trhu práce. Všetci uchádzači o štúdium sú vítaní, prihlášky na štúdium môžu zaslať do 31. júla. Žiakom poskytujeme motivačné štipendium až do výšky 58€ mesačne. Štúdium v tomto odbore zodpovedá normám v krajinách Európskej únie. Absolventi študijného odboru majú zabezpečené automatické uznanie získanej kvalifikácie kdekoľvek v Európe. Diplomovaná všeobecná sestra môže získať licenciu a pracovať samostatne v súlade s platnými predpismi. V rámci kariérneho rastu sa v praxi môže ďalej vzdelávať v jednom z 11 programov špecializačnej prípravy.

stredná zdravotnícka škola nitra

V rebríčku škôl INEKO 2018, ktoré informujú o výsledkoch žiakov, je škola 2. najlepšia stredná škola v Nitrianskom kraji. Oproti minulému roku sme zaznamenali postup v kategórii Najlepšie stredné školy na Slovensku z 8. na 6. miesto spomedzi 356 hodnotených SOŠ. Žiaci dosahujú v celonárodných testoch výborné výsledky, zúčastňujú sa vedomostných a športových súťaží. Za úspechom žiakov sa okrem samotného úsilia žiakov, skrýva dlhodobá snaha vedenia a pedagógov školy o zvyšovanie kvality výučby. Pedagógovia pravidelne absolvujú vzdelávania so zameraním na metódy výučby, motiváciu, zúčastňujú sa na konferenciách. Aktívne spolupracujú s MZ SR a sú autormi celoštátnych odborných učebníc pre zdravotnícke školy. Žiaci majú v škole vytvorené podnetné prostredie s modernými pomôckami, predovšetkým na výučbu odborných predmetov.

stredná zdravotnícka škola nitra

Stredná zdravotnícka škola v Nitre učebneStredná zdravotnícka škola v Nitre vybavenie

Stredná zdravotnícka škola v Nitre Stredná zdravotnícka škola v Nitre vybavenie učební

K dispozícii majú e-learningový portál s učebným materiálom vo forme prezentácií, elektronických kníh a svoje vedomosti si môžu overovať z pohodlia domova prostredníctvom riešenia elektronických testov a úloh. Databázu úloh a testov využívame na elektronické overovanie vedomostí žiakov. Škola patrí medzi certifikované školy NÚCEM s licenciou na elektronickú formu externej časti maturitnej skúšky. Každoročne si žiaci môžu vybrať formu maturity. Záujem o elektronickú formu podporuje aj rýchly prístup k neoficiálnym výsledkom testu. Žiaci sa aktívne zapájajú do riešenia SOČ s postupom do celoštátnej prehliadky. Na súťažiach získavajú cenné skúsenosti, ktoré mnohí z nich využijú v pokračujúcom štúdiu na vysokej škole.
 

Získali sme certifikát Škola priateľská k deťom, ktorý udeľuje UNICEF Slovensko. Cieľom projektu je vytvoriť v škole bezpečné prostredie, kde sa žiaci cítia dobre, sebaisto a chodia do školy s radosťou. Škola priateľská k deťom učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Vypracovali sme etický kódex žiaka a učiteľa. V napĺňaní stanovených kritérií nám pomáha vzdelávanie pedagógov a žiakov so zameraním na nenásilnú komunikáciu.  Žiaci sa aktívne podieľajú na organizovaní rôznych aktivít v škole aj mimo nej, podporujeme ich zodpovednosť, spoluprácu a samostatnosť. Svoje organizačné schopnosti využívajú pri prípravách školského plesu a imatrikuláciách pre prvákov. Otvorený dialóg s vedením školy, presadzovanie záujmov a požiadaviek žiakov zabezpečuje aktívna Žiacka školská rada.

Škola sa, ako jedna z prvých v kraji, zapojila do projektu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu (DofE). Do projektu sa môžu zapojiť tí žiaci, ktorí chcú posilniť svoju zodpovednosť a vytrvalosť, prekonávať sami seba a získavať nové zručnosti. Stanovujú si individuálne ciele v štyroch oblastiach: šport, rozvoj talentu, dobrovoľníctvo a expedícia. Do programu je zapojených 11 pedagógov, každoročne sa zvyšuje počet zapojených žiakov. V októbri si za svoju vytrvalosť a cieľavedomosť 17 žiaci prevzali ocenenie za dosiahnutie bronzovej úrovne. Tento úspech naštartoval ich aktivitu a niektorí z nich túžia tento rok  naplniť ciele na striebornej úrovni.   

