hľadať

Profily osobností











viac osobností 
Bleskové rozhovory






viac rozhovorov 
Foto týždňa

Na najväčšom sídlisku v Nitre sa opäť rozložil cirkus.

 

Partneri
 
  
  

 

 

Užitočné linky
  • Vlaky
    (vyhľadávanie vlakového spojenia, online poloha a meškanie vlakov, nákup lístkov cez internet, lanovky)
  • Medzimestské autobusy
    (cestovné poriadky, nákup lístkov cez internet, autobusy do Európy)
  • Prímestské autobusy
    (cestovné poriadky, informácie, obchodné miesta)

 

(poradňa, reklamácie, nebezpečné výrobky)

 

 

(vyhľadávanie LV, katastrálna mapa, elektronické formuláre)

(zistenie bonity pôdy, pôdny portál)

(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby)

(číslovanie stavieb, vystavenie výpisu)

(daňové priznanie, ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

(program, kontakty na pracoviská SIEA)

(podpora bývania, úvery, nenávratné príspevky, zatepľovanie) 

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek)

 
 


 

 

 


Počasie dnes

Teplota:
Smer vetra:


nie sú údaje

Mestský úrad Nitra :
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA 
037/65 02 111
0911/990 256
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Telefón: 037/ 6922 911
Fax: 037/ 6580 262
E - mail: info@unsk.sk
Okresný úrad Nitra:
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/ 65 49 111
Polícia:
158, 112
Hasičský a záchranný zbor:
150, 112
Mestská polícia:
159, 112
Zdravotná záchranná služba:
112, 155, 037/7 833 005, 0918 888 653 
Pohotovosť - elektrárne:
0850 111 555, 037/7 763 246
Pohotovosť - plyn:
dispečing -  037/6 518 892, spojovateľka -  037/6 911 111
Pohotovosť - vodárne:
v pracovnej dobe -  037/6 518 756, mimo pracovnej doby -  037/6 513 420
Linka dôvery v Nitre:
037/6 523 222
Útulok pre zvieratá:
0904 207 777, 0902 202 161, 0908 484 770
Dispečing záchrannej leteckej služby- Nitra:
181 55
Záchranná služba:
155, 112, 037/6 504 477
Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia:
037/6 55 74 93

Keď gastronómia a cestovný ruch opäť oživajú, Ty budeš pripravený. Študuj, praxuj u nás a po škole máš prácu

dátum pridania: 03.11.22-11:34

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra je odborná škola zameraná na prípravu žiakov v učebných odboroch kuchár, čašník, servírka, študijných odboroch kuchár, čašník, servírka a služby v cestovnom ruchu a v nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách. V učebných odboroch žiaci získajú výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, v študijných odboroch výučný list, maturitné vysvedčenie. Pridanou hodnotou po ukončení štúdia je získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti SOPK.

soš gastronomicka nitra

stredna skola nitra kam na sš

soš gastronomická nitra

      Naša škola sídli v mestskej časti Nitra - Chrenová. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu, školskú jedáleň, odborné učebne. Škola je otvorená inkluzívnemu vzdelávaniu, dlhodobo vzdelávame žiakov so ŠVVP vo všetkých odboroch. Škola nemá bezbariérový prístup. Stravovanie zabezpečujeme vo vlastnej školskej jedálni a počas praktického vyučovania na pracoviskách. Na našej škole pôsobia pedagogickí asistenti a školská psychologička.



        

Na našej škole sa vyučuje anglický, nemecký, ruský jazyk. Svoje jazykové zručnosti majú žiaci možnosť rozvíjať v zahraničných odborných stážach.  Duálny systém vzdelávania na škole máme pre učebné odbory – kuchár, čašník, servírka. Ostatní žiaci vykonávajú odborný výcvik v moderných gastronomických zariadeniach, odbornú prax v cestovných kanceláriách, materských školách a na recepciách špičkových hotelov. Počas štúdia môžu žiaci získať certifikáty odborného zamerania, o absolvovaní odbornej praxe v zahraničí a certifikáty SOPK pri ukončení štúdia.  Okrem využívania moderných metód vo vzdelávacom procese využívame prednášky odborníkov z praxe.
     Absolventi sa môžu uplatniť v rôznych pracovných pozíciách v oblasti gastronómie a  cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí. Sú schopní samostatne podnikať. Mnohí študenti pokračujú v štúdiu na vysokej škole.

kuchar casnik servirka skola nitrakuchar casnik servirka skola nitra
 
       Žiaci z odboru čašník, servírka reprezentujú našu školu v barmanských a baristických súťažiach. Žiaci z odboru kuchár reprezentujú našu školu na medzinárodných súťažiach,  národných súťažiach Skills Slovakia.
     Neodmysliteľnou súčasťou prípravy patrí obsluha a príprava jedál pre VIP hostí na výstavisku Agrokomplex počas celého roka, obsluha a príprava jedál na slávnostných recepciách, slávnostných hostinách pri rôznych príležitostiach a iné. Počas štúdia môžu získať certifikát podľa vlastného záujmu ako: barman, barista, sommelier.


   Odborný výcvik vykonávajú v gastronomických zariadeniach v Nitre i mimo Nitry. Sú to zariadenia hoteli: Oko, reštaurácie: DAB, Agroinreštaurácia, Rybárska bašta, Bellissimo, Záhrada, Castellum, Manolo,  Milá Deva, školská jedáleň. Duálne vzdelávanie v súčasnosti poskytujú certifikované pracoviská: občerstvenie MC Donald a reštaurácia Aragosta. Okrem toho certifikované sú študentská jedáleň pri internáte Mladosť, Bernolák, Agroinreštaurácia hotela Agroinštitút, reštaurácie Belissimo, kaštiel Mojmírovce.
    
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra


     Žiaci z odboru služby v cestovnom ruchu sa pravidelne zúčastňujú medzinárodnej súťaže ,,Vitajte u nás“ v Českých Budejoviciach, kde sa umiestňujú na popredných miestach. Odbornú prax vykonávajú v cestovných kanceláriách Sun Travel, Turancar,  na recepciách hotelov Mikádo, Oko, PKO, v materských školách v Nitre. Odborné kompetencie si rozširujú získaním certifikátu animátora, absolvovaním odborných prednášok.
           
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra

       Úspechy zažívajú naši žiaci aj v iných oblastiach. Zapájajú sa do športových aktivít ako florbal, futbal, volejbal či aerobic a jazykových súťaží ako  olympiády v anglickom, nemeckom, slovenskom jazyku, do projektu Zdravá škola, eTwinnig,  Európsky týždeň športu. Navštevujú koncerty, divadelné predstavenia, zapájajú sa do Medzinárodného dňa knižníc, do Svetového dňa zdravia, Šarády, Kalokagatie, Svetového dňa cestovného ruchu a zúčastňujú sa odborných exkurzií, verejných zbierok Biela pastelka, Deň narcisov.

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, NitraSOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra

         Pravidelne sa podieľame na realizácii Vedeckého dňa s UKF v Nitre pre žiakov základných škôl, na aktivitách s okresnou, krajskou, celoslovenskou pôsobnosťou ako Jazykový kvet, Deň detí, Festival amatérskych divadiel, Mladí nitrianski filantropi, Na scénu, Kvapka krvi, Stredoškolská odborná činnosť, kde sa naše žiačky v celoslovenskom kole umiestnili na 1. mieste so súťažnou témou ,,Využitie nových technológii pre popularizáciu náučných chodníkov“. Na SPU Nitra sme absolvovali zážitkové učenie so žiakmi odboru kuchár, čašník servírka, v laboratóriách zisťovali senzorické vlastnosti syrov, kvalitu mlieka, pomocou indikátorov zisťovali prítomnosť chlóru  v mlieku a iné.

soš cestovneho ruchu nitrasoš cestovneho ruchu nitra

soš cestovneho ruchu nitrasoš cestovneho ruchu nitra

               S UKF  v Nitre spolupracujeme na projekte GEM4STEM s podtitulom  Podpora dievčat pri získavaní digitálnych a pracovno – technických zručností, ktorý je zameraný špeciálne pre vzdelávanie dievčat a na ich podporu v štúdiu STEM predmetov, ku ktorým patrí matematika, chémia, fyzika, biológia a vzdelávanie v technických disciplínach. Katedra ekológie a environmentalistiky a Katedra matematiky FPV pripravili pre dievčatá jesennú školu s názvom Viac ako výlet a spoločným menovateľom aktivít je využitie digitálnych technológii a vybratých aplikácii pri poznávaní, zaznamenávaní a analyzovaní zložiek životného prostredia ako aj objektov a javov nachádzajúcich sa v reálnom svet okolo nás. Na projekte spolupracuje aj Arborétum Tesárske Mlyňany a Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v Zemianskej Olči.
   
soš cestovneho ruchu nitra

       Podľa možností a záujmu žiakov organizujeme zahraničné stáže v Grécku, na Cypre, kde vykonávajú odborné práce, zvyšujú svoje odborné kompetencie a     zdokonaľujú sa v anglickom jazyku.