stredná zdravotnícka škola nitra

Podporujeme jazykové zručnosti žiakov v rôznych projektoch. Medzinárodný projekt Educate Slovakia prináša žiakom každoročne možnosť komunikácie s anglicky hovoriacimi študentmi z rôznych krajín. Účasť na odborných stážach v zdravotníckych zariadeniach v  Nemecku, Veľkej Británii,  Srbsku, v Českej republike prináša okrem posilnenia jazykovej vybavenosti žiakov, samostatnosť, flexibilitu a nové poznatky z multikultúrnych krajín. Prvky multikultúrneho ošetrovateľstva a rasovej znášanlivosti poskytujú žiakom cenné skúsenosti pre našu meniacu sa spoločnosť. Príjemným spestrením štúdia je možnosť zúčastniť sa na poznávacom zájazde vo Veľkej Británii, Francúzku alebo v Rakúsku.

Túžba po samostatnosti a sebestačnosti často žiakov vedie k vyhľadávaniu platenej brigády. Školský projekt Brigádnicky program s databázou zariadení a záujemcov o brigádu pomáha plnoletým žiakom nájsť si brigádu s potenciálom budúceho pracovného miesta vo svojom študijnom odbore v zdravotníckom zariadení, domove sociálnych služieb alebo v lekárni. Okrem finančnej výhody prináša zlepšenie zručností na výkon povolania.

 

Pohybovú aktivitu mladých podporujeme zážitkovou formou počas vyučovania i mimo neho. Plávanie, tanec, korčuľovanie, ale aj netradičné formy športu obohacujú ponuku s cieľom podporiť zdravý životný štýl. Dôkazom dlhodobej podpory zdravého životného štýlu je okrem pravidelnej účasti na športových súťažiach aj zapojenie školy do Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 - 2020. Pozitívny vzťah k športu a podpora zo strany pedagógov pravidelne prináša ovocie, v podobe získaných ocenení z rôznych športových súťaží.

 

stredná zdravotnícka škola nitra

Nadanie a talent jednotlivcov aktívne vyhľadávame. Pedagógovia školy podporujú žiakov na ceste za menšími i väčšími úspechmi v literárnych, recitačných, jazykových súťažiach a olympiádach. Tvorivosť žiaci prezentujú na výtvarných a fotografických súťažiach, ako aj pri práci s multimédiami. Ponuka súťaží je pravidelne aktualizovaná a dostupná pre žiakov.  Odborné vedomosti a zručnosti si žiaci overujú predovšetkým na súťažiach prvej pomoci na Slovensku aj v ČR. Zúčastňujú sa na rôznych podujatiach ako figuranti, naposledy na Majstrovstvách vo vyslobodzovaní organizovaných hasičmi. Súťaž Florence roka vyhľadáva najlepšie budúce sestry a garantuje pracovné miesto.

stredná zdravotnícka škola nitra

Tento školský rok sa zameriavame na skvalitnenie environmentálneho programu školy. Zbierame papier, plastové fľaše a vrchnáčiky, nepíšuce perá, baterky, žiarovky, drobný elektroodpad a oblečenie pre charitu. Cielené diskusie na témy životného prostredia sú podporované prednáškami odborníkov a dokumentárnymi filmami.
V rámci podnikateľskej činnosti organizujeme vzdelávacie programy pre verejnosť, pedagogických zamestnancov a zdravotníckych pracovníkov: Kurz prvej pomoci, Neodkladná podpora životných funkcií,  Opatrovateľský kurz,  Opatrovanie detí, Starostlivosť o seniorov, Bezpečnosť detí  a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

Žiaci a pedagógovia školy sa pravidelne zúčastňujú na bezpríspevkových odberoch krvi. Tento rok sme po dvojročnej prestávke obnovili tradíciu registrácie darcov kostnej drene z roku 2009 a do registra pribudlo 41 potenciálnych darcov. Štúdiom v zdravotníckych študijných odboroch žiaci nadobudnú vedomosti a zručnosti dôležité pre život – neučili sa ich zbytočne, či už sa budú venovať zdravotníckej profesii alebo si vyberú iné povolanie.Zriaďovateľom školy je Nitriansky samosprávny kraj.

 

Stredná zdravotnícka škola

Farská 23, 950 50 Nitra

E-mail: sekretariat@szsnitra.sk


Tel: 037/79 30 002

0903 520 891 

 www.szsnitra.sk

Nájdete nás aj na Facebooku
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.