      Súčasťou života školy je účasť v projektoch Erasmus+ pre žiakov, ktoré sa zameriavali na rozvíjanie odborných zručností v gastronómii a cestovnom ruchu pre žiakov všetkých odborov. Projekty Erasmus+ ,,Cestujeme za gastronomickými a kultúrnymi zážitkami“  a  ,,Cestovný ruch v Európe“ ponúkli našim žiakom zúčastniť sa krátkodobej mobility učiacich sa v českom Havličkovom Brode, v maďarskom Tokaji a virtuálne v Litve. Program dal príležitosť žiakom počas odbornej prípravy stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti, čím sa  zvýšila ich uplatniteľnosť na  európskom trhu práce.

 

soš cestovneho ruchu nitra



       V spolupráci s OZ  Požičaná planéta a UKF v Nitre sme sa podieľali na tvorbe inovatívnych didaktických pomôcok pre žiakov základných a stredných škôl. Na tvorbe dokumentárnych filmov k environmentálnym témam sa podieľal žiak I.R triedy Lukáš Doboš. Nahrávanie  prebiehalo v nádhernom prostredí Oravy v blízkosti Oravského hradu a pri priezračne čistej rieke Orava a pri Novej Bani v Hornej Lehote. Kliknite si a sledujte aktivity https://sosnrlev.edupage.org/text133/.

        Centrum environmentálnych aktivít Trenčín v spolupráci s organizáciou Oekoherz, Weimar, Nemecko s podporou Nadácie DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt realizoval projekt Z poľa na tanier, do ktorého sme sa zapojili aj my ako pilotná škola. Žiaci intenzívne pracovali na témach Udržateľné a neudržateľné poľnohospodárstvo, Udržateľný rozvoj, Poznaj biokvalitu. V rámci projektu pracovali v skupinách s modernými technológiami  ako Mind Mup, Kahoot, PP Prezi, Nearpood Lesson, s pracovnými listami. Spolupráca prebieha aj s UKF v Nitre. Celý projekt sa realizoval v online priestore cez aplikáciu ZOOM. Kliknite na link a pozrite si, čo sa dialo počas online realizácie projektu https://sosnrlev.edupage.org/text/?text=text/text2&subpage=12


V uplynulom období sa aj naši pedagogickí zamestnanci zapojili do projektu Erasmus+ pod názvom „Šťastní učitelia, šťastná škola“. Príležitosť pre pedagogických zamestnancov absolvovať študijné pobyty v zahraničí pomohla  zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania na škole. Učitelia sa vzdelávali v inštitúcii Europass Teacher Academy so sídlom v talianskej Florencii, v Boloni a v Nemeckom Lindau. Absolvovali dvojtýždňové, jednotýždňové kurzy pre učiteľov a bol im poskytnutý  efektívny tréning zameraný na inovatívne vzdelávacie stratégie 21.storočia.
Program Erasmus+ bol pre učiteľov jedinečnou príležitosťou pokračovať v celoživotnom vzdelávaní, osobnom a profesionálnom rozvoji, spoznávaní nových kultúr, miest a ľudí a tiež nadväzovaní medzinárodných spoluprác. Je to dôvod, aby sa pedagogickí zamestnanci zúčastňovali programu  Erasmus + a tak si rozšíriť svoje obzory.

          Dlhodobo spolupracujeme s UKF v Nitre a SPU v Nitre ako cvičná škola pre budúcich pedagogických zamestnancov.

          Pravidelne sú oceňovaní žiaci za úspechy v medzinárodných a národných súťažiach.

soš cestovneho ruchu nitrasoš cestovneho ruchu nitra

soš cestovneho ruchu nitra

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu

Levická 40, 950 03 Nitra

0376550111, 0376410113

skola@sosgacrnr.sk

www.sosnrlev.edupage.org

 

Nájdete nás aj na Facebooku.

 




 poslať článok mailom  vytlačiť článok



Chcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